הקדמה:

מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר של אדם לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. זאת בשונה ממעצר ימים, המתייחס לתקופה שטרם הגשת כתב האישום.

 • מעצר עד תום ההליכים ייעשה בצו בית משפט, לבקשת הפרקליטות המנהלת את התיק הפלילי.
 • גם כאשר קיימת עילת מעצר, בית המשפט יבחן האם ניתן לנקוט בחלופת מעצר (כגון שחרור למעצר בית או העמדת ערבות) שפוגעת פחות בחירותו של האדם הנאשם.

תנאים למתן צו מעצר

 • בכדי לתת צו מעצר, חייבים להתקיים 3 התנאים הבאים:
  1. התקיים דיון בנוכחות הצדדים ובית המשפט השתכנע שקיימות ראיות לכאורה לאשמתו של האדם.
  2. האדם מיוצג על ידי עורך דין, או הודיע שאינו רוצה להיות מיוצג.
  3. בית המשפט קבע שלא ניתן להסתפק בחלופת מעצר. במקרה שניתנה חלופת מעצר, ניתן להורות על מעצר עד תום ההליכים אם האדם לא עמד בתנאים שנקבעו לו.
 • בנוסף, חייב להתקיים גם אחד מהבאים:
  1. האדם מואשם באחת מסוגי העבירות הבאים:
  • עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם.
  • עבירת בטחון.
  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים ( לא כולל עבירות שימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי).
  • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם.
  • עבירת אלימות בבן משפחה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה (בעבירה זו אין צורך להוכיח כי קיימת עילת מעצר נפרדת).
  1. קיים חשש למסוכנות מצד האדם כלפי הציבור או כלפי אדם אחר.
  2. קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה, פגיעה בראיות, השפעה על עדים וכדומה.
שימו לב
אם האדם לא הודיע שאינו רוצה להיות מיוצג וכל עוד לא נתמנה לו עורך-דין, בית המשפט יכול להורות על מעצרו לתקופות שלא יעלו על 7 ימים בכל פעם, ועד לתקופה מצטברת של 30 ימים.

תקופת המעצר

 • מעצר עד תום ההליכים יעמוד בתוקפו עד לסיום ההליכים המשפטיים כנגד הנאשם (פסק הדין, ואם יורשע - גזר הדין), ואלא אם בית המשפט קבע אחרת.
 • עם זאת, אם מתקיימות אחת מהנסיבות הבאות, האדם ישוחרר מהמעצר:
  1. חלפו 30 יום מיום הגשת כתב האישום והמשפט טרם החל (כאשר יום תחילת המעצר הוא מועד הגשת כתב האישום). בית המשפט רשאי לדחות את תחילת המשפט ב-30 יום נוספים, וזאת בהתאם לבקשה מצד הנאשם עצמו או עורך דינו.
  2. חלפו 9 חודשים מיום תחילת המעצר וטרם ניתנה הכרעת דין. במקרה זה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר נוספת. בית המשפט רשאי להורות על הארכה נוספת (לתקופה של עד 90 יום) או להורות על שחרור הנאשם.

זכות עיון בחומרי החקירה

 • לנאשם יש זכות לעיין בחומרי החקירה, מיד עם הגשת הבקשה למעצר עד תום ההליכים.
 • כאשר מדובר בחומר חקירה רב, הנאשם רשאי (בעצמו או באמצעות עורך דין) לבקש מבית המשפט לדחות את תחילת הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים לתקופה של עד 30 ימים נוספים.
 • הודעה על מועד הדיון בבקשה להארכת מעצר תימסר על ידי התביעה לעורך דינו של הנאשם, כאשר הדיון ייערך בנוכחות הנאשם ועורך דינו (בשלב הדיון בבקשה למעצרו של הנאשם קיימת חובת ייצוג על ידי עורך דין פלילי).

ערעור על מעצר עד תום ההליכים

 • על החלטה למתן צו מעצר עד תום ההליכים ניתן להגיש ערעור בתוך 30 ימים מהיום בו ניתן הצו.
 • על החלטה בערעור ניתן להגיש בקשה למתן רשות ערעור בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטה בערעור.
 • נוסף על כך, ניתן לבקש בקשה לעיון חוזר מבית המשפט שנתן את הצו, אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • נתגלו עובדות חדשות בנוגע לתיק המצדיקות שינוי ההחלטה.
  • חלף זמן ניכר מאז הורה בית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים.
  • קיים שינוי נסיבות המצדיק שינוי ההחלטה.

פסקי דין

.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות