הקדמה:

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פועל על-מנת לאפשר חיים עם משמעות לכל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל, להביא לשיפור מתמיד של איכות חייו, רווחתו וקידומו בהתאם לצרכיו, יכולותיו ורצונותיו ובשיתוף בני המשפחה והקהילה, תוך הקפדה על ערכים של כבוד האדם, בחירה אישית, פרטיות, הכללה בקהילה, מקצועיות, חדשנות ויזמות.
האגף פיתח מגוון רחב של שירותים הניתנים לאלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. האבחון ודרכי הטיפול נקבעים בהתאם לחוק על-ידי ועדת אבחון. השירותים ניתנים לאנשים בכל הגילאים, בכל רמות התפקוד ולאורך מעגל חייהם, במסגרות חוץ ביתיות ובשירותים בקהילה.
לפרטים נוספים והרחבות, ראו תעודת זהות אגף מש"ה 2017.

פרטים

תחומי עיסוק:
טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב יד חרוצים 10 ירושלים
טלפון:
02-5085500
02-5085501/2/3

ערכי הליבה של האגף

 • כבוד האדם והזכות שלו לחיים עם משמעות וקידום.
 • האמונה ביכולת האדם להתקדם ולהתפתח, בהתבסס על יכולותיו וחזקותיו.
 • הזכות לייחודיות ושונות.
 • בחירה עצמאית תוך שיתוף האדם ומשפחתו.
 • פרטיות ואינטימיות.

העקרונות המנחים של האגף

 • להבטיח לאדם ומשפחתו רצף ומכלול שירותים דינמיים עם מעבר גמיש ביניהם.
 • לפעול למימוש ומיצוי זכויותיהם בכל תחומי החיים של האדם.
 • לפתח תכניות תמיכה התערבות וקידום אישי מותאמות בשיתוף האדם ומשפחתו.
 • לפעול לשיפור מתמשך ברמת איכות החיים ואיכות הטיפול.
 • לתת עדיפות למתן שירותים בבית ובקהילה.
 • לפתח מערכת שירותים ומענים בכל תחומי החיים של האדם.
 • ליזום ולעודד פעילות לשילוב האדם בקהילה ובחברה.
 • לעודד חדשנות יזמות ופיתוח הידע.
 • להכיר בחשיבות המשאב האנושי ופעולה מתמדת לפיתוחו וקידומו המקצועי.

פעילות

 • איתור האנשים והכרה בנזקקותם, באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.
 • קביעת סטנדרטים למתן השירות בקהילה.
 • פיתוח רצף תכניות ושירותים לכל הגילאים ובכל רמות התפקוד ותקצובם.
 • בניית כלים ליישום המדיניות בשדה.
 • פיקוח ובקרה על מתן השירותים לאדם ולמשפחתו.
 • פיקוח על המחלקה לשירותים חברתיים, מסגרות היום ושירותי האומנה.

נושאים וזכויות בכל-זכות

הרחבות ופרסומים