הקדמה:

נושה הינו מי שחייבים לו כסף או רכוש
בפשיטת רגל, גם מי שהחוב שלו הוא עתידי או מותנה הוא נושה
נושה מובטח הוא מי שמחזיק בערובה לחוב
נושה בדין קדימה הוא מי שהחוק קבע לגביו שהחוב שלו קודם לחובות אחרים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נושה הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש.

 • חדש:פקודת פשיטת הרגל מגדירה סוגים שונים של נושים, שהם בעלי זכויות שונות בהליך פשיטת הרגל של החייב.

נושה

נושה הינו מי שחייבים לו כסף או רכוש.

דוגמה
 • לקוח לווה כסף מבנק. הבנק הוא נושה של הלקוח.
 • בית המשפט קבע בפסק דין שהנתבע חייב לשלם לתובע סכום כסף. התובע נהיה לנושה של הנתבע.
 • ספק מספק מוצרים לבעל עסק שטרם שילם עליהם. הספק הוא נושה של בעל העסק.

בפשיטת רגל, נושה הוא לא רק מי שהחוב שהחייב חב לו כבר קיים, אלא כל מי שהחייב עשוי להיות חייב לו סכום כסף, לרבות חוב עתידי או מותנה.

דוגמה
 • שוכר דירה התחיל בהליך פשיטת הרגל. בעל הדירה הוא נושה לגבי חוב השכירות העתידי, אפילו שטרם התגבש מועד פירעונו

נושה מובטח

נושה שיש בידיו ערובה לחוב שמגיע לו מהחייב.

 • הערובה יכולה להיות שעבוד של נכס של החייב.
דוגמה
משכנתא מקנה לנותן המשכנתא מעמד של נושה מובטח.
 • הערובה יכולה להיות זכות עיכבון על נכס של החייב שמצוי בידי הנושה.
דוגמה
 • אם אדם הביא רכב למוסך לצורך תיקונו, ולא שילם בעבור התיקון, בעל המוסך רשאי לעכב (להמשיך להחזיק) את הרכב עד לפירעון החוב.
 • אם בעל הרכב מתחיל הליך של פשיטת רגל, בעל המוסך מקבל מעמד של נושה מובטח.
 • נושה מובטח נהנה מכך שצו כינוס הנכסים וכן עיכוב הליכים לפני צו כינוס לא חלים על הערובה שבידו והוא רשאי לממש אותה, באישור בית המשפט, כדי לפרוע את החוב שחב לו החייב.
 • אם ערך הבטוחה אינו מכסה את מלוא החוב של הנושה המובטח, הוא נחשב לנושה רגיל ביחס ליתרת החוב.
 • נושה בדין קדימה

  נושים אשר החוב שלהם נמצא בעדיפות בהליך פשיטת הרגל.

  • מלוא החוב לנושים בדין קדימה ייפרע לפני שניתן יהיה לפרוע את החובות של שאר הנושים (מלבד הנושים המובטחים).
  • ישנן שלוש דרגות של נושים בדין קדימה. רק לאחר שהחוב לדרגה הראשונה ייפרע, ניתן יהיה לפרוע את החוב לדרגות הנמוכות יותר:
   1. עובדים - חוב שכר עבודה עד לגובה מסויים. לפירוט ראו פיצויים לעובדים שמעסיקם בפשיטת רגל.
   2. ניכויי מס במקור - ניכויי מס שניכה החייב ממשכורותיהם של עובדיו שטרם הועברו לרשויות המס.
   3. כל הנושים הבאים נמצאים בדרגה זהה:
    • חובות מס וארנונה - ככלל, של השנה שקדמה למתן צו הכינוס.
    • דמי שכירות - של שנה אחת לכל היותר, בשל נכס ששכר החייב.
    • חוב מזונות עבר - למידע נוסף ראו חדש:הגשת תביעת חוב מזונות מחייב בפשיטת רגל.
  • בית המשפט רשאי, אם קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, לא לתת עדיפות לכל או לחלק מהחובות בדין קדימה.

  נושה רגיל

  נושה שאינו נושה מובטח או נושה בדין קדימה.

  חקיקה ונהלים

  • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיפים 1, 20, 22, 71, 78