(ניכויים מותרים משכר העובד)
שורה 60: שורה 60:
 
* החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהינו מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל36%  משכרו של העובד.
 
* החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהינו מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל36%  משכרו של העובד.
 
*המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 
*המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
* לפרטים נוספים ראו: [[הפקדת פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים]].
+
* לפרטים נוספים ראו: [[הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים]].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־08:14, 7 באוגוסט 2017

הקדמה:

מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
סך הניכויים לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד
מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד זר תשלומים המחויבים על פי חוק בלבד, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה:

 • סך הניכויים לא יעלה על 25% משכר העובד.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד הזר. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

ניכויים מותרים משכר העובד

 • הניכויים המירביים המותרים על פי חוק הם:
  1. חלקו של העובד בביטוח פנסיוני - מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני (6% מהשכר נכון לינואר 2017), בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. (אם המעסיק מפקיד את הכספים לפיקדון או תוכנית חיסכון שאינה קופת גמל, אסור לו לנכות את חלקו של העובד מתוך השכר ועליו להעביר לתוכנית החיסכון או הפיקדון אך ורק את חלקו של המעסיק ואת רכיב הפיצויים).
  2. מס הכנסה - ישולם על סמך גובה שכרו של העובד, מינו והתחום שבו הוא מועסק, ככל שהם רלוונטיים לקביעת גובה המס ותוך התחשבות בזיכויים שלהם זכאי העובד (כגון נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
  3. ביטוח לאומי -
   • מעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי. למידע על גובה הסכומים שמותר לנכות ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.
   • סכום זה יועבר לביטוח הלאומי.
   • למרות זאת, מעסיק של עובד זר בסיעוד או במשק הבית אינו רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים כלשהם עבור דמי ביטוח לאומי.
  4. ביטוח בריאות -
   • ככלל, הניכוי המירבי משכר העובד הזר לא יעלה על 123.24 ש"ח, נכון לשנת 2017 (124.73 ש"ח בשנים 2014 - 2016).
   • לעובד זר המועסק בסיעוד ינוכה סכום שלא יעלה על מחצית הסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ- 123.24 ש"ח.
   • לעובד זר המועסק בתחום אחר ינוכה סכום שלא יעלה על שליש מהסכום שהוציא המעסיק או שהתחייב להוציא עבור ביטוח רפואי, ולא יותר מ- 123.24 ש"ח.
  5. החזר הוצאות טיסה - אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה, אם יש בידו קבלות או מסמכים אשר מאמתים הוצאות אלה.
  6. דמי כיס - מקובל לשלם לעובד זר דמי כיס שבועיים בגובה 100 ש"ח, לקראת היציאה ליום החופשי שלו (גם אם אינו יוצא ליום חופשי). סכום זה מהווה חלק משכר הברוטו של העובד.

השתתפות העובד במגורים


ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים

 • לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים רשאית לגבות מעובד זר את הסכומים הבאים:
 • לשכה פרטית המטפלת בעניינו של עובד זר רשאית לגבות מהעובד סכום שלא יעלה על 3,688.57 ש"ח, נכון לשנת 2015, זאת בתנאי שהמשרד הוא בעל רישיון להביא עובדים זרים, חתם עם העובד על חוזה תיווך עבודה בכתב (בשפת העובד) שנמסר לו, ומחזיק בקבלות, או במסמכים אחרים, המאמתים את ההוצאות עבור הטסת העובד ארצה.
 • הלשכה יכולה לנכות את הסכומים הבאים מהתשלום שנגבה:
 • התשלום עבור הכנת החוזה.
 • סכום שלשכה זרה גבתה או קיבלה מהעובד הזר, העולה על התשלום החוזי.
 • סכום שלשכה פרטית אחרת גבתה או קיבלה, במישרין או בעקיפין, מהעובד הזר.
 • לשכה פרטית רשאית לגבות מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה שבה הגיע לישראל.

ניכוי פיקדון משכרו של עובד זר מסתנן

 • החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהינו מסתנן להפקיד עבורו באופן מקוון ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל36% משכרו של העובד.
 • המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 • לפרטים נוספים ראו: הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים.

תהליך מימוש הזכות

 • לשכה פרטית רשאית לגבות מהעובד הזר תשלומים עבור שירותי התיווך במעמד חתימת הסכם העבודה עם העובד, בארץ מוצאו או בהגיעו ארצה.
 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק.
 • באחריות המעסיק להעביר את התשלומים שנוכו לרשויות הרלוונטיות (ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות), במועדים שנקבעו בחוק לגבי כל אחד מסוגי הניכויים.
 • מעסיק שניכה משכר העובד סכומים המיועדים לגופים אחרים (כגון דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי חבר לוועד עובדים, תרומות שהעובד הסכים לנכות משכרו וכו'), ולא העביר את הכספים לאותם גופים בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק או לשכה פרטית מנכים משכרו של העובד תשלומים שלא על פי חוק, יש להגיש תלונה כנגד המעסיק או הלשכה.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

 • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להיעזר בארגוני סיוע לעובדים זרים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


מקורות