הקדמה:

בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בתקנות), לנכות מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר, ולהעביר תשלומים אלה אלה למוסד לביטוח לאומי
בנוסף , על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בתקנות), חלה החובה להעביר למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק
מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ו חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש


צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

  • במקרים אלה, חלה חובה על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בתוספת הראשונה של הצו )לנכות מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר, ולהעביר תשלומים אלה אלה למוסד לביטוח לאומי.
  • בנוסף, חלה חובה על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט הצו) להעביר למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק.
  • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

סוגי העבודה תנאי העבודה מי נחשב כמעסיק
עובד ניקיון או חצרן למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש החייב בתשלום גמול העבודה
דוגמה
שחקן שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות
.
דוגמה
מרצה, מורה או מדריך שנערך עמם הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או 7 הרצאות או 7 שיעורים לפחות, בהתאם לתפקידם
.

שלבי ההליך

  • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים עצמאים אלה, העובדים בסוגי עבודות ותנאים המציינים למעלה, מבוצע על ידי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בתקנות), שמעביר את התשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן העברת התשלום ראו דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה.
  • חלק מהסכום, שאותו מעביר מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מנוכה מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי , והחלק האחר משולם על על ידי מזמין השירות.
  • מי שניכה משכר העובד דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
  • מזמין העבודה(או מי שחייב בהתאם למפורט בצו), החייב בגמול העבודה, אשר לא העביר את הכספים שניכה משכר העובד בתוך 30 ימים מהיום שבו ייחשב אותו שכר כשכר מולן (כלומר בתוך 39 יום ממועד תשלום השכר שממנו נוכו דמי הביטוח), הוא עובר עבירה פלילית שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף, ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.

שיעור דמי הביטוח שעל החייב בתשלום גמול העבודה לנכות משכר העובד העצמאי

שיעור דמי הביטוח שעל החייב בתשלום גמול העבודה לשלם בעצמו (בנוסף על חלקו של העובד העצמאי)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים