הקדמה:

בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בתקנות), לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר
את הסכומים שניכה מזמין העבודה (או מי שחייב בהתאם למפורט בתקנות) מתוך שכרו של העובד העצמאי, עליו להעביר אל המוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש


צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

  • במקרים אלה, חלה חובה על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בתוספת הראשונה של הצו )לנכות מהתמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר, ולהעביר תשלומים אלה אלה למוסד לביטוח לאומי.
  • בנוסף, חלה חובה על מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט הצו) להעביר למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק.
  • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

סוגי העבודה תנאי העבודה מי נחשב כמעסיק
עובד ניקיון או חצרן למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות, שאינם מעסיקים עובדים תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש החייב בתשלום גמול העבודה
דוגמה
שחקן שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות, ייחשב כעובד שכיר לצורך התשלומים לביטוח הלאומי. על מי שחלה החובה על פי ההסכם לשלם את השכר לשחקן, חלה החובה לנכות משכר השחקן דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר ו ולהעביר תשלומים אלה ואת התשלום החל עליו למוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
מרצה, מורה או מדריך שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים ,ייחשב כעובד שכיר לצורך התשלומים לביטוח הלאומי. על מי שחלה החובה לשלם את השכר למרצה, המורה, או המדריך, חלה החובה לנכות משכר המרצה/המורה/המדריך דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר ולהעביר תשלומים אלה ואת התשלום החל עליו למוסד לביטוח לאומי.

שלבי ההליך

שיעור דמי הביטוח שעל החייב בתשלום גמול העבודה לנכות משכר העובד העצמאי

שיעור דמי הביטוח שעל החייב בתשלום גמול העבודה לשלם בעצמו (בנוסף על חלקו של העובד העצמאי)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים