הקדמה:

בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר
את הסכומים שניכה מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) מתוך שכרו של העובד העצמאי, עליו להעביר אל המוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש
בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)


צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

  • במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר.
  • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
  • בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או שמי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
  • עובדים עצמאיים אלה ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי בלבד. לעניין תשלום מס הכנסה וזכויות אחרות הנובעות ביחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאיים, אלא אם בית הדין יקבע שבין הצדדים קיימים יחסי עובד -מעסיק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
  • העובדים הבאים ייחשבו כעובדים שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי:
  • שחקן - שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות. במקרה זה, על התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו חלה החובה לנכות משכר השחקן דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר ו ולהעביר תשלומים אלה ואת התשלום החל עליהם למוסד לביטוח לאומי.
  • עובד ניקיון- שאינו מעסיק עובדים אשר תחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש . במקרה זה, על מי ששכר את שירותי הניקיון חלה החובה לנכות משכר עובד הנקיון דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר ו ולהעביר תשלומים אלה ואת התשלום החל עליו למוסד לביטוח לאומי .
  • מרצה, מורה או מדריך - שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים .-במקרה זה, על מוסד או הגוף ששכר את שירותיו ושחייב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם חלה החובה לנכות משכר המרצה המורה או המדריך דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר, ולהעביר תשלומים אלה ואת התשלום החל עליו למוסד לביטוח לאומי .
  • ספורטאי-העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט, אשר נערך עמו הסכם העסקה מראש ובכתב. במקרה זה, על האגודה או הגוף החייב בתשלום שכרו של הספורטי חלה החובה לנכות משכר הספורטאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר, ולהעביר תשלומים אלה ואת התשלום החל עליו למוסד לביטוח לאומי .
  • לרשימה המלאה של המקרים שבהם חובה על שוכר שירותיו של עובד עצמאי לנכות דמי ביטוח לאומי מן התמורה המושלמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק ראו בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים).

שלבי ההליך

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים