(דיווח שנתי על ניכויים)
(דיווח שנתי על ניכויים)
שורה 58: שורה 58:
  
 
==דיווח שנתי על ניכויים==
 
==דיווח שנתי על ניכויים==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] קובע שמעביד או מנכה יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126 ) ולגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 0856 ,).
+
* לפי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif306 סעיף 166 לפקודת מס הכנסה] מי שמנכה מס במקור חייב להגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 856).
* הדו"ח יוגש [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx באופן מקוון], עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 
 
* אל הדו"ח יש לצרף  הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 
* אל הדו"ח יש לצרף  הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
* הדו"ח  ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעביד/משלם או מייצגו.
+
* הדו"ח  ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
*.את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
+
*את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
** לשלוח בדואר למחלקת התפעול בדואר כתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול,ת.ד.2648( בית דניאל)ירושלים,91026.
+
** לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
** למסור .במשרדי השומה/ בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.
+
** למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. [https://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/ContactUsIncomeTax.aspx לאיתור פקיד השומה].
 +
* הדו"ח יוגש [https://taxes.gov.il/Services/pages/Doch126_856.aspx באופן מקוון] עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
 +
 
 +
{{אזהרה|כותרת=הארכת מועד הגשת  הדוחות לשנת 2016 |הסבר =מועד  הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דו"ח 856 לשנת  המס 2016 הוארך עד לתאריך 31.05.2017 ובמקרה כזה ניתן להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017<br />
 +
איחור בהגשת הדוח יביא להטלת קנס כספי. למרות זאת על ספק אשר ניכה מס במקור וישדר את הדו"ח באופן מקוון עד ליום 30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל קנס.}}
  
=== '''הארכת מועד הגשת  הדוחות לשנת 2016'''===
 
* מועד  הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת  המס 2016  '''הוארך עד לתאריך ה- 31.05.2017'''.
 
* כמו כן אפשר להגיש את  טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים הבאים: :
 
** מעביד/מנכה שישדר את הדו"ח לשנת המס 2016 עד ליום 31.05.2017,רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017 ויראו את הדו"ח כדו"ח שהוגש במועד.
 
**.מעביד/מנכה שידר את הדו"ח  עד ליום30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.
 
** .מעביד /מנכה שלא ישדר  את הדו"ח עד ליום 30.06.2017 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדו"ח במועד והוא צפוי להטלת עיצום כספי.
 
  
 
<!--==חשוב לדעת==
 
<!--==חשוב לדעת==

גרסה מ־22:11, 21 במרץ 2017

הקדמה:

אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור
דרך נוספת לתשלום המס היא תשלום מקדמות חודשיות למס הכנסה
לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים בישראל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על-ידי עסק עצמאי הוא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק.

 • החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.
 • במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.
 • שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ואו חברה.
 • לאחר תום השנה כשיחושב גובה מס הכנסה שעל בעל העסק לשלם, יובאו בחשבון הסכומים שנוכו במקור ויופחתו מגובה המס שעל בעל העסק להעביר למס הכנסה.
 • ניתן לבדוק את שיעור המס שיש לנכות במקור באמצעות הקלדת מספר העוסק המורשה באתר רשות המסים.
 • כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור.(יש לצרף את האישורים השנתיים לדו"ח השנתי שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).
 • בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה על מנת להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.
 • לקבלת אישור ניכוי מס במקור ראו אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המסים.
אזהרה
כל-זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

ניכוי מס במקור כאשר בעל העסק הוא לקוח של עסק אחר

 • אם בעל העסק עצמו הוא לקוח של בעל עסק אחר (למשל קונה ציוד או שירותים עבור העסק שלו), ייתכן שהוא יידרש לנכות מס במקור מהתשלום שהוא משלם לבעל העסק האחר. במקרה כזה חשוב להקפיד על שני הדברים הבאים:
  1. חשוב לבדוק מול רשות המסים אם בעל העסק צריך לנכות מס במקור מבעל העסק האחר.
  2. לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת כמה מס עליו לנכות מהתשלום ולהעביר לרשות המסים.

הוצאת חשבונית מס וקבלה במקרה של ניכוי מס במקור

 • על בעל העסק להוציא חשבונית מס על מלוא הסכום של העסקה אך להוציא קבלה רק על הסכום ששולם ישירות מהלקוח אליו.
הערת עריכה
לוודא שזה נכון. זה ההגיון שלי. אבל מצד שני אולי ה לא מדויק. במיוחד לאור העובדה שניתן להפחית את הסכום ששולם כניכוי מס במקור מתוך המקדמות, כי אז ההגיון שיש צורך לשלם מס הכנסה ממלוא הסכום (כלומר מקדמות מכל הסכום אבל מכיוון ששולם חלק באמצעת ניכוי מס במקור, ניתן להפחית את הסכום הזה. - בקיצור לבדוק מול רואה חשבון
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:12, 22 בדצמבר 2016 (IST)
דוגמה
 • עוסק מורשה סיפק שירות תמורת תשלום של 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר 11,700 ש"ח.
 • נניח שפקיד השומה הורה על ניכוי מס במקור בשיעור 5%.
 • על הלקוח לנכות מהתשלום 5% שהם 500 ש"ח ולהעבירם לרשות המסים, ואת היתרה להעביר לבעל העסק.
 • בעל העסק יוציא חשבונית עסקה וחשבונית מס ע"ס 10,000 ש"ח + מע"מ, כלומר על סך 11,700 ש"ח, ויוציא קבלה ע"ס הסכום ששולם בפועל, כלומר 11,200 ש"ח (לפי החישוב 11,700-500).
 • אם בעל העסק משתמש בחשבונית מס/קבלה, הוא ירשום על גביה את מלוא הסכום של העסקה (10,000 ש"ח + מע"מ 1,700 ש"ח, וסה"כ 11,700 ש"ח), ובהערות יציין שנוכה מס במקור בסכום של 500 ש"ח ובפועל התקבל אצלו סכום של 11,200 ש"ח.

הפחתת הסכום שנוכה במקור מתוך תשלומי המקדמות שמשלם בעל העסק

 • מכיוון שבמקרים רבים נדרש בעל העסק לשלם מקדמות חודשיות למס הכנסה, הרי שבמקרים כאלה ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה במסגרת המקדמות.
 • לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי בטופס 856 של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת. (כדאי לשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).

דיווח שנתי על ניכויים

 • לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה מי שמנכה מס במקור חייב להגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסה שחבה בניכוי (טופס 856).
 • אל הדו"ח יש לצרף הצהרה בטופס שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדו"ח הם נכונים ומלאים.
 • הדו"ח ייחשב כדו"ח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעסיק או מייצגו.
 • את טופס ההצהרה ניתן ל להגיש בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים,9102601.
  • למסור באופן ידני במשרדי פקיד השומה. לאיתור פקיד השומה.
 • הדו"ח יוגש באופן מקוון עד ליום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
אזהרה
הארכת מועד הגשת הדוחות לשנת 2016
מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דו"ח 856 לשנת המס 2016 הוארך עד לתאריך 31.05.2017 ובמקרה כזה ניתן להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017
איחור בהגשת הדוח יביא להטלת קנס כספי. למרות זאת על ספק אשר ניכה מס במקור וישדר את הדו"ח באופן מקוון עד ליום 30.06.2017 וגם יגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל קנס.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים