שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| איסור = החל מיום 01.04.2015, אין לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בשל אי-תשלום חוב
+
| איסור = החל מיום 01.04.2015 לא ניתן לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בשל אי-תשלום חוב, אלא לאחר פנייה של תאגיד המים למנהל [[רשות המים]], בהתאם לתנאים שנקבעו לכך
| מידע  = תאגיד המים רשאי לפנות למנהל [[רשות המים]] בבקשה לאשר את ניתוק אספקת המים בביתו של צרכן שלא שילם את חובו, רק לאחר שיתקיימו כל התנאים שנקבעו לכך
+
| מידע  =
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 21: שורה 21:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
החל מיום 01.04.2015 נכנסו לתוקף [http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf#page=2 כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015], שהוראותיהם קובעות סייגים לגבי ניתוק אספקת המים לצרכנים ביתיים בגין אי תשלום חוב.
+
ביום 01.04.2015 נכנסו לתוקף [http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf#page=2 כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015].
* סעיף 5 לכללים קובע כי אין לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בביתו בשל אי תשלום חוב עבור אספקת מים או שירותי ביוב.
+
* על-פי הכללים, לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום חוב, אלא אם כן נעשתה פנייה למנהל [[רשות המים]] בבקשה לאשר את הניתוק, והתקיימו כל התנאים המאפשרים זאת.
* סעיף 6 קובע באילו תנאים תאגיד המים רשאי לפנות למנהל [[רשות המים]] בבקשה לאשר את ניתוק אספקת המים בביתו של צרכן שלא שילם את חובו.
 
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
*  צרכנים ביתיים שיש להם חוב בתשלום עבור אספקת מים או שירותי ביוב בביתם.
+
*  צרכנים ביתיים שיש להם חוב בתשלום עבור אספקת מים או שירותי ביוב בביתם ומתקיימים '''כל''' התנאים הבאים:
 +
** גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה), עולה על 1,000 ש"ח, נכון לינואר 2015 (הסכום מתעדכן פעם בשנתיים, ב–1 בינואר).
 +
** טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון לתשלום החוב.
 +
** התקיים לפחות אחד מאלה:
 +
*** הצרכן סירב למסור לחברה את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
 +
*** למרות מיצוי הליכי הגבייה, החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי הליכי הגבייה.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* החברה (תאגיד המים) רשאית לפנות למנהל [[רשות המים]] בבקשה לאשר את ניתוק אספקת המים לחייב, רק במקרה שמתקיימים '''כל''' התנאים הבאים:
+
* 15 ימים לפחות לאחר שהתקיימו כל התנאים שפורטו בסעיף הקודם, החברה תשלח לצרכן הביתי התראה על כוונתה להגיש למנהל רשות המים בקשה לאישור פעולת הניתוק.
** גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה), עולה על 1,000 ש"ח (סכום שיעודכן ב–1 בינואר בכל שנתיים).
+
* החברה גם תודיע לצרכן על כוונתה להציע למחלקה לשירותים חברתיים שתשלח לחברה בתוך 21 ימים חוות דעת על מצבו הכלכלי של הצרכן (בתנאי שהצרכן יאשר בתוך 7 ימים את העברת המידע).
** הצרכן לא שילם לחברה על אספקת מים או שירותי ביוב עבור תקופות חיוב ברצף או לסירוגין.
+
* הצרכן יהיה רשאי לפנות לחברה בתוך 21 ימים בבקשה (בכתב או בעל-פה) שלא תעביר את בקשת הניתוק למנהל הרשות, בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל נכונותו למסור לחברה באופן מיידי את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית.
** טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון שעל הצרכן היה לשלם עבור תקופת החיוב המאוחרת מבין אלה שצויינו בסעיף הקודם.
+
* הצרכן יכול לנסח את בקשתו בהתאם לנוסח המופיע ב[http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf#page=19 טופס 5 שבתוספת לכללים], ולצרף לבקשה (בכתב או בעל-פה) כל מסמך או מידע להוכחת טענותיו.
** התקיימו אחד או יותר מהמצבים הבאים:
+
* החברה תבחן את הנתונים בעניינו של הצרכן, את הטענות והמסמכים שהגיש (אם הגיש) ואת חוות הדעת מהמחלקה לשירותים חברתיים (אם ניתנה).
*** הצרכן סירב למסור לחברה את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
+
* לאחר בחינת הפרטים, החברה תהיה רשאית לפנות למנהל רשות המים בבקשת ניתוק במקרים הבאים:
*** למרות מיצוי הליכי הגבייה, החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי הליכי הגבייה.
+
** אם החברה סבורה כי לצרכן ישנה יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף (כולל נימוק ופירוט הסיבות להחלטתה).
* תנאי נוסף שצריך להתקיים לפני פניית החברה למנהל רשות המים הוא כי החברה שלחה לצרכן התראה בשפה פשוטה וברורה, על כוונתה לפנות למנהל הרשות. התראה זו תכלול, בין השאר:
+
** אם למרות שלצרכן הביתי אין יכולת כלכלית לשלם את חובו, החברה סבורה כי הוא מנצל לרעה את האיסור לנתקו מאספקת המים, בכך שהוא צורך מים מעבר לכמות המוכרת ליחידת הדיור (מים שסופקו לאחרים או שימשו לצרכים שאינם ביתיים).
** בקשה להמציא לחברה מסמכים לכך שאין ביכולתו הכלכלית של הצרכן לשלם את חובותיו השוטפים.
+
 
** פרטים לגבי זכותו של הצרכן להימנע מהמצאת המסמכים שצויינו בסעיף הקודם.
 
** פרטים על כוונתה של החברה ליידע את המחלקה לשירותים חברתיים על העברת הבקשה למנהל רשות המים (בתנאי שהצרכן הסכים ליידוע המחלקה לשירותים חברתיים).
 
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 51: שורה 53:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf#page=2 כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015]
 
* [http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf#page=2 כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015]
 +
* [http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf#page=11 כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון), התשע"ה-2015]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
* [https://www.acri.org.il/he/28353 מים: תעריפים, חובות וניתוקים] באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל
 
 
== מקורות ==
 
 
 
 
 
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
  
  

גרסה מ־21:29, 5 באפריל 2015

הקדמה:

החל מיום 01.04.2015 לא ניתן לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בשל אי-תשלום חוב, אלא לאחר פנייה של תאגיד המים למנהל רשות המים, בהתאם לתנאים שנקבעו לכך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ביום 01.04.2015 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015.

 • על-פי הכללים, לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום חוב, אלא אם כן נעשתה פנייה למנהל רשות המים בבקשה לאשר את הניתוק, והתקיימו כל התנאים המאפשרים זאת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צרכנים ביתיים שיש להם חוב בתשלום עבור אספקת מים או שירותי ביוב בביתם ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  • גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה), עולה על 1,000 ש"ח, נכון לינואר 2015 (הסכום מתעדכן פעם בשנתיים, ב–1 בינואר).
  • טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון לתשלום החוב.
  • התקיים לפחות אחד מאלה:
   • הצרכן סירב למסור לחברה את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
   • למרות מיצוי הליכי הגבייה, החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי הליכי הגבייה.

שלבי ההליך

 • 15 ימים לפחות לאחר שהתקיימו כל התנאים שפורטו בסעיף הקודם, החברה תשלח לצרכן הביתי התראה על כוונתה להגיש למנהל רשות המים בקשה לאישור פעולת הניתוק.
 • החברה גם תודיע לצרכן על כוונתה להציע למחלקה לשירותים חברתיים שתשלח לחברה בתוך 21 ימים חוות דעת על מצבו הכלכלי של הצרכן (בתנאי שהצרכן יאשר בתוך 7 ימים את העברת המידע).
 • הצרכן יהיה רשאי לפנות לחברה בתוך 21 ימים בבקשה (בכתב או בעל-פה) שלא תעביר את בקשת הניתוק למנהל הרשות, בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל נכונותו למסור לחברה באופן מיידי את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית.
 • הצרכן יכול לנסח את בקשתו בהתאם לנוסח המופיע בטופס 5 שבתוספת לכללים, ולצרף לבקשה (בכתב או בעל-פה) כל מסמך או מידע להוכחת טענותיו.
 • החברה תבחן את הנתונים בעניינו של הצרכן, את הטענות והמסמכים שהגיש (אם הגיש) ואת חוות הדעת מהמחלקה לשירותים חברתיים (אם ניתנה).
 • לאחר בחינת הפרטים, החברה תהיה רשאית לפנות למנהל רשות המים בבקשת ניתוק במקרים הבאים:
  • אם החברה סבורה כי לצרכן ישנה יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף (כולל נימוק ופירוט הסיבות להחלטתה).
  • אם למרות שלצרכן הביתי אין יכולת כלכלית לשלם את חובו, החברה סבורה כי הוא מנצל לרעה את האיסור לנתקו מאספקת המים, בכך שהוא צורך מים מעבר לכמות המוכרת ליחידת הדיור (מים שסופקו לאחרים או שימשו לצרכים שאינם ביתיים).


ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים