הקדמה:

החל מיום 31.03.2015 לא ניתן לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בשל אי-תשלום חוב, אלא לאחר פנייה של תאגיד המים למנהל רשות המים, בהתאם לתנאים שנקבעו לכך
בכל מקרה, לא ניתן לנתק לצרכן את אספקת המים בשל תקופת חיוב שקדמה לתאריך 31.03.2015
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ביום 31.03.2015 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015 שנועדו להבטיח את צמצום הפגיעה בצרכן, ובחינת חלופות, כגון הסדר תשלום להסדרת החוב, במקום שימוש באפשרות של ניתוק הצרכן מאספקת המים.

 • על-פי הכללים, לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום חוב, אלא אם כן נעשתה פנייה למנהל רשות המים בבקשה לאשר את הניתוק, והתקיימו כל התנאים המאפשרים זאת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צרכנים ביתיים שיש להם חוב בתשלום עבור אספקת מים או שירותי ביוב בביתם ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה), עולה על 1,000 ש"ח, נכון לינואר 2015 (הסכום מתעדכן פעם בשנתיים, ב–1 בינואר).
  2. טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון לתשלום החוב.
  3. התקיים לפחות אחד מאלה:
   • הצרכן סירב למסור לחברה, לצורך הפעלת הליכי גבייה, את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
   • למרות מיצוי הליכי הגבייה, החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי הליכי הגבייה.

שלבי ההליך

שליחת התראה ופנייה למנהל רשות המים

 • 15 ימים לאחר המועד האחרון לתשלום החוב, החברה תשלח לצרכן הביתי התראה על כוונתה להגיש למנהל רשות המים בקשה לאישור פעולת הניתוק.
 • החברה גם תודיע לצרכן על כוונתה לבקש מהמחלקה לשירותים חברתיים חוות דעת על מצבו הכלכלי של הצרכן (זאת בתנאי שהצרכן יאשר בתוך 7 ימים את העברת המידע).
 • החברה תציע לצרכן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלה, אם הוא מעוניין להגיע להסדר תשלומים להסדרת החוב. ניתן להגיע להסדר פריסה של עד 12 תשלומים חודשיים, או לתקופה ארוכה יותר בנסיבות חריגות.
 • הצרכן יהיה רשאי לפנות לחברה בתוך 21 ימים בבקשה (בכתב או בעל-פה) שלא תפנה למנהל הרשות בעניין הניתוק, בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל נכונותו למסור לחברה באופן מיידי את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית.
 • הצרכן יכול לנסח את בקשתו בהתאם לנוסח המופיע בטופס 5 שבתוספת לכללים, ולצרף לבקשה מסמכים להוכחת טענותיו (כגון אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק). ניתן לבקש לקבל את הטופס מתורגם לשפות ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית.
 • החברה תבחן את המידע בעניינו של הצרכן, את הטענות והמסמכים שהגיש, ואת חוות הדעת מהמחלקה לשירותים חברתיים (אם ניתנה).
 • לאחר בחינת הפרטים, החברה תהיה רשאית להגיש למנהל רשות המים בקשה לניתוק הצרכן, במקרים הבאים:
  • אם החברה סבורה כי לצרכן ישנה יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף (כולל נימוק ופירוט הסיבות לקביעה זו).
  • אם לצרכן הביתי אין יכולת כלכלית לשלם את חובו, אולם החברה סבורה כי הוא מנצל לרעה את האיסור לנתקו מאספקת המים, בכך שהוא צורך מים מעבר לכמות המוכרת ליחידת הדיור (מים שסופקו לאחרים או שימשו לצרכים שאינם ביתיים).

דיון בוועדה המייעצת למנהל הרשות

 • בקשת החברה תופנה לוועדה המייעצת למנהל הרשות, שתיידע את הצרכן על זכותו לטעון לפניה בכתב או בעל פה, לפי בחירתו.
 • צרכן המעוניין בכך, יוזמן להופיע בפני הוועדה, שם יוכל להציג שוב מסמכים שונים להוכחת טענותיו (אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק וכו').
 • כמו כן, הוועדה רשאית להזמין את נציג החברה לטעון לפניה, להשיב לשאלותיה, ולהציג מסמכים נוספים, אם יידרש.
 • הוועדה תדון בעניין הניתוק ותמליץ למנהל הרשות אם לאשר את ניתוק אספקת המים לצרכן. במקום המלצה על ניתוק, הוועדה רשאית גם להמליץ על ביצוע פעולה שרק תצמצם את אספקת המים לצרכן הביתי (אם יש לתאגיד המים אפשרות טכנולוגית ומעשית לפעולה מסוג זה).
 • לאחר שיועברו למנהל הרשות המלצותיה של הוועדה, הוא יבחן אותן ויחליט בתוך 15 ימי עסקים אם לקבלן, לדחותן או לקבלן בשינויים.
 • המנהל יעביר עותק מהחלטתו לחברה ולצרכן הביתי, בתוך 7 ימי עסקים מהיום שהתקבלה.

ניתוק אספקת המים לצרכן

 • במקרה שהוועדה המייעצת המליצה לאשר לחברה לנתק את אספקת המים או לצמצם אותה, ומנהל הרשות קיבל את המלצתה, ישלח מנהל הרשות לצרכן את נימוקיו ונימוקי הוועדה המייעצת.
 • 15 ימים לפחות לפני ביצוע הניתוק, החברה תיידע את המחלקה לשירותים חברתיים המטפלת בצרכן (או זו הסמוכה לאזור מגוריו, אם אין מחלקה המטפלת בו) לגבי ההחלטה לנתק לו את אספקת המים, אלא אם כן אם הצרכן יודיע בתוך 7 ימים כי הוא אינו מעוניין שיודיעו על כך למחלקה.
 • החברה תשלח לצרכן הודעה על החלטת מנהל הרשות ותיידע אותו על זכותו לעתור לבג"ץ נגד החלטה זו.
 • 30 ימים לאחר ששלחה את ההודעה לצרכן, החברה רשאית לבצע את פעולת הניתוק.
 • ניתן לנתק לצרכן את אספקת המים בימים א' עד ד', בין השעות 8:00 עד 17:00 בלבד.
 • אין לבצע את הניתוק בערבי חג, בחגים ובחול המועד (בהתאם לדתו של הצרכן).
 • כמו כן, אין לבצע ניתוק בתקופת ימי האבל של צרכן המקיים בביתו מנהגי אבלות (לפי דתו או אמונתו), ובתנאי שיידע על כך את החברה.
 • אם צרכן המקיים מנהגי אבלות בביתו נותק מאספקת המים, החברה תחבר אותו למערכת המים מיד לאחר שהודיע לה על כך.
 • ניתוק אספקת המים יימשך עד 30 ימים.
 • לאחר 30 ימי ניתוק, הצרכן יחובר למערכת המים. לצרכן תימסר הודעה על חובתו לשלם לחברה את התשלום המגיע לה, ועל כך שאם לא יעשה כן, ינותק בשנית.
 • אם הפנייה לא תיענה על-ידי הצרכן בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק שני, לתקופה של עד 45 ימים. בתום תקופה זו, תחבר החברה את הצרכן למערכת המים ותמסור הודעה נוספת לגבי ביצוע ניתוק חוזר.
 • הודעה לגבי ניתוק חוזר תודבק על הדלת החיצונית, או במקום אחר בולט לעין בנכס או בסמוך לו, במעטפה אטומה וחתומה הנושאת את שם הצרכן וכתובתו בלבד.
 • אם הפנייה לא תיענה בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק לתקופה שלישית של עד 60 ימים.
 • החברה רשאית לחזור על פעולות הניתוק, בתנאי שיעברו לפחות 7 ימי עסקים בין הניתוקים החוזרים.
 • במקרה שלא היתה צריכת מים בנכס בתקופה שבין הניתוקים, או שהיתה צריכה מזערית המעידה כי הנכס אינו מאוכלס בפועל, או שנודע לחברה כי הנכס אינו מאוכלס:
  • החברה רשאית להאריך ללא הגבלה את תקופת הניתוק, בתנאי שבכל 45 ימים תמסור הודעה לצרכן כי הוא מתבקש להודיע בכל עת על כוונתו לאכלס את הנכס.
  • אם צרכן הודיע על כוונתו לאכלס את הנכס, החברה תחבר אותו לאספקת המים ותמסור הודעה על חובת התשלום והאפשרות לניתוק חוזר, כפי שפורט בסעיפים הקודמים.

חיבור מחדש לאספקת המים

 • לאחר ששולם לחברה החוב שגרם לניתוק מאספקת המים, או נקבע לצרכן הסדר תשלומים עבור החוב, וכן שולם התעריף עבור ניתוק מד המים וחיבורו מחדש, הצרכן יחובר שוב לאספקת המים:
  • אם הצרכן הגיע עם החברה להסדר או שילם את חובו עד לשעה 18:00, החיבור לאספקת המים ייעשה בתוך 6 שעות לכל המאוחר.
  • אם הצרכן הגיע עם החברה להסדר או שילם את חובו אחרי השעה 18:00, חיבורו מחדש ייעשה עד השעה 10:00 בבוקר למחרת.

אופן מסירת התראות והודעות

 • ההתראות וההודעות לצרכן יימסרו לצרכן באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
  • דואר רשום
  • מסירה לידי הצרכן עצמו
  • מסירה במקום מגוריו של הצרכן לידי אחד מבני משפחתו הבגירים (שגילם מעל 18 שנים)
 • אם המסירה לא מתאפשרת בדרכים שצויינו, ההודעה תוצג במקום בולט לעין על הנכס שבו מתגורר הצרכן.
 • אם כתובתו של הצרכן הרשומה אצל החברה אינה זהה לכתובת שלגביה קיים החוב השוטף, או אם אין כתובת למשלוח דברי דואר, תודבק התראה על הדלת החיצונית או במקום אחר בולט לעין, במעטפה אטומה וחתומה, שעל גביה יופיעו רק שם הצרכן וכתובתו.
 • בנוסף, החברה תעביר את ההודעות באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל, התקשרות למספרי הטלפון הרשומים בחשבון הצרכן, או שליחת הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד של הצרכן (אם פרטי התקשרות אלה יהיו בידיה). הצרכן אינו מחוייב למסור את פרטי ההתקשרות הללו, ואם מסר אותם, הוא רשאי לבקש שהחברה לא תעשה בהם שימוש.

מסירת מידע בשפות שונות

 • בכל ההתראות מופיעה כותרת המעידה על מהות ההתראה בשפות ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית, בנוסף לעברית.
 • צרכן רשאי לבקש כי יקבל את ההתראות מתורגמות במלואן לשפות אלה (המידע על כך מופיע בשפות השונות על-גבי ההתראות).
 • לאחר פנייתו זו, יישלחו לו כל ההתראות בצירוף עותק מתורגם לשפה שביקש, בנוסף להתראה בעברית.

ערעור

 • הצרכן רשאי לעתור לבג"ץ נגד החלטתו של מנהל רשות המים לאשר את ניתוקו מאספקת המים.

חשוב לדעת

 • הכללים חלים רק על תקופות חיוב שהחלו מיום 31.03.2015 ואילך. לא ניתן לנתק לצרכן את אספקת המים בשל תקופות חיוב הקודמות לתאריך זה.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים