הקדמה:

החל מיום 01.04.2015 לא ניתן לנתק צרכן ביתי מאספקת המים בשל אי-תשלום חוב, אלא לאחר פנייה של תאגיד המים למנהל רשות המים, בהתאם לתנאים שנקבעו לכך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ביום 01.04.2015 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015 שנועדו להבטיח את צמצום הפגיעה בצרכן, ובחינת חלופות, כגון הסדר תשלום להסדרת החוב, במקום שימוש באפשרות של ניתוק הצרכן מאספקת המים.

 • על-פי הכללים, לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום חוב, אלא אם כן נעשתה פנייה למנהל רשות המים בבקשה לאשר את הניתוק, והתקיימו כל התנאים המאפשרים זאת.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • צרכנים ביתיים שיש להם חוב בתשלום עבור אספקת מים או שירותי ביוב בביתם ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  • גובה החוב שהגיע מועד פירעונו (למעט הפרשי הצמדה), עולה על 1,000 ש"ח, נכון לינואר 2015 (הסכום מתעדכן פעם בשנתיים, ב–1 בינואר).
  • טרם חלפו 12 חודשים מהמועד האחרון לתשלום החוב.
  • התקיים לפחות אחד מאלה:
   • הצרכן סירב למסור לחברה, לצורך הפעלת הליכי גבייה, את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים.
   • למרות מיצוי הליכי הגבייה, החברה לא הצליחה לגבות את החוב השוטף, וחלפו 30 ימים לפחות ממועד מיצוי הליכי הגבייה.

שלבי ההליך

שליחת התראה ופנייה למנהל רשות המים

 • 15 ימים לאחר המועד האחרון לתשלום החוב, החברה תשלח לצרכן הביתי התראה על כוונתה להגיש למנהל רשות המים בקשה לאישור פעולת הניתוק.
 • החברה גם תודיע לצרכן על כוונתה לבקש מהמחלקה לשירותים חברתיים חוות דעת על מצבו הכלכלי של הצרכן (זאת בתנאי שהצרכן יאשר בתוך 7 ימים את העברת המידע).
 • החברה תציע לצרכן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלה, אם הוא מעוניין להגיע להסדר תשלומים להסדרת החוב.
 • הצרכן יהיה רשאי לפנות לחברה בתוך 21 ימים בבקשה (בכתב או בעל-פה) שלא תפנה למנהל הרשות בעניין הניתוק, בשל היותו חסר יכולת כלכלית לשלם את חובו או בשל נכונותו למסור לחברה באופן מיידי את מספר הזהות שלו וכתובת מגוריו העדכנית.
 • הצרכן יכול לנסח את בקשתו בהתאם לנוסח המופיע בטופס 5 שבתוספת לכללים, ולצרף לבקשה מסמכים להוכחת טענותיו (כגון אישורים על קצבאות, מסמכים רפואיים, תדפיס של חשבון הבנק).
 • החברה תבחן את המידע בעניינו של הצרכן, את הטענות והמסמכים שהגיש, ואת חוות הדעת מהמחלקה לשירותים חברתיים (אם ניתנה).
 • לאחר בחינת הפרטים, החברה תהיה רשאית להגיש למנהל רשות המים בקשה לניתוק הצרכן, במקרים הבאים:
  • אם החברה סבורה כי לצרכן ישנה יכולת כלכלית לשלם את חובו השוטף (כולל נימוק ופירוט הסיבות לקביעה זו).
  • אם לצרכן הביתי אין יכולת כלכלית לשלם את חובו, אולם החברה סבורה כי הוא מנצל לרעה את האיסור לנתקו מאספקת המים, בכך שהוא צורך מים מעבר לכמות המוכרת ליחידת הדיור (מים שסופקו לאחרים או שימשו לצרכים שאינם ביתיים).

דיון בוועדה המייעצת למנהל הרשות

 • בקשת החברה תופנה לוועדה המייעצת למנהל הרשות, שתיידע את הצרכן על זכותו לטעון לפניה בכתב או בעל פה, לפי בחירתו.
 • צרכן המעוניין בכך, יוזמן להופיע בפני הוועדה. כמו כן, הוועדה רשאית להזמין את נציג החברה לטעון לפניה, להשיב לשאלותיה, ולהציג מסמכים נוספים, אם יידרש.
 • הוועדה תדון בעניין הניתוק ותמליץ למנהל הרשות אם לאשר את ניתוק אספקת המים לצרכן. במקום המלצה על ניתוק, הוועדה רשאית גם להמליץ על ביצוע פעולה שרק תצמצם את אספקת המים לצרכן הביתי (אם יש לתאגיד המים אפשרות טכנולוגית ומעשית לפעולה מסוג זה).
 • לאחר שייועברו למנהל הרשות המלצותיה של הוועדה, הוא יבחן אותן ויחליט בתוך 15 ימי עסקים אם לקבלן, לדחותן או לקבלן בשינויים.
 • המנהל יעביר עותק מהחלטתו לחברה ולצרכן הביתי, בתוך 7 ימי עסקים מהיום שהתקבלה.

ניתוק אספקת המים לצרכן

 • במקרה שהוועדה המייעצת המליצה לאשר לחברה לנתק את אספקת המים או לצמצם אותה, ומנהל הרשות קיבל את המלצתה, ישלח מנהל הרשות לצרכן את נימוקיו ונימוקי הוועדה המייעצת.
 • אם המחלקה לשירותים חברתיים מסרה לחברה חוות דעת לגבי מצבו של הצרכן, החברה תיידע את המחלקה לגבי ההחלטה לנתק לו את אספקת המים, 15 ימים לפחות לפני ביצוע פעולת הניתוק.
 • החברה תשלח לצרכן הודעה על החלטת מנהל הרשות ותיידע אותו על זכותו לעתור על החלטה זו.
 • 30 יום לאחר ששלחה את ההודעה לצרכן, החברה רשאית לבצע את פעולת הניתוק.
 • החברה רשאית לבצע את ניתוק אספקת המים לצרכן בימים א' עד ד', בין השעות 8:00 עד 17:00 בלבד.
 • אין לבצע את הניתוק בערבי חג, בחגים ובחול המועד (בהתאם לדתו של הצרכן).
 • כמו כן, אין לבצע ניתוק בביתו של צרכן שמקיים בו מנהגי אבל בתקופת ימי האבל (לפי דתו או אמונתו של הצרכן), ובלבד שהודיע על כך לחברה.
 • אם צרכן המקיים מנהגי אבל בביתו נותק מאספקת המים, החברה תחבר אותו למערכת המים מיד לאחר שהודיע לה על כך.
 • פעולת ניתוק אספקת מים תימשך 30 ימים, אלא אם כן נקבעה לכך תקופה קצרה מזו.
 • לאחר 30 ימים של ניתוק, הצרכן יחובר למערכת המים. לצרכן תימסר הודעה על חובתו לשלם לחברה את התשלום המגיע לה, ועל כך שאם לא יעשה כן, ינותק בשנית.
 • אם הפנייה לא תיענה בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק שני, לתקופה של עד 45 ימים. בחלוף תקופה זו, תחבר החברה את הצרכן למערכת המים ותמסור הודעה נוספת לגבי ביצוע ניתוק חוזר.
 • הודעה על ניתוק חוזר תודבק על הדלת החיצונית, או במקום אחר בולט לעין בנכס או בסמוך אליו, במעטפה אטומה וחתומה הנושאת את שם הצרכן וכתובתו בלבד.
 • אם הפנייה לא תיענה בתוך 5 ימי עסקים נוספים, החברה תהיה רשאית לבצע ניתוק לתקופה שלישית של עד 60 ימים.
 • החברה רשאית לחזור על פעולות הניתוק, בתנאי שיעברו לפחות 7 ימי עסקים בין הניתוקים החוזרים.

( לא נענתה פניית החברה בחלוף 5 ימי עסקים מתום פעולת הניתוק כאמור בסעיף קטן )ד(, רשאית החברה לבצע פעולת ניתוק אספקת מים שלישית בנכס, לפי סעיף קטן )א( וסעיף 20; פעולת ניתוק אספקת מים שלישי תימשך 60 ימים, אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה מזו לפי כללי אמות המידה; ( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, אם לא הייתה צריכת מים בנכס בתקופה שקדמה לפעולת ניתוק אספקת מים או שהייתה צריכה זניחה המעידה כי הנכס אינו מאוכלס בפועל, או שנודע לחברה כי הנכס אינו מאוכלס, רשאית החברה להאריך את משך פעולת ניתוק אספקת המים בלא הגבלה, ובתנאי שבחלוף כל 45 ימים תמסור הודעה לצרכן כי הוא מתבקש להודיע בכל עת על כוונתו לאכלס את הנכס; התקבלה הודעת חברה תחבר לאספקת מים נכס שבוצעה בו פעולת ניתוק אספקת מים לפי כללים אלה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן )ב(, ולאחר שנציג החברה בדק ואישר כי שולם לחברה החוב השוטף או חוב נכס אחר, לפי העניין, שבשל אי–תשלומם בוצעה פעולת ניתוק אספקת מים או נקבע לצרכן הסדר תשלומים בעדם, וכן כי שולם התעריף לניתוק מד מים בשל חוב צרכן וחיבורו מחדש, לפי פרט 5 בתוספת השנייה לכללי התעריפים. )ב( המועד המאוחר ביותר לחיבור נכס לפי סעיף קטן )א( יהיה כדלקמן: השעה שבה הגיע הצרכן עם החברה להסדר או שילם את חובו מועד החיבור

עד 6 18:00 שעות ממועד ההודעה
אחרי 10:00 18:00 בבוקר למחרת

התראה או הודעה לפי פרק זה, תיעשה בדואר רשום או בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או בדרך של מסירה במקום מגוריו, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים; אם אי–אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגת האמור במקום בולט לעין על הנכס שבו מתגורר מי שההתראה או ההודעה מכוונת אליו. )ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, בנכס של צרכן ביתי שכתובתו הרשומה אצל החברה אינה זהה לכתובת הנכס שלגביו קיים החוב השוטף או בהעדר כתובת למשלוח דברי דואר, תודבק התראה כאמור על הדלת החיצונית או במקום אחר בולט לעין בנכס, במעטפה אטומה וחתומה, שעל גביה שם הצרכן הביתי וכתובתו בלבד. )ג( החברה תפעל למסירת התראות לפי פרק זה, נוסף על הדרכים האמורות בסעיף קטן )א(, גם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובתו של הצרכן, בהתקשרות למספרי הטלפון הרשומים בחשבון הצרכן או בשליחת הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד של הצרכן, אם פרטים אלה לגבי הצרכן מצויים ברשותה; לעניין אמצעים אלה, לא תהיה חובה על הצרכן לספק פרטי קשר אלה, אך אם בחר למוסרם לחברה, תעשה בהם החברה שימוש לצורך התראה לפי כללים אלה, אלא אם כן ביקש הצרכן שלא לעשות בהם שימוש מסוג זה, ורשאי הצרכן לבקש כאמור לגבי כלל אמצעים אלה או חלקם; החברה תתעד בקשה של הצרכן בעניין זה

בהתראות לפי טפסים 8 ,6 ,4 ו–9 שבתוספת הראשונה יצורף במקום בולט לעין כיתוב בערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית הכולל את המילים "התראה לפני ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים", וכן בטפסים אלה ובטופס 5 יצוין באותן שפות כי ניתן לפנות ולקבל את הטופס גם בשפות האמורות מהחברה; טפסים מתורגמים אלה יפורסמו באתר לפי סעיף 78 ובאתר האינטרנט של הרשות, במקרה של הבדלים ביניהם, הנוסח של הטופס בשפה העברית הוא הקובע. )ה( פנה הצרכן כאמור בסעיף קטן )ד(, תתעד זאת החברה ברישומיה לעניין הצרכן, ולהתראות שיישלחו לפי פרק זה מיום פניית הצרכן ואילך יצורף מראש עותק מתורגם בשפה שביקש הצרכן, נוסף על ההתראה בשפה העברית

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים