מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
מ (החלפת טקסט – "( " ב־"(")
שורה 39: שורה 39:
 
** עובדי הרשות המקומית ובני זוגם.
 
** עובדי הרשות המקומית ובני זוגם.
 
** נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם.
 
** נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם.
** עובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם ( מקרים חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז).
+
** עובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם (מקרים חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז).
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־09:29, 19 באוגוסט 2019

הקדמה:

הורי התלמיד, אפוטרופוסו, ובמקרים מסוימים גם עובדי מערכת החינוך, יכולים להיבחר לנציגות הורים
אין חובה למנות נציגות הורים (ועד הורים). במקרה שלא נבחרה נציגות הורים באורח דמוקרטי, לא תכהן נציגות הורים באותה השנה
לנציגות הורים בית ספרית לא יוכל להיבחר מי שילדו אינו לומד בבית הספר, עובדי הרשות המקומית ובני זוגם, נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם ועובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם.


מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר, וכשותפים באחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי של ילדיהם. להורים ניתנת האפשרות להיות מעורבים במתרחש במוסד החינוך בו לומדים ילדיהם, ולתרום מידיעותיהם ומניסיונם כדי לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי.

מי זכאי?

 • לנציגות ההורים בבית הספר זכאים להיבחר:
  • הורי התלמיד.
  • האפוטרופוס של התלמיד.
  • עובדי הוראה ובני זוגם וכן עובדים אחרים במערכת החינוך ובני זוגם, בהתקיים שני תנאים:
 1. נבחרו לנציגות ההורים על-ידי 75% ממועצת ההורים.
 2. אינם עובדים ואינם בעלי תפקיד כלשהו במוסד החינוכי שבו נבחרו.

מי לא יכול להיבחר לנציגות ההורים בבית הספר?

 • לנציגות הורים בבית הספר לא זכאים להיבחר:
  • מי שילדיו אינם לומדים בבית הספר.
  • עובדי הרשות המקומית ובני זוגם.
  • נבחרי הרשות המקומית ובני זוגם.
  • עובדי משרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם (מקרים חריגים יובאו לאישור מנהל המחוז).

תהליך מימוש הזכות

 • ההשתתפות בנציגות ההורים (ועד הורים) בבית הספר היא על בסיס התנדבותי.
 • הקמת נציגות הורים בבית הספר אינה חובה. במקרה שההורים לא מגיעים לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר באותה שנה.
 • הקמת נציגות ההורים בבית הספר כוללת את השלבים הבאים: בחירת נציגות הורים כיתתית, כינון מועצת הורים ומינוי נציגות הורים וועדת ביקורת.

נציגות ההורים בכיתות

 • נציגות ההורים בכיתות תיבחר מדי שנה באספה כללית של כלל הורי הכיתה, ולא יאוחר מתום חודשיים מפתיחת שנת הלימודים.
 • בנציגות ההורים בכיתה יכהנו 3 חברים מקרב הורי הכיתה.

מועצת הורים

 • מועצת ההורים כוללת את כל הנציגים הנבחרים של ועדי ההורים הכיתתיים.
 • מועצת ההורים תכהן במשך שנה אחת עד להתכנסות מועצת הורים בית ספרית חדשה.
 • ההצבעה על החלטות מועצת ההורים תהיה פומבית, אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על-ידי לפחות 10% מהמשתתפים בישיבה.
 • מועצה זו משמשת כגוף הבוחר את נציגות ההורים, יו"ר הנציגות, ובעלי התפקידים בנציגות. (במוסדות חינוך קטנים רשאית מועצת ההורים להחליט על היותה גם נציגות הורים מוסדית).
 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ההורים מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות.

נציגות הורים (ועד הורים)

 • נציגות ההורים נבחרת מתוך חברי מועצת ההורים.
 • נציגות ההורים תיבחר מדי שנה על-ידי מועצת ההורים, בהתאם לתקנון הבחירות ולא יאוחר מחנוכה. (במוסדות חינוך קטנים רשאית מועצת ההורים להחליט על היותה גם נציגות הורים מוסדית).
 • בנציגות ההורים יכהנו 15-7 הורים, ויינתן ייצוג להורי תלמידים מכל שכבות בית הספר.
 • משך כהונתה של נציגות הורים הוא עד לבחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.
 • ניתן להגדיל את מספר חברי הנציגות, בהתאם להחלטת מועצת ההורים.
 • החלטות נציגות ההורים יתקבלו ברוב דעות, ובאחריות נציגות ההורים להביא אותן לידיעת ציבור ההורים.
 • הנציגות תבחר מבין חבריה יו"ר, סגן יו"ר וגזבר. בנוסף רשאית הנציגות לבחור ועדות, נציגים ובעלי תפקידים נוספים כפי שתמצא לנכון.
 • כינוס ישיבה שלא מן המניין - 50% מחברי נציגות ההורים רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבת נציגות שלא מן המניין, ויו"ר הנציגות חייב לזמנה בתוך שבועיים.
 • מנהל בית הספר:
  • מנהל בית הספר רשאי להשתתף בפגישת נציגות ההורים ללא זכות הצבעה, ולא תהיה לו מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן.
  • כל פרסום של נציגות ההורים צריך לקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.
  • בית הספר מחויב לסייע לנציגות ההורים בשירותי משרד.
 • התפטרות והחלפת יו"ר נציגות ההורים:
  • יו"ר הנציגות יוכל להתפטר מתפקידו לאחר מתן התרעה של 14 ימים מראש לנציגות ההורים.
  • נציגות ההורים יכולה להחליף את יו"ר הנציגות ולמנות יו"ר אחר במקומו מבין חבריה באמצעות הצבעה ובסיום ישיבה שתיערך לדון בעניין, בהשתתפות לפחות 75% מחברי הנציגות.
  • נציגות הורים חדשה יכולה להזמין כמשקיף לישיבותיה את יו"ר נציגות ההורים היוצא.
 • מחלוקת בין בית הספר לנציגות ההורים:
  • במקרה של מחלוקת בין הנהלת בית הספר לנציגות ההורים, יובא הדבר להכרעתו של מפקח בית הספר או של מנהל המחוז.
  • בכל במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר להורים לא ייפגעו התלמידים.

מינוי ועדת ביקורת

 • מועצת ההורים תמנה, במקביל למינוי נציגות ההורים, ועדת ביקורת.
 • חברי ועדת הביקורת ייבחרו מבין חברי מועצת ההורים, ולא יהיו חברים בנציגות ההורים של בית הספר.
 • בוועדת הביקורת יכהנו 5-3 חברים.

חשוב לדעת

 • החלטות מועצת ההורים ונציגות ועד ההורים המוסדי מחייבות את נציגויות ההורים הכיתתיות.
 • נציגות ההורים מחויבת לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לטובת בית הספר.
 • אחת הדרכים יכולה להיות פגישות רחבות של צוות בית הספר ומועצת ההורים המורכבת מנציגויות ההורים הכיתתיות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • לערך מורחב בנושא חקיקה ונהלים בחינוך לחצו כאן.

תודות