הקדמה:


במקרים מסוימים, התביעה רשאית להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם, ולסגור את התיק בעניינו בעילה של "סגירת תיק בהסדר".

 • האפשרות של הסדר מותנה קיימת בסוגים מסוימים של עבירות.
 • הפרת תנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין של האדם בעתיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התביעה רשאית לחתום עם אדם על הסדר מותנה בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • העונש המקסימלי על העבירה בה האדם חשוד הוא פחות מ-3 שנות מאסר.
  • העונש המתאים לאדם, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
  • אין לאדם רישום פלילי מ-5 השנים שלפני ביצוע העבירה.
  • לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של האדם.
  • התביעה סבורה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.

תוכן ההסדר המותנה

 • ההסדר המותנה יכיל את הפרטים הבאים:
  • תיאור העובדות והוראות החוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום.
  • הודאת האדם החשוד בעובדות המהוות עבירה.
  • התנאים שעל האדם החשוד למלא בהתאם לתנאי ההסדר.
  • התקופה שנקבעה לקיום ההסדר, והדרך שבה האדם יוכיח כי מילא אחר תנאי ההסדר.
  • הצהרה האדם החשוד לפיה הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר תביא להגשת כתב אישום והעמדה לדין, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר.

התנאים בהסדר מותנה

 • התביעה רשאית לכלול תנאים שונים אותם צריך האדם למלא בכדי לקיים את ההסדר המותנה.
 • התנאים עשויים להיות כל אחד מהבאים:
  • תשלום קנס למדינה
  • תשלום פיצוי לנפגע עבירה
  • התחייבות להימנע מביצוע עבירה
  • עמידה בתנאי תכנית שיקום (לאחר קבלת אישור שירות המבחן למבוגרים)
  • נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה (כגון מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד).
 • לאחר שהתביעה תשתכנע כי האדם החשוד מילא אחר כל התנאים בהסדר המותנה, היא תסגור את התיק בעילה של "סגירת תיק בהסדר".

סירוב להסדר מותנה או הפרת תנאי הסדר מותנה

 • אדם אשר סירב להסדר מותנה, או הפר את תנאי ההסדר, יוגש נגדו כתב אישום והוא יועמד לדין.
 • התובע רשאי שלא להעמיד לדין את האדם, אם לאחר הסירוב או הפרת התנאים, התגלה מידע חדש המצדיק זאת.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות