הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מסייע במימון התאמת הדירות ותנאי דיור למוגבלים בניידות
סיוע עד 45,000 ש"ח ניתן עבור שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה
סיוע עד 90,000 ש"ח ניתן לצורך התקנת מעלון
למידע נוסף באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הבינוי והשיכון מסייע למוגבלים בניידות במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה.

 • מטרת השינויים היא להתאים את המגורים, אם באמצעות שינוי פנים - התאמת פנים הדירה לניידות בכיסא גלגלים ובאמצעי עזר (הליכון, פרוטזה וכדומה), ואם באמצעות שינויי חוץ - התאמת דרכי הגישה לדירה (שביל גישה, רמפה, מעקות ומעלונים).
 • הגוף שאחראי על התאמת הדירה בדיור הציבורי למוגבלים בניידות הוא הוועדה המחוזית הבין-משרדית לסיוע בשיפור הדיור למוגבלים בניידותם.
 • הסיוע ניתן בנוסף לכל סיוע אחר שהאדם המוגבל בניידות עשוי להיות זכאי לו על-פי תכניות סיוע אחרות של משרד הבינוי והשיכון.
 • הסיוע מורכב ממענקים והלוואות. תנאי ההלוואות: הצמדה + 4% ריבית לתקופה של 28 שנה.
 • דיירי הדיור הציבורי זכאים למענק מלא עבור התאמת הדירה. בשאר המקרים, הסיוע מחולק לארבע דרגות המורכבות ממענק משולב בהלוואה או מהלוואה בלבד:
שיעור המענק שיעור ההלוואה
90% 10%
60% 40%
30% 70%
0% 100%
 • הרכב הסיוע נקבע על פי מספר הנפשות בדירה, מספר החדרים בדירה והכנסות כל בני המשפחה. לדיירים בדיור הציבורי המענק ניתן ללא תלות במספר החדרים וגובה ההכנסות.
 • לפירוט דרגות הסיוע הניתן, בהתאם למצב האישי, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • מי שתנועתו ו/או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת מוטורית.
 • מי שחולה במחלה מתקדמת (מרותק לכסא גלגלים, מתהלך בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה).
 • מי שקיבל בעבר סיוע במסגרת זו, אך חלה הרעה במצב בריאותו ועקב מגבלותיו חייב להתאים את הדירה בה הוא מתגורר או עתיד להתגורר, על פי דו"ח עובד שיקום.
 • מי שעונה על 3 התנאים הבאים:
  • הוא החליף את מקום עבודתו לעבודה בעיר אחרת.
  • הוועדה המאשרת מצאה כי יש הכרח גם בשינוי מקום המגורים.
  • מקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיו, עד כדי פגיעה ביכולת תפקודו היומיומי.
 • סיוע להתקנת מעלון יינתן בתנאי שהזכאי התגורר בבית עוד לפני שהחל להתנהל בעזרת כסא גלגלים, כאשר המעלון מעניק פתרון בלעדי לבעיית הניידות שלו בבית זה.

הדירות שבהן ניתן לבצע את ההתאמה ולזכות בסיוע

 • מי שעונים על אחד מהקריטריונים שצויינו לעיל, יהיו זכאים לסיוע בתנאי שהם גרים באחת מהדירות הבאות, שבה מתוכננת ההתאמה:
  • דירה בבעלותם.
  • דירה בדמי מפתח.
  • דירה בשכירות בדיור ציבורי.
  • דירה בקיבוץ או במושב.
  • דירה של קרוב משפחה מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה.

מי לא זכאי?

 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת.
 • מי שמתגורר בשכירות חודשית פרטית.
 • נכי צה"ל שהוכרו על ידי משרד הביטחון.
 • נפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • נפגעי תאונות עבודה שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • נפגעי תאונות דרכים.
 • מי שבבעלותו דירה אך הוא מבקש להתאים את דירת קרוביו.
 • מי שמבקש סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.
 • אנשים אשר דירתם הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבם.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • דיירי הדיור הציבורי יפנו את הבקשה ישירות למשרד הבינוי והשיכון, ללא צורך באישורי הכנסה. דו"ח ההמלצה לשינויים יישלח על-ידי המרפא/ה בעיסוק לחברה המשכנת.
 • שאר הפונים יגישו את הבקשה לסיוע באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה למחלות ממושכות במשרד הבריאות (לאיתור המחלקה הקרובה למקום המגורים).
 • את הבקשה לסיוע יש להגיש על-גבי טופס בקשה לסיוע בשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות.
 • יש לתאם ביקור של מרפא בעיסוק או עובד שיקום המוסמך לעניין בקופת החולים בה מבוטח מבקש הבקשה.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים (שיוגשו בשני העתקים - מקור ועותק מצולם):
  • טופס בקשה לסיוע בדיור שימולא וייחתם ע"י המבקש (הורים במקרה של ילד).
  • צילומי תעודת הזהות - של המבקש/ת ובני המשפחה המתגוררים עימו/ה.
  • מידע על זכויות במקרקעין של מגיש הבקשה – אישור מס רכוש הכולל מספר גוש וחלקה.
  • אישורי הכנסה של בני המשפחה המתגוררים בדירה, של 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה: תדפיסי בנק, קצבאות, משכורת, פנסיה וכל הכנסה נוספת. (אם המבקש מתגורר בדיור ציבורי, אין צורך להמציא אישורי הכנסה). במקרה שמוגבל בניידות בוגר מתגורר בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה), יילקחו בחשבון הכנסות הזכאי בלבד – ללא הכנסת בני המשפחה.
  • תעודות רפואיות של מוסד רפואי מוכר (רופא מומחה של בית החולים או קופת החולים, רופא מנהל של מוסד שיקומי), המפרטות את מצב תפקודו של המבקש.
  • במידה והמבקש מתנייד באמצעות כסא גלגלים – אישור מטעם משרד הבריאות על כך.
  • המלצה מטעם המרפאה בעיסוק, עובד שיקום או אחות בריאות הציבור, המפרטת את העבודות הנדרשות להתאמת הדירה לצורכי המבקש ההמלצה תכלול תרשים של המצב הקיים והמומלץ, תוך ציון מקום הכלים הסניטאריים.
  • דו"ח עובד סוציאלי הנוגע להשפעות מצב הדיור על תפקודו האישי, המשפחתי והחברתי של המבקש ועל תוכניות שיקומיות - אם קיימות כאלה.
  • הצעת מחיר, שטרם עברו 90 יום מיום הגשתה, תירשם ע"ג טופס אחיד. על הצעת המחיר לכלול פרטים מזהים של הקבלן המבצע ופרטי האדם עבורו מוגשת הבקשה, פירוט השינויים בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק ומידות, כמויות ומחיר עלות כל פריט. במקרים של שינויים בדרכי הגישה יצוינו אורך השביל, רוחב השביל והפרשי הגובה.
  • התחייבות המבקש שהמענק ישמש לביצוע השינויים שאושרו בלבד .
  • התחייבות קרובי המשפחה למגורי האדם עם המוגבלות בדירתם דרך קבע (במידה והדירה אינה רשומה על שמו).
  • במקרים שנדרש סיוע גבוה מהמענק המרבי, תובא הבקשה לדיון בצירוף חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית של משרד הבריאות ומשרד הבינוי והשיכון בנוגע לעלות העבודה לאחר ביקורו בשטח.
  • במקרה של בקשה להתקנת מעלון – יש להביא שתי הצעות מחיר משני ספקים שונים (בעלי תו תקן).
  • בבקשות להתקנת מעלון - יש לצרף אישור ממשרד הבריאות על זכאות מבקש הסיוע להשתתפות ברכישת כסא גלגלים.
  • במקרה של בניית משטח גישה – יש לצרף חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית במחוז לגבי תקינות הרמפה.
  • במקרה שהשינויים הפנימיים או בניית משטחי הגישה נעשים בדירת שיכון ציבורית ניתן להסתפק בהצעת המחיר של החברה המאכלסת, ואין לדרוש חוות דעת על תקינות העבודה. על החברה המאכלסת לרשום בנתוני מאגר הדירות כי הדירה הותאמה לנכה.
  • במקרה של חסר דיור, המבקש סיוע להתאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה - יש לצרף התחייבות לפיה לא יהיו רשאים במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע לבחון זכאות לדירה בשיכון הציבורי
 • העובדת הסוציאלית מטעם משרד הבריאות תעביר את הבקשה והמסמכים לידי משרד הבינוי והשיכון לצורך בחינת הבקשה והמשך התהליך.

הדיון בוועדה הבין משרדית

 • לאחר קבלת הבקשה לידיה, הוועדה הבין-משרדית תדון בבקשת הסיוע.
 • לאחר הדיון בוועדה הבין-משרדית יקבלו הפונים מכתב המאשר או שולל את זכאותם.
 • מי שיימצא זכאי לסיוע יקבל בדואר תעודת זכאות לסיוע בדיור הכוללת את סכום ההלוואה שאושר, שתוקפה הוא למשך חצי שנה מיום הוצאתה.
 • במקרה של החלטה שלילית, תימסר לידי המבקש ההחלטה המנומקת על-ידי העובד הסוציאלי.
 • ניתן לערער על החלטת הוועדה.

חשוב לדעת

 • הסיוע במסגרת זו ינתן בנוסף לכל סיוע אחר לו זכאי האדם (אם בכלל) על פי תכניות הסיוע השונות של משרד הבינוי והשיכון.
 • הבקשה לקבלת סיוע להתאמת הדירה תוגש עוד בטרם יבוצעו שינויים/שיפוצים/ התאמות, פרט למקרים שבהם העובדת הסוציאלית של לשכת הבריאות, בתיאום עם המרפאה בעיסוק, ימליצו על השינויים, ויאשרו כי הם בוצעו בהתאם להמלצות.
 • כאשר יש צורך בביצוע התאמות מחוץ לדירה, חשוב לשים לב לכך שישנן התאמות אשר טעונות הסכמת רוב/כל הדיירים, בעוד ישנן התאמות אשר אינן טעונות הסכמה. במידה ומצא המפקח על המקרקעין, כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, בסמכותו לתת את הסכמתו לביצוע ההתאמה במקום אותו דייר:
  • לצורך התקנת מעלון נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין.
  • לצורך התקנת מעלית יש צורך בהסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין.
 • בקשות לוועדה הבין-משרדית למוגבלים בניידות להתקנת רמפה ומעלון, ובכלל עבודות בשטחים הציבוריים, יובאו לדיון רק בצירוף היתר בניה או תצהיר הזכאי בפני עו"ד, לפיו בדק עם הגורמים האחראיים ולא חייב בהיתר לצורך ביצוע העבודה.
 • זכאים "חסרי דירה" המבקשים התאמה בדירה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ימסרו התחייבות לפיה ידוע להם כי סיוע זה בא כפתרון לבעיית הדיור, ולכן עם קבלת הסיוע להתאמת דירה של קרוב משפחה לא יהיו רשאים, במהלך 4 שנים מיום קבלת הסיוע, לבחון זכאות לדירה בשיכון הציבורי.
 • ניתן לקבל את הלוואה בכל בנק למשכנתאות, לפי בחירת המבקש.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים