שורה 140: שורה 140:
 
[[קטגוריה:דיור לקשישים]]
 
[[קטגוריה:דיור לקשישים]]
  
[[en:Institutional Arrangements for Independent and Physically Frail Seniors]]
+
[[en:Financial Assistance for Nursing Home Care for Independent and Physically Frail Seniors]]

גרסה מ־17:58, 8 באוגוסט 2016

הקדמה:

אזרחים ותיקים עצמאיים או תשושים הזקוקים לעזרה במימון בית אבות, זכאים לקבל סיוע מהמדינה
האזרח הוותיק אינו צריך למסור את דירתו על מנת לעבור להתגורר בבית האבות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אזרח ותיק המוגדר כעצמאי או תשוש שהחליט לעבור להתגורר בבית אבות, יכול לבחור באחת משתי אפשרויות:

 • אם אין ברצונו לקבל סיוע במימון בית האבות, הוא יכול לפנות ישירות למקום שבו בחר.
 • אם אינו מסוגל לעמוד במימון בית האבות, הוא יכול לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים באיזור מגוריו, כדי לקבל סיוע במימון של המדינה.
 • תהליך זה מורכב ממספר שלבים:

פנייה לעובד סוציאלי

 • מי שבחר לעבור לבית אבות בסיוע המדינה, צריך לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריו.
 • בפגישה עם העובד הסוציאלי יקבלו הפונה ובני משפחתו יעוץ והכוונה לגבי התאמתו לבית אבות וסוגי בתי אבות המתאימים לו.
דוגמה
אזרח ותיק בן 75 שומר מסורת, החליט שברצונו לעבור לבית אבות. הוא פנה לעובד סוציאלי על מנת לקבל יעוץ. העובד הסוציאלי סיפר לו על בית אבות ועל הכרוך במעבר מדיור עצמאי לחיים במסגרת מוסדית. היות שהפונה הוא שומר מסורת, העובד הסוציאלי נתן לו רשימה של בתי אבות בעלי רישיון המתאימים לשומרי מסורת.
 • העובד הסוציאלי יחתים את הפונה על טפסי ויתור על פנסיה וקצבה של הביטוח לאומי.
 • העובד הסוציאלי יבקר בביתו של הפונה וימלא דו"ח סוציאלי.

מסמכים שיש להגיש לעובד הסוציאלי

 • צילום תעודת זהות של הפונה, כולל הספח.
 • טופס תפקודי מעודכן, ממולא על ידי אחות ורופא המשפחה.
 • מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של הפונה.
 • אישור הכנסות מהביטוח הלאומי המעיד על גובה הקצבה שלו.
 • שלושת תלושי הפנסיה האחרונים של הפונה, למי שמקבל מקבל פנסיה.
 • דף חשבון בנק של הפונה משלושת החודשים האחרונים.
 • אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים של כל אחד מילדיו של הפונה ובני זוגם, בתוספת צילום תעודות הזהות שלהם, כולל הספח.
 • אישורים על דירת הפונה:
  • דירה פרטית – יש להמציא נסח טאבו והערכת שמאי.
  • דירה בדמי מפתח – יש להמציא חוזה שכירות מוגנת, קבלות על שכר דירה, הערכת שמאי ונסח טאבו ולהפקיד את מפתח הדירה בעירייה בעת הכניסה לבית האבות.
  • דירה בשכירות פרטית או ציבורית – חוזה שכירות ותצהיר מעו"ד או נוטריון שאין לפונה כל רכוש (נדל"ן) נוסף.

תשלום לבית האבות

 • לאחר הגשת הטפסים ועל סמך האישורים שהוגשו, ייעשה מבחן הכנסות בו תקבע רמת ההשתתפות בתשלום לבית האבות של הפונה ושל כל אחד מילדיו.
 • קבלת הפונה לבית אבות מותנית בהשתתפות כספית של כל ילדיו, בהתאם למבחן ההכנסות.

השתתפות האזרח הוותיק בסידורו בבית אבות

 • מי שמתקיים מקצבת זיקנה בלבד ישלם 80% מקצבתו לסידורו בבית האבות.
 • מי שמתקיים מפנסיה וקצבת זיקנה, ישלם את מלוא הפנסיה שלו עבור הסידור בבית האבות ו- 65% מקצבת הזיקנה שלו.
 • חישוב דירת המגורים בהשתתפות האזרח הוותיק בתשלום לבית האבות:
  • האזרח הוותיק אינו צריך למסור את דירתו על מנת להגיע לבית האבות.
  • ניתן להשכיר או למכור את הדירה ואז מדי חודש להוסיף סכום כסף מסוים שנקבע על יד שמאי.
  • אם אשתו של האזרח הוותיק ממשיכה לגור בדירה לאחר סידורו בבית אבות, הסכום שנקבע ישולם לאחר ששני בני הזוג לא יגורו יותר בדירתם.

השתתפות ילדי האזרח הוותיק בסידורו בבית האבות

 • גובה ההשתתפות של כל אחד מילדי האזרח הוותיק בעלות בית האבות נקבע באופן אישי, על סמך הכנסותיהם של בני הזוג, מספר הילדים מתחת לגיל 18 והוצאות מיוחדות אחרות שיש להם.
דוגמה
ילדיו של אזרח ותיק המבקש להגיע לבית אבות מסרו את תלושי המשכורת שלהם ושל בני זוגם. אחד מבניו מתקיים מ- 4,000 ש"ח לחודש ואשתו מרוויחה 3,500 ש"ח לחודש. לבני הזוג 5 ילדים קטינים. בשל הכנסותיהם הנמוכות ומספר הילדים שמתחת לגיל 18, הם פטורים מהשתתפות בסידורו של האב.
 • ילד המשלם עבור הורה אחר, שלו או של אשתו, פטור מהשתתפות בתשלום לבית אבות.
 • אם ילדיו של אזרח ותיק אינם משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם או אינם מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, ההורה לא יוכל לעבור לבית אבות, אלא אם כן ברשותו אפשרות של מימון פרטי או בתנאי שהשארותו בבית מהווה סיכון עבורו.
דוגמה
אזרח ותיק בן 78 מבקש להגיע לבית אבות. 4 מתוך 5 ילדיו שיתפו פעולה עם סידורו ומסרו אישורי הכנסות לקביעת דרגת הזכאות שלהם, ואילו בן אחד סירב לשתף פעולה. היות שאין באפשרות האב לממן את סידורו לבד, נמנע ממנו לעבור לבית אבות.

הגשת ערעור על-ידי הילדים

 • ילדיו של אזרח ותיק המתנגדים לגובה ההשתתפות שנקבע להם, רשאים להגיש ערעור לוועדת ערר של משרד הרווחה, באמצעות העובד הסוציאלי.
 • את מכתב הערעור יש להגיש בליווי הסבר מפורט לגבי הצורך בקבלת הנחה.
 • למכתב יש לצרף המלצות של העובד הסוציאלי והרכז העירוני.
דוגמה
בנו היחיד של אזרח ותיק המבקש להגיש בקשה לבית אבות, מסר את תלוש המשכורת שלו לקביעת דרגת השתתפותו. היות שהכנסותיו גבוהות, הוא אינו נשוי ואין לו ילדים, נקבע כי עליו להשתתף בסידור אביו בסך 4,000 ש"ח. הבן נמצא בגמילה מסמים והימורים והוא בעל חובות רבים, ולכן הגיש בקשה לוועדת הערר לקבלת הנחה. ועדת הערר אישרה לו הנחה לתקופה של חצי שנה, שלאחריה תדון שוב בבקשתו על פי פרטיו המעודכנים.

דמי כניסה

 • את תשלום דמי הכניסה לבית אבות ניתן לחלק ל-3 תשלומים.
 • אזרח ותיק המתקיים מקצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה בלבד, פטור מתשלום דמי כניסה.
 • אזרח ותיק המתקיים מפנסיה ומקצבת זיקנה:
  • ישלם דמי כניסה רק אם הפנסיה שלו מעל ל - 1,246 ש"ח.
  • חישוב דמי הכניסה יתבסס על ההפרש בין 1,246 ש"ח לגובה הפנסיה.
  • ההפרש יוכפל ב-5, לזה יתווספו 10% והסכום שיתקבל הוא גובה דמי הכניסה שעל האזרח הוותיק לשלם.
דוגמה
גבר בן 82 מבקש להגיע לבית אבות. גובה הפנסיה שלו 3,000 ש"ח. חישוב דמי הכניסה הוא כדלקמן:
1,754 ש"ח = 1,246 ש"ח - 3,000 ש"ח
8,770 ש"ח = 5 כפול 1,754 ש"ח
9,647 ש"ח = 10% + 8,770 ש"ח
עליו לשלם דמי כניסה בסך 9,647 ש"ח.

דמי כניסה שחלים על הילדים:

 • ילד המשלם עבור הורה בבית אבות השתתפות חודשית של פחות מ - 356 ש"ח לחודש, פטור מדמי כניסה.
 • ילד המשלם השתתפות חודשית העולה על 356 ש"ח, מחויב בתשלום דמי כניסה לבית אבות.
החישוב נעשה ע"י הכפלת ההשתתפות החודשית ב-5 ותוספת של 10%.
דוגמה
לבנו של אזרח ותיק הרוצה לעבור לבית אבות, נקבעה השתתפות חודשית בסך 356 ש"ח. על סמך זה, על הבן לשלם דמי כניסה בסך: 1,958 ש"ח = 10% + (5 כפול 356 ש"ח)
 • ילדים הפטורים מהשתתפות בסידור אביהם, פטורים מתשלום דמי כניסה.

ועדה לסידור מוסדי של אגף הרווחה ברשות המקומית

 • בסיום תהליך קביעת הזכאות והודעה על גובה ההשתתפות של בני המשפחה, האזרח הוותיק ובני משפחתו יוזמנו לוועדת החלטה בלשכת הרווחה.
 • הנוכחים בוועדה מטעם אגף הרווחה:
  • העובד הסוציאלי של האזרח הוותיק
  • רכז אזורי לנושא הזיקנה
  • רכז לסידור מוסדי
 • הוועדה תקבע אם האזרח הוותיק מתאים לסידור בבית אבות לעצמאיים או לתשושים.
 • בזמן הדיון בוועדה, יוכל האזרח הוותיק להודיע על בית האבות המועדף עליו.
דוגמה
אזרח ותיק ביקש לעבור לבית אבות. הוא הסדיר את כל המסמכים ומסרם לעובד הסוציאלי. לאחר שנקבעה דרגת הזכאות לכל בני המשפחה, האזרח הוותיק ובני משפחתו הוזמנו לוועדה לסידור מוסדי. הוועדה אישרה את סידורו במימון משרד הרווחה. לאור זאת, הועבר המידע שמסר האזרח הוותיק לבית האבות שאליו ביקש להגיע, על מנת שבית האבות יוכל לזמנו לוועדת קבלה.
דוגמה
אזרח ותיק ביקש לעבור לבית אבות ומסר את כל המסמכים לעובד הסוציאלי. לאחר שנקבעה דרגת הזכאות לכל בני המשפחה, האזרח הוותיק ובני משפחתו הוזמנו לוועדת החלטה. בשיחה עמו ועל פי מסמכיו, ניתן היה לראות שהאב סובל ממחלת האלצהיימר, ומאז מסירת מסמכיו חלה הידרדרות נוספת במצבו. הוועדה קבעה כי הוא אינו מתאים לסידור במימון משרד הרווחה. לאור מצבו הרפואי והתפקודי, הופנו בני המשפחה ללשכת הבריאות על מנת לאפשר קבלת סידור מוסדי במימון משרד הבריאות.

ערעור על החלטת הוועדה

 • מי שקבל תשובה שלילית מהוועדה, רשאי לפנות בשנית.
 • אם שוב נדחה, הוא רשאי לפנות לוועדת ערר במשרד הרווחה.

ועדת קבלה בבית האבות

 • לאחר אישור הוועדה של אגף הרווחה לסידורו של האזרח הוותיק בבית אבות, הוועדה תעביר את פרטיו לבתי האבות שבחר.
 • ניתן לבחור רק בית אבות בעל רישיון של משרד הרווחה.
 • בית האבות יזמין את האזרח הוותיק לוועדת קבלה.
 • במקרה שבית האבות אינו מוכן לקבל את האזרח הוותיק, משרד הרווחה ישלח את פרטיו לבית אבות אחר.
 • במקרה שהאזרח הוותיק יימצא מתאים לבית האבות, עליו להמתין עד שיתפנה מקום עבורו.
דוגמה
לאחר שעבר ועדה לסידור מוסדי של הרשות המקומית ומסמכיו נשלחו לבית האבות שאליו ביקש להגיע, הוזמן הפונה על ידי בית האבות לוועדת קבלה. הפונה הגיע בליווי בנו והשניים שוחחו עם מנהל בית האבות ועם רופא ועובד סוציאלי. ועדת הקבלה של בית האבות החליטה יחד עם האזרח הוותיק ובנו, שאכן הוא יוכל להשתלב במסגרת בית האבות והוא התקבל.

חתימת חוזה

 • לאחר שהפונה עבר את ועדת הקבלה בבית האבות ונמצא עבורו מקום פנוי, עליו לתאם הגעה לאגף הרווחה יחד עם ילדיו, כדי לחתום על חוזה.
 • בחתימת החוזה, ייחתמו גם סידורי התשלום לאגף הרווחה ברשות המקומית.

תקופת ניסיון

 • לאחר חתימת החוזה ובתיאום עם בית האבות, יוכל האזרח הוותיק להיכנס לבית האבות לתקופת ניסיון של 6 חודשים.
 • במקרה שהאזרח הוותיק מחליט לעזוב את בית האבות לפני תום תקופת הניסיון, הוא יקבל החזר של 90% מדמי הכניסה.
 • לאחר 6 חודשים, לא ניתן לקבל החזר על דמי הכניסה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות