הקדמה:

כל מקבל גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) העומד בקריטריונים וזוכה לאישור משרד הבינוי זכאי לסיוע בשכר דירה
הזכאות תקפה למשך שלושה חודשים ובתום התקופה יש להציג אישור עדכני כדי להמשיך ולקבל סיוע
למידע נוסף בנושא סיוע בשכר דירה באתר משרד הבינוי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) מטעם משרד הבינוי או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות.

 • לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות, שהיא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

מי זכאי?

מי שעונה על תנאי הזכאות ומתקיים מגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה):

תהליך מימוש הזכות

 1. לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח) וכן תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש הבקשה.
  • חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא נחתם עם בני משפחה מקרבה ראשונה.
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש).
  • צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, או תצהיר המכיל פרטים אלו.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) בחודש הקודם.
  • זכאים שאינם קשישים המתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה ידרשו להציג אישורים מעודכנים בכל קבלת סיוע נוסף.
  • קשישים ידרשו להציג אישורים פעם אחת בלבד.
  • במקרים מסוימים (למשל: משפחות חד הוריות, עולים ונכים) יש לצרף מסמכים נוספים. מסמכים אלו מפורטים כאן.
 2. יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
  • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות הינה 30 ₪.
 3. לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנה הזכאי.
 4. עם הנפקת תעודת הזכאות יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת, ואז ניתן לקבל סיוע ראשון.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • הסיוע יינתן כל עוד האישורים המקנים את הסיוע בתוקף. במקרה של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ודמי מזונות, תקפה התעודה למשך שלושה חודשים.
 • במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.

גובה הסיוע

גובה הסיוע לזכאים ממשיכים וחדשים המתקיימים מגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) נקבע לפי המאפיינים הבאים:

 • הרכב המשפחה, לדוגמה: זוג, זוג עם ילדים, משפחה חד-הורית, יחיד.
 • גובה גמלת הבטחת הכנסה של מבקש הסיוע, לדוגמה: גמלה בשיעור רגיל, מוגדל או מיוחד, גמלת נכים.
 • עולים חדשים זכאים לסיוע מן השנה השנייה לאחר סיום סל קליטה ועד תום השנה החמישית (משפחות עולים חד-הוריות זכאיות לסיוע עד תום השנה השישית). סכומי הסיוע הולכים ופוחתים עם צבירת ותק בארץ. ראו גם סיוע בשכר דירה לעולים.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי. הערעור מועבר למשרד הבינוי ונידון בוועדה המתאימה:
 1. ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 2. הועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
  • אם הערעור נדחה ע"י הועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המסייעת בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק
  • מסמכי הרשמה לתכניות הסיוע
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים
  • למטופלים בשרותי הרווחה: דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
  • במידת הצורך: אישורים רפואיים וכל מסמך אחר התומך ומחזק את הערעור

גורמי ממשל

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות