הקדמה:

עובד זכאי לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית בשל איסור שבמצוות דתו
החל מיום 01.01.2019 כל עובד יהיה זכאי לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית מכל סיבה שהיא, ולא רק בשל איסור שבמצוות דתו
האפשרות לסרב לעבוד ביום המנוחה לא חלה על עבודות הנוגעות לביטחון הציבור ובריאותו, עבודות לאספקת שירותים חיוניים וכן על מקומות עבודה שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים
למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית
למידע נוסף ראו חוק שעות העבודה ומנוחה, סעיפים 9ד , ו-9ד1
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית או שהודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעסיקו שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.

 • ימי המנוחה השבועית כוללים את יום השבת לעובד יהודי , ואת הימים שישי או שבת או ראשון - לפי המקובל, לעובד שאינו יהודי.
 • למעסיק אסור לסרב לקבל עובד לעבודה רק בשל כך שהודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.

מי זכאי?

מקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה

 • מקום עבודה שהוא מפעל או מוסד המופקדים על בטחון הציבור.
 • בעבודה הקשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
 • בעבודה הקשורה באירוח בבתי מלון.
 • בעבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו.
 • מקומות עבודה (או תפקידים ספציפיים במקומות עבודה) שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים.
 • מקומות עבודה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם: שוטרים, חלק מעובדי המדינה, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד לתת למעסיקו את ההודעה לפיה הוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועי,ת תוך 3 ימים מהיום בו דרש ממנו מעסיקו לעבוד ביום המנוחה השבועית או הודיע על כוונתו לדרוש ממנו לעבוד ביום זה.
 • במקרה שהסירוב לעבוד בימי המנוחה השבועית נובע מסיבות דתיות:
  • המעסיק רשאי לדרוש מעובד שהודיע לו על סירובו לעבוד בימי המנוחה השבועית בשל איסור שבמצוות דתו להגיש תוך 7 ימים תצהיר בכתב, המאומת על ידי עורך דין. התצהיר יכלול את הפרטים המבססים את הודעתו של העובד ובכללם פרטים המעידים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו, ואם הוא יהודי - שהוא גם שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.
  • אם העובד התבקש למסור תצהיר ולא עשה זאת או אם מסר הודעה שקרית, הודעתו תיחשב כבטלה, והמעסיק יוכל לדרוש ממנו לעבוד ביום המנוחה למרות סירובו.
 • במקרה שהסירוב לעבוד בימי המנוחה השבועית נובע מסיבות שאינן דתיות.
  • אם העובדים החלו להיות מועסקים לפני 01.01.2019, על המעסיק להודיע לעובדים אלה על כוונתו לדרוש מהם לעבוד בימי המנוחה השבועית עד ליום 01.01.2019 .
הערת עריכה
משהו פה לא הגיוני. נגיד שהמעסיק מחליט רק במהלך פברואר שהוא רוצה להתחיל להעסיק את העובדים בימי המנוחה, אז הוא יכול? כי לכאורה כתוב שהוא צריך להודיע עד 1.1. זה לא הגיוני. בנוסף, זה חל רק על עובדים המסרבים מסיבות לא דתיות, אבל איך המעסיק יכול לדעת אם יסרבו ומאיזה סיבות? לכאורה משתמע שרק כאשר הסיבות לסירוב של העובדים הן לא דתיות חלה חובה על המעסיק להודיע להם (לפני שהם מסרבים ולפני שהוא יודע על סירובם) להודיע להם על כוונתו עד ה-1.1.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22:20, 1 ביולי 2018 (IDT)
 • מעסיק רשאי לשנות באופן סביר את תנאי עבודתו וסדרי עבודתו של עובד אשר הודיע שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.
 • אם הופרה זכות זו, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר בבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

 • חל איסור על מעסיק להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית. למידע נוסף ראו: איסור אפליה בקבלה לעבודה בשל סירוב העובד לעבוד ביום המנוחה השבועי.
 • בכל מקרה העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית מותרת רק אם ניתן לכך היתר משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. למידע נוסף ראו מנוחה שבועית.
 • במקרה שעובד מחויב לעבוד במנוחה השבועית, הוא זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150% עבור כל שעת עבודה וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שעל פיו הועסק.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד זה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

חקיקה ונהלים