תבנית:מושג/תחילת טור ימני

סעיף זה מאפשר לעובד ליהנות מהפיצויים לאחר סיום העבודה אף אם עזב בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים (למעט במקרה של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד).
הסעיף פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה.
תבנית:מושג/סיום הקדמה


על פי חוק פיצויי פיטורים עובד זכאי לפיצויי פיטורים במידה ופוטר ממקום עבודתו או כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות. ישנם מקרים בהם יחשבו הפרשות המעסיק לקופת פיצויים כתשלומים "במקום" פיצויי הפיטורים. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963 קובע מהם המקרים בהם תשלומי מעסיק לקופת תגמולים, לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או כיוצא באלה, מהווים תחליף לחובתו של המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים. החלתו של ההסדר בסעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופה הן במקרה של התפטרות והן במקרה של פיטורים (למעט במקרים של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד בהתאם לסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים).

מהם הפרשות המעסיק? במקרים רבים בהם חל הסכם קיבוצי על הצדדים או חוזה עבודה אישי מטיב מפריש המעסיק מדי חודש את כספיי הפיצויים לקופת תגמולים או קרן פנסיה. כאשר גובה ההפרשה הוא 6% לדוגמה מהשכר החודשי מהווים כספי ההפרשות "כביכול" 72% מסכום הפיצויים המלא (12 חודשים כפול 6% מהשכר החודשי מסתכמים לכדי 72% מסכום שכר חודש). כאשר גובה ההפרשה הוא 8.33% מהשכר החודשי מהווים כספי ההפרשות "כביכול" 100% מסכום הפיצויים המלא.

"כביכול" היות ולרוב עולה השכר החודשי של עובד לאורך שנות העסקתו ולכן ההפרשה בשנים בהם שכרו של העובד היה נמוך מגובה שכרו האחרון אינה מכסה את גובה הפיצויים הקבועים בחוק (שכר אחרון כפול מספר שנות וותק). לפער בין הצבירה בקופה לבין החבות לפי החוק קוראים חוב ותק פיצויים. כאשר התנאים המנויים בסעיף 14 אינם מתקיימים, על המעסיק להשלים את חוב ותק הפיצויים במקרה בו העובד זכאי לפיצויי פיטורים . במקרה זה נהוג לומר או לציין בחוזה העסקה כי הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים נעשית "על חשבון" פיצויי הפיטורים. מאידך, כאשר מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 14 והסעיף חל המעסיק אינו צריך להשלים את חוב ותק הפיצויים במקרה בו העובד זכאי לפיצויי פיטורים. במקרה זה נהוג לומר כי הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים נעשית "במקום" פיצויי הפיטורים.

כאשר ההפרשה החודשית לפיצויים היא נמוכה מ 8.33% מהשכר או לא מבוצעת עבור כל השכר על המעסיק להשלים באופן מלא את היתרה, ללא קשר להחלתו של סעיף 14, במקרה של זכאות לפיצויי פיטורים.

דוגמה
עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה במשכורת התחלתית של 6000 ש"ח ומדי חודש הפריש המעסיק לקופת פיצויים סכום בגובה 8.33% מהשכר החודשי. לאחר 5 שנות עבודה הועלתה משכורתו ל 12,000 ושנה לאחר מכן פוטר.

עד לרגע הפיטורים נצברו לעובד בקופת הפיצויים 42,000 ש"ח (6000 ש"ח עבור כל שנה מ-5 שנות העבודה הראשונות ועוד 12,000 ש"ח עבור השנה האחרונה).

במקרה וההסדר בסעיף 14 לא חל והעובד מפוטר, אזי הוא יקבל פיצויי פיטורים על סך 72,000 ש"ח (12,000 ש"ח כפול 6) כאשר חלק ישולם לעובד ע"י שחרור הכספים הצבורים בקופה והיתרה השלמת התשלום ע"י המעסיק ישירות לעובד. לעומת זה, אם העובד יתפטר אזי המעסיק לא מחוייב לשלם לו את כספי הפיטורים!

במקרה וההסדר בסעיף 14 חל יקבל העובד את הכספים הצבורים בקופה בלבד, כלומר 42,000 ש"ח. במקרה זה העובד יקבל את הכספים גם אם היה מדובר בהתפטרות במקום פיטורים.

התנאים להחלתו של ההסדר בסעיף 14

מקרה ראשון

  • בהסכם הקיבוצי החל על העובד והמעסיק נקבע שכספי ההפרשות פוטרים את המעסיק מתשלום השלמות בסיום יחסי העבודה.

מקרה שני

  • תשלומי המעסיק אושרו על ידי שר התמ"ת. מעסיקים רבים משתמשים באישור הכללי של שר העבודה מ-1998 בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת הביטוח במקום פיצויי פיטורים. האישור הכללי כולל 3 תנאים:
  1. על התשלומים לקופות להיות לפחות בשיעורים הקבועים באישור הכללי, ובאופן שיבטח את העובד מפני נכות או מוות, או לעת וזקנה.
  2. העובד חתם על הסכמתו להסדר. להסדר החתום יש לצרף את נוסח האישור הכללי המלא.
  3. על המעסיק לוותר מראש על החזר התשלומים לקופות, כלומר הכספים יועברו לעובד גם במקרה של התפטרות.

חשוב לדעת

  • לא ניתן להחיל את ההסדר שבסעיף 14, על פי האישור הכללי, באופן רטרואקטיבי מעבר לתקופה בת 3 חודשים. לחישוב פיצויי הפיטורים במקרה בו הוסף סעיף 14 לחוזה העסקה במהלך העסקה ראה חישוב פיצויי פיטורים עם סעיף 14 שנחתם במהלך העסקה.
  • החל מ-2008 הוחל במשק ביטוח פנסיוני חובה. ההסדר הפנסיוני שנקבע במשק מאמץ את סעיף 14 לגבי הכספים שהופרשו לטובת העובד. כלומר, על הכספים אותם מחיוב המעסיק להפריש לטובת קופת פיצויים לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני (3.33% מהשכר ב-2011),יחולו עקרונות סעיף 14. במקרה בו העובד זכאי לפיצויי פיטורים,ישלים המעסיק את היתרה (8.33-3.33% ב-2011) במכפלת השכר האחרון ושנות הותק. על הכספים שהופקדו בקופה, לא יהיה העובד זכאי להשלמות ויוכל למשוך רק את הצבירה. עבור שכר שלא הופרש לגביו לקופת פיצויים זכאי העובד לתשלום מלא של פיצויי פיטורים.
  • חובתו של המעסיק לדאוג לשחרור הכספים מהקופות ואי שחרורם במועד גורר חיוב בהלנת פיצויי פיטורים.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חוק פיצויי פיטורים

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)

הרחבות ופרסומים

נוסח האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי