תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מתנדבי שירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או עצמאיים, אלא באישור מיוחד
לא ניתן לקבל אישור לעבוד במקום בו מתנדבים
בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או מסגרות מפעילות, יפוג תוקפו של אישור העבודה
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • מתנדבים בשירות אזרחי - לאומי אינם רשאים לעבוד כשכירים או כעצמאיים. זאת למעט מקרים בהם, בשל מצבם הכלכלי, ניתן להם אישור מיוחד.
 • ארגון ההתנדבות רשאי לאשר עבודה בהיקף של עד 12 שעות שבועיות, אם אינן באות על חשבון שעות ההתנדבות.
 • בכדי לעבוד מעבר ל- 12 השעות שאושרו ע"י ארגון ההתנדבות, ניתן לקבל אישור ממנכ"ל המנהלת בתנאים הבאים:
 1. העבודה תיעשה מבלי לפגום בתפקוד המתנדב/ת במקום השירות ותיעשה באישור המסגרת המפעילה.
 2. המצב הכלכלי של המתנדב/ת מצדיק אישור עבודה, על פי חוות דעת של עובד/ת סוציאלי/ת.
 3. המעסיק ינכה את מיסי הביטוח הלאומי ושאר הניכויים כדין.
 • אישור העבודה תקף ל- 6 חודשים, עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת של 6 חודשים בכל פעם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לשם קבלת אישור עבודה, על המתנדב/ת להגיש בקשה בכתב לארגון ההתנדבות הכוללת:
 1. פרטים מלאים על סוג העבודה, היקפה, שם המעסיק ומקום העבודה
 2. מצבם הכלכלי של המתנדב/ת ובני המשפחה
 3. הסבר מפורט לגבי סיבת הבקשה
 4. אישור של עובד/ת סוציאלי/ת המועסק/ת ע"י ארגון ההתנדבות או שירותי הרווחה

ביטול אישור עבודה

 • אם ארגון ההתנדבות או המסגרת המפעילה מוצאים כי העבודה פוגעת בתפקוד המתנדב/ת, רשאי ארגון ההתנדבות לבטל את אישור העבודה.
 • מנכ"ל המנהלת רשאי שלא להכיר בתקופת השירות האזרחי - לאומי שלוותה בעבודה, אם ניתן אישור מבלי שנתקיימו כל התנאים שצויינו, או שהם חדלו מלהתקיים לאחר מתן האישור.
 • בעת מעבר בין ארגוני התנדבות או מסגרות מפעילות, יפוג תוקף האישור.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל אישור לעבוד באותו המקום בו משרתים כמתנדבים.

ארגוני התנדבות

גורמי ממשל


מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי