הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
מס' תיק:
סע (ת"א) 4918-10
תאריך:
12.06.2016

רקע עובדתי

 • התובע הועסק כרופא שיניים אצל הנתבעת, מרפאת שיניים .
 • התובע טען כי בינו לבין מרפאת השיניים התקיימו יחסי עובד- מעביד המזכים אותו בתנאים סוציאליים על פי החוק, וזאת למרות ששכרו שולם באמצעות חשבונית.
 • לטענת התובע הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, וזאת לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אישפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.
 • הנתבעת טוענת שלא התקיימו יחסי עובד -מעביד בינה לבין התובע, וכי התובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של התובע לא חייב את התפטרותו והעובדה שהתובע חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 • .בנוסף טוענת הנתבעת, שיש לשלול מהתובע את פיצויי הפיטורים מאחר שתובע פעל בחוסר תום לב שעה שהסתיר ממנה את דבר מחלתו ומאחר ולא נתן לה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו,.

פסיקת בית בדין האזורי לעבודה

 • בית הדין לעבודה קיבל את טענת התובע שבין הצדדים התקיימו יחסי עובד -מעביד וכי העובד זכאי לפיצויי פיטורים בשל התפטרות עקב מצב בריאותי,
 • יחסי עובד- מעביד
  • המבחן המקובל בפסיקה לסיווג מעמדו של מועסק כ"עובד" או כ"קבלן עצמאי" הינו המבחן המעורב כאשר המרכיב הדומיננטי במבחן זה הוא מבחן ההשתלבות, הבודק מצד אחד את השתלבותו של העובד בפעילות הרגילה של המעסיק ומצד שני, האם במסגרת ההתקשרות בין הצדדים שימש התובע כבעל עסק עצמאי.
  • העובדה ששכרו של התובע שולם באמצעות חשבונית והוא נרשם ברשויות המס גם כ"עצמאי", אין בה כדי לשלול את מעמדו כ"עובד" הנתבעת.
  • בית הדין שוכנע כי התובע השתלב בעבודתו אצל הנתבעת והיה חלק מהמערך הארגוני בנתבעת ולא שמש כגורם חיצוני המעניק שירותים. התובע לא נטל חלק בניהול המרפאה או קביעת תעריפי מחירים וללא נשא בסכונים כלכליים כבעל עסק עצמאי.
 • לאור כל האמור לעיל הגיע בית הדין למסקנה כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים.
 • התפטרות בשל מחלה המזכה הפיצויי פיטורים
  • סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
  • עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי ביחד עם קיומם של ממצאים רפואיים לכך.
  • אין הכרח כי המצב הבריאותי הלקוי ימנע מן העובד להמשיך את עבודתו, אלא שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.
 • בית הדין קבע שהתובע סבל ממחלה נפשית והוא נעדר מהעבודה עקב אישפוזו וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.
 • הוכח שהעובד סבל ממחלה נפשית לפניל מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים,ושהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד. לאור זאת אין בניסיונו של העובד לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) כדי לנתק את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים .
  • עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות על מנת לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות. יחד עם זאת , במקרה זה אין לראות באי מתן ההודעה המוקדמת כעילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים מכח סעיף 6 לחוק שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי
  • העובד, אשר המחלה התפרצה אצלו לראשונה 6 שנים לפני תחילת עבודתו אצל הנתבעת, אכן הסתיר את מחלתו. אין חולק כי יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב , אמון הדדי, גילוי ונאמנות. יחד עם זאת , מקרה זה ,בו הסתיר העובד את המידע לגבי ההתפרצות הראשונה של המחלה כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית , אינו מצדיק שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.
 • לאור כל האמור לעיל חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן דמי חופשה ודמי מחלה.

משמעות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות