הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה בפשיטת רגל המבקש להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אשר הגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • טרם חלף המועד להגשת חדש:התנגדות לבקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל (שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר).

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

הגשת בקשת פשיטת הרגל

 • נושה בפשיטת רגל רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב שהגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • על הנושה להגיש את הבקשה בתוך התקופה הקבועה להגשת התנגדות לבקשה למתן הפטר, כלומר תוך שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר.
 • בבקשתו על הנושה לפרט את הנימוקים לניהול הליך פשיטת רגל בבית המשפט ולא הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • נושה המגיש בקשת פשיטת רגל חייב להודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל באופן מיידי.
  • על הנושה לצרף העתק מבקשת פשיטת הרגל להודעתו לרשם.

מתן צו עיכוב הליכים

 • בהתקיים התנאים האמורים לעיל (נושה הגיש בקשת פשיטת רגל טרם חלף המועד להגשת התנגדות לבקשה למתן הפטר) יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק ההפטר.
 • המשמעות היא שכל עוד לא נסתיים הטיפול בבקשת הנושה לפשיטת הרגל, בקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל מצויה בהמתנה.

ביטול צו עיכוב ההליכים

 • אם בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל שהגיש הנושה דוחה אותה, רשם ההוצאה לפועל יכול לבטל את צו עיכוב ההליכים ולהמשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר בהוצאה לפועל.
 • על החייב לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל על מנת שיבטל את צו עיכוב ההליכים.

ערעור

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות