תבנית:הליך/תחילת טור ימני


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל ומעונין לערער על החלטתו.

למי ואיך פונים

 • ככלל, על החלטת רשם ההוצאה לפועל לא ניתן לערער באופן אוטומטי, ויש לקבל רשות להגשת הערעור.

מתן רשות ערעור מאת רשם ההוצאה לפעול

 • אם כלל הרשם בתוך החלטתו גם מתן רשות לערער, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום ללא צורך בבקשה נוספת. במקרה כזה יש להגיש את הערעור תוך 20 יום:
 • אם ההחלטה ניתנה בפני האדם שמעוניין לערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • אם ההחלטה לא ניתנה בפני האדם המעוניין לערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.
 • על החלטה להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער.

מתן רשות לערער מאת שופט בית משפט השלום

 • אם בהחלטת הרשם לא נכללה רשות לערער, יש לפנות לבית משפט השלום ולבקש רשות לערער.
 • אם ההחלטה, שעליה רוצים לערער, ניתנה בפני האדם שמעוניין לערער, עליו להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
 • אם ההחלטה לא ניתנה בפני האדם המעוניין לערער, עליו להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.
 • הבקשה תפרט את נימוקי הערעור ויצורפו אליה תצהיר לאימות העובדות, העתק מאושר מההחלטה או הצו שעליהם מערערים והעתק מכל מסמך אחר שעליו מסתמך המערער. הבקשה והמצורפות אליה יהיו במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולמשיבים (הצדדים האחרים בתיק).
 • על החלטה להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, על המערער להמציא העתק מהבקשה לצדדים האחרים.
 • אם החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשת רשות הערעור שהיא לא מצריכה תשובה מהצדדים האחרים, הוא ידחה אותה מיד (המשמעות: אישור החלטת רשם ההוצאה לפועל). אם לא החליט כך, על הצדדים האחרים להישב תוך ___ יום.
 • לאחר מכן ייקבע מועד לדיון בנוכחות הצדדים. בית המשפט רשאי להורואת לצדדים לסכם את טענותיהם בכתב או בעל פה ועל יסוד סיכומיהם לכתוב את החלטתו.
 • בית המשפט יכול:
 1. לדחות את הבקשה (כלומר לא לעניק רשות ערעור)
 2. לקבל את הבקשה ולדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.
 3. לקבל את הבקשה (כלומר לתת רשות לערער), אך לא לדון בערעור עצמו. במקרה כזה על המערער להגיש את הערעור תוך 20 יום מיום שקיבל לידו את ההחלטה על מתן רשות הערעור. אם ההחלטה ניתנה בפניו, עליו להגיש את הערעור תוך 20 יום מיום זה. (על אופן הגשת הערעור ראו להלן תחת הכותרת "הגשת הערעור").

ערעור על החלטת בית משפט השלום לתת רשות ערעור או לא

 • על החלטה של בית משפט השלם להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער כלל.
 • על החלטה שלא להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי אלא יש לבקש רשות לערער מבית משפט השלום או מבית המשפט המחזוי, ואז להגיש את הערעור תוך ___ יום מיום ש__________.

ערעור בזכות (ללא צורך בקבלת רשות)

 • על ההחלטות הבאות ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום ללא צורך בבקשת רשות:
 1. חחחח
 2. יייי
 • ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בעניני משפחה יוגש לבית המשפט לעניני משפחה, שנתן את פסק הדין שהוגש לביצוע, ואם פסק הדין המבוצע ניתן שלא על ידי בית המשפט לענייני משפחה, יוגש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההחלטה.
 • את הערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל יש להגיש לבית המשפט תוך 20 יום מיום שההחלטה הומצאה לידיו של המערער. אם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, עליו להגיש את הערעור תוך 20 יום מיום זה.

הגשת הערעור

 • ערעור יוגש במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולמשיבים; המערער יפרש בו הנימוקים העובדתיים והמשפטיים, ויצרף אליו העתק מאושר מההחלטה או מהצו שעליהם הוא מערער ושל כל מסמך שעליו הוא מסתמך, וכן תצהיר לאימות העובדות. אם המסמכים הללו צורפו לבקשת רשות הערעור אין צורל לצרף אותם גם לערעור עצמו.
 • המשיב בערעור יהיה מי שהיה בעל דינו של המערער בענין שבו ניתנה ההחלטה או הצו שעליהם הערעור, אולם רשאי בית המשפט להורות על צירופו של כל אדם אחר כמשיב; המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בצירוף העתקים מאושרים של המסמכים שהוא מסתמך עליהם.
 • העתק מכתב הערעור והמצורפות אליו יומצאו למשיבים ולרשם ההוצאה לפועל.
 • בית המשפט שלערעור יכול לאשר את ההחלטה או הצו שמערערים עליהם, לבטלם או לשנותם.
 • בית המשפט שלערעור רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב, תוך מועד שקבע; לא קיים המערער את ההוראה בדבר הערובה, יירשם הערעור לדחיה ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין.

ערעור על החלטת בית משפט השלום שדן בערעור

 • על ההחלטה של בית משפט השלום בערעור (או על החלטת בית המשפט לענייני משפחה שדן בערעור) לא ניתן לערער באופן אוטומטי אלא יש לבקש רשות מבית משפט השלום או מבית המשפט המחוזי. אם תינתן רשות, ניתן להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות ערעור.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי