הקדמה:

ניתן לערער לוועדות חריגים במשרד הבינוי והשיכון על החלטות הנוגעות בסיוע בתשלום שכר דירה
דיון בוועדות הערעור מחייב בדיקות שונות בנוסף על המסמכים המצורפים. בחלק מהמקרים נוהג משרד הבינוי והשיכון לבצע חקירות לאימות נתוני הפונים. לכן משך הטיפול בבקשה יכול לארוך זמן
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • מי שהגיש בקשה לסיוע בשכר דירה, ואינו מרוצה מההחלטה שנתקבלה, או שבקשתו נדחתה, יכול לערער בפני ועדת חריגים עליונה.
 • במקרים מסוימים אם נדחתה הבקשה בוועדה העליונה, ניתן לשוב ולערער בפני הוועדה הציבורית.
 • לאחר דחייה בוועדה ציבורית יש להמתין תקופה של 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מגישי בקשה לסיוע בשכר דירה שאינם מרוצים מההחלטה שנתקבלה בעניינם או שבקשתם נדחתה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המספקת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה שבאמצעותה הוגשה הבקשה המקורית לסיוע בשכר הדירה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות מכתב בקשה מפורט ומנומק.
 • למכתב הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • מסמכי הרשמה לתוכניות הסיוע בשכר דירה.
  • תלושי שכר של 6 החודשים האחרונים.
  • מסמכים נוספים שיכולים לסייע בהגשת הערעור:
   • דו"ח סוציאלי (למטופלים בשרותי הרווחה).
   • אישורים רפואיים אם ישנן בעיות רפואיות (נכות, לקות וכו').
   • כל מסמך אחר התומך ומחזק את הערעור.
 • בתום הטיפול ישלח מכתב תשובה למערער על ידי משרד הבינוי והשיכון.

ערעור

 • קיימת אפשרות לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
  • ועדת חריגים עליונה – דנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
  • הועדה הציבורית לערעורים – דנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.

ערעור בפני ועדת החריגים העליונה

 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה בצירוף מסמכים התומכים (המפורטים מטה) בבקשה לקביעת זכאות חריגה. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונידון בוועדה המתאימה.
 • רשימת המסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה.
  • תלושי שכר או תדפיסי בנק של 6 החודשים האחרונים.
  • דוחות רפואיים אם קייימים, מרופא או מהמוסד לביטוח לאומי (במקרה של נכות או לקות).
  • הצגת דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה, נתון לשיקול דעתו של המבקש.

ערעור בפני הועדה הציבורית לערעורים

 • במקרה שנדחתה הבקשה בוועדה העליונה, ניתן לשוב ולערער על החלטתה בפני הוועדה הציבורית (למעט במקרים המפורטים בהמשך).
 • לצורך הגשת הערעור לוועדה הציבורית יש לצרף:
  • מכתב ערעור מפורט ומנומק.
  • מסמכים מעודכנים או אישורים עדכניים (כל מסמך היכול לסייע בערעור כמו למשל שינוי במצב הרפואי או במצב הסוציאלי הקיים).
  • תלושי שכר של 6 החודשים שקדמו לערעור.
 • לאחר דחייה בוועדה ציבורית יש להמתין תקופה של 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • אדם שהציג את אישורי ההכנסה בעבר, בתקופה שלא עולה על שנה, לא יאלץ להציגם שוב בערעור לועדה הציבורית.

מקרים שהועדה הציבורית לערעורים אינה דנה בהם

 • הועדה הציבורית אינה דנה בנושאים הבאים:
  • בקשה לסיוע רטרואקטיבי.
  • בקשה לסיוע בשכר דירה מעבר לתקרת שכר הדירה המקסימאלי הקיים (מעבר לדרגת סיוע).
  • בקשה לסיוע בשכר דירה ביישובים שאינם מזכים בסיוע זה.
  • בקשה לפטור מהחזר הסיוע בשכר דירה, למי שקיבל סיוע, אך לא עמד בתנאי הסיוע.
  • בקשה לדירה בשיכון הציבורי ליחידים (למעט נכים ועיוורים).
  • נושאים הקשורים למכר דירות בשיכון הציבורי.
  • בקשה להנחות בשכר דירה בשיכון הציבורי.

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.