הקדמה:

וועדת הערר דנה בערעורי לווים על החלטות הועדה הבין משרדית לחריגים
החלטות הוועדה תקפות למשך 12 חודשים
הפנייה לועדת הערר לחריגים תהיה על-ידי הבנק תוך הצגת כל המסמכים הרלוונטים לעניין הלווה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

טפסים

ועדת הערר דנה ומחליטה בעררים של מי שבקשותיהם, כולן או חלקן נדחו בועדה הבין משרדית לחריגים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הפניה לועדת הערר לחריגים תהיה באמצעות הבנק.
 • הבנק אחראי להביא את התיק לדיון וקבלת החלטה תוך 30 ימים ממועד קבלת הערעור.

שלבי ההליך

 • לתיקו של הפונה אל הועדה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • פניית הלווה בכתב.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
   • דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
   • דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים אחרונים.
  • חקירה כלכלית על הלווה:
   • החקירה תמומן על חשבון הלווה.
   • חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.
   • הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים על מנת שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
   • במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
   • הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל המסמכים הדרושים באופן מלא ומפורט כנדרש (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
  • טופס בקשה לדיון בועדת הערר (נספח ב' בעמ' 8) ממולא באופן הנדרש. יש להסביר אי מילוי של כל סעיף או פרט חסרים.
  • החלטות קודמות של הועדה הבין משרדית לחריגים ו/או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון אם יש כאלו.
  • העתק מתעודת הזכאות בה מפורט הסיוע אשר קיבל הלווה בוועדות חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון - אם קיימת.

ערעור

חשוב לדעת

 • החלטות הוועדה תקפות למשך 12 חודשים.
 • אם במשך התקופה הזו השתנו נתוני הלווה באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והינם מהותיים לצורך קבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 • במקרים בהם הוועדה החליטה להגביל את מועד ביצוע ההחלטה תוך פרק זמן מסוים (לאור גובה ריבית וכד') הבנק יהיה רשאי להאריך את תוקף ההחלטה עד 12 חודשים מיום ההחלטה.
 • במקרים בהם בקשות הלווים לוועדת הערר יגיעו לבנק לאחר 15 ימים על הבנק להודיע בכתב ללווים כי חלף פרק הזמן הקבוע ע"פ החוק להגשת הבקשה.

גורמי ממשל

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות