תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חייב או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו בכליו או בחצריו, יכול לבקש רשות לערער על הצו
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום מהמועד שבו הומצא הצו לאותו אדם
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת הצו לאותו אדם
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • חייב או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו בכליו או בחצריו, יכול לבקש רשות לערער על הצו.
 • זוכה שביקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו חיפוש נגד החייב או נגד אדם אחר, ובקשתו נדחתה, רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה.
 • למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 1. אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו;
 2. אם מקור החוב הוא בענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שהוצא נגדו צו חיפוש על גופן, בכליו או בחצריו.
 • אדם אחר (שאינו החייב) שהוצא נגדו צו חיפוש בכלים או בחצרים שבהחזקתו.
 • זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצריו.
 • זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש בכלים ובחצרים שאינם בהחזקת החייב.

למי ואיך פונים

 • אם מדובר בתיק בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור (ללא צורך בבקשת רשות לערער) ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע על הליך הערעור ראו חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
 • אם מדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע על הליך הערעור, ראו חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך

 • למדע של שלבי הליך הערעור בענייני משפחה ראו חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
 • למידע על הליך בקשת רשות ערעור בעניינים שאינם ענייני משפחה, ראו חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

ערעור

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעונין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 • משמעות הדבר היא שניתן לבצע חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצריו, וכן ניתן לבצע חיפוש בכליו או בחצריו של אדם אחר, גם אם אותו אדם הגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. במידה והוא רוצה לעכב ביצוע החיפוש עד לדיון בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי