הקדמה:

חייל ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה ("מועבר")
הודעה על משרה פנויה המיועדת לאיוש על-ידי מועבר, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (ככל שניתן)
על המועבר להגיש את המועמדות לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ולא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות
ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות
למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 -בהודעות נציבות שירות המדינה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חייל, ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה ("מועבר").

מי זכאי?

 • חייל ("מועבר") ששירת בשירות קבע בצה"ל במשך 7 שנים לפחות ברציפות (לא כולל תקופת שירות החובה).

תהליך מימוש הזכות

 • נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה.
 • בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים העומדים בתנאים ובדרישות המשרה.
 • על המועבר להגיש את מועמדתו לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.
 • מועבר רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות.
טיפ
ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות

חשוב לדעת

 • הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר.
 • מועבר שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר.
 • מועבר שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר, לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.
 • דרגתו של מועבר שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר.
 • בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועבר (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ובתנאי שתתקבל הסכמת המועבר.
 • מועבר שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל לפני העברתו ולא יוכל להעביר את זכויותיו ברציפות לשירות המדינה, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים