הקדמה:

חייל ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה ("מועבר")
הודעה על משרה פנויה המיועדת לאיוש על-ידי מועבר, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (ככל שניתן)
על המועבר להגיש את המועמדות לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ולא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות
ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות
למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 -בהודעות נציבות שירות המדינה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חייל, ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה.

מי זכאי?

 • חייל ששירת בשירות קבע בצה"ל במשך 7 שנים לפחות ברציפות (לא כולל תקופת שירות החובה).

תהליך מימוש הזכות

 • נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה.
 • בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים, העומדים בתנאים ובדרישות המשרה.
 • על המועבר להגיש את מועמדתו לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.
 • מועבר רשאי להגיש מועמדות לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות.
טיפ
ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות

חשוב לדעת

 • הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה על-ידי ועדת בוחנים בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר.
 • מועבר שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר.
 • מועבר שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר, לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.
 • דרגתו של מועבר שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר.
 • צה"ל (וכל אחד מגופי הביטחון) בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועבר (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ובתנאי שתתקבל הסכמת המועבר.
 • מועבר שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל (וכל אחד מגופי הביטחון) לפני העברתו, ולא יוכל להעביר את זכויותיו ברציפות לשירות המדינה, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים