מ (עדכון קישורי רשות המסים לאחר מעבר ל-gov.il)
 
(17 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה במקרה שהיו לו או לקרוב משפחתו הוצאות רפואיות גבוהות  
+
| מידע = עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס במקרה שהיו לו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו 
 
| חשוב = הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
 
| חשוב = הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| [https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc159.pdf בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס]
+
| [https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc159/he/Service_Pages_Income_tax_itc159.pdf בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס]
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]  
 
| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]  
| [[זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או אדם עם מוגבלות|זכותון בני משפחה המטפלים באדם עם מוגבלות]]
+
| [[זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או באדם עם מוגבלות או מחלה|זכותון בני משפחה המטפלים באדם עם מוגבלות]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.  
 
ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.  
* יחד עם זאת, על פי סעיפים 34(ב)(3) ו-38 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_208.htm#Seif41 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל)], אם לעמית או לקרוב משפחתו היו הוצאות רפואיות גבוהות, העמית עשוי להיות זכאי למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.  
+
* יחד עם זאת, על פי סעיפים 34(ב)(3) ו-38 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_208.htm#Seif41 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל)], אם לעמית היו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו, העמית עשוי להיות זכאי למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.  
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* עמית שכיר או עצמאי, שבמהלך שנת המס ההוצאות הרפואיות שלו או של קרוב משפחתו (למעט הוצאות על טיפולי שיניים), גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו, של הקרוב שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בני הזוג של העמית ושל קרובו.  
+
* עמית שכיר או עצמאי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 +
** ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור עצמו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו ושל בן/בת זוגו.
 +
** ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור קרוב משפחתו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו, של הקרוב שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בני הזוג של העמית ושל קרוב המשפחה.
 
* '''קרוב משפחה''' מוגדר כאחד מאלה: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.
 
* '''קרוב משפחה''' מוגדר כאחד מאלה: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש לפנות אל [http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/ContactUsIncomeTax.aspx לשכת פקיד השומה] שמשתייכים אליה ולהגיש:
+
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc159/he/Service_Pages_Income_tax_itc159.pdf טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס].
** [https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc159.pdf טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס]
+
* בטופס יש לרשום, בין היתר, את הפרטים הבאים:
** אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות של העמית או קרוב משפחתו.
+
** סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על-ידי העמית עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו.
 +
** סך ההכנסות של העמית, בן/בת זוגו וילדיו הקטינים בשנת המס.
 +
** סך ההכנסות של קרוב המשפחה ובן/בת זוגו בשנת המס (אם הבקשה מוגשת בגין קרוב המשפחה).
 +
*  אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 +
** אישורים מקוריים רלוונטיים המעידים על הכנסות ונכסים, לרבות קופות גמל אחרות.
 +
** אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות על שם העמית או קרוב משפחתו.
 +
* את הטופס והמסמכים מגישים ל[https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he לשכת פקיד השומה] שמשתייכים אליה.
 
* אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 
* אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 
* הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.
 
* הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.
  
== חשוב לדעת ==
+
== מצבים נוספים המזכים בפטור ==
* הזכאות לפטור תיתכן גם במקרים הבאים:
+
* הזכאות לפטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל תיתכן גם במקרים הבאים:
** עמיתים שהכנסתם החודשית אינה עולה על [[שכר מינימום|שכר המינימום]] (או פעמיים שכר המינימום אם יש להם ילד שטרם מלאו לו 18).
+
** עמיתים שהכנסתם החודשית אינה עולה על [[שכר מינימום|שכר המינימום]] (או פעמיים שכר המינימום אם יש להם ילד שטרם מלאו לו 18). לפרטים ראו [[פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות]].
 +
** עמיתים שאחרי פתיחת החשבון נקבעה להם נכות בשיעור של 75% ומעלה. לפרטים ראו [[פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות]].
 
** עמיתים שלקרוב משפחתם נקבעה נכות בשיעור של 75% ומעלה. לפרטים ראו [[פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לבני משפחה של אנשים עם נכות]].
 
** עמיתים שלקרוב משפחתם נקבעה נכות בשיעור של 75% ומעלה. לפרטים ראו [[פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לבני משפחה של אנשים עם נכות]].
 +
** עמיתים בקופות גמל ותיקות ולא פעילות שהיתרה בהן היא עד 8,000 ש"ח. לפרטים ראו [[פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לא פעילה]].
 +
** [[עובדים עצמאים]] שהפקידו ל[[ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי|ביטוח פנסיוני]] וחדלו לעסוק במשלח היד שלהם או סגרו את העסק או הגיעו לגיל פרישה ואין להם עוד הכנסות מהעסק או ממשלח היד. למידע נוסף ראו [[פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה]].
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
שורה 42: שורה 55:
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_208.htm#Seif41 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל)] סעיפים 34(ב)(3), 38.
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_208.htm#Seif41 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל)] סעיפים 34(ב)(3), 38.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
| 1=
 
| 2=
 
| 3=
 
}}
 
<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ  הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו  ריקים -->
 
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:מיסים]]
 
[[קטגוריה:מיסים]]
 
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
 
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
[[קטגוריה:פנסיה]]
+
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[AR:الإعفاء الضريبي عن سحب الأموال من صندوق ادخار مالي للمدخرين الذين يتحملون أعباء مصروفات طبية باهظة]]

גרסה אחרונה מ־14:40, 27 בפברואר 2020

הקדמה:

עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס במקרה שהיו לו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו
הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

 • יחד עם זאת, על פי סעיפים 34(ב)(3) ו-38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל), אם לעמית היו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו, העמית עשוי להיות זכאי למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור עצמו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו ושל בן/בת זוגו.
  • ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור קרוב משפחתו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו, של הקרוב שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בני הזוג של העמית ושל קרוב המשפחה.
 • קרוב משפחה מוגדר כאחד מאלה: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
 • בטופס יש לרשום, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על-ידי העמית עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו.
  • סך ההכנסות של העמית, בן/בת זוגו וילדיו הקטינים בשנת המס.
  • סך ההכנסות של קרוב המשפחה ובן/בת זוגו בשנת המס (אם הבקשה מוגשת בגין קרוב המשפחה).
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישורים מקוריים רלוונטיים המעידים על הכנסות ונכסים, לרבות קופות גמל אחרות.
  • אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות על שם העמית או קרוב משפחתו.
 • את הטופס והמסמכים מגישים ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה.
 • אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 • הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים