שורה 92: שורה 92:
 
[[קטגוריה:זכויות נשים עובדות]]
 
[[קטגוריה:זכויות נשים עובדות]]
 
[[קטגוריה:הריון ולידה]]
 
[[קטגוריה:הריון ולידה]]
 +
 +
[[ar:تعويضات بقدر 57,000 شيكل لعاملة أقيلت بعد عودتها من إجازة الولادة، وهذا بسبب تفضيل العاملة البديلة]]

גרסה מ־01:21, 1 במרץ 2018

הקדמה:

פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה עקב העדפת ממלאת המקום, עשויה להוות אפליה מטעמי הורות והריון המנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
אסור למעסיק לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך 60 הימים בהם מוגנת העובדת מפיטורים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
אסור למעסיק לפגוע במשרתה ושכרה של עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה.
אסור למעסיק לפדות בכסף את התקופה המוגנת לפיטורים לאחר החזרה מחופשת הלידה, כלומר לא להעסיק את העובדת אך לשלם לה את השכר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
מס' תיק:
סעש (ת"א) 36109-06-13‏ ‏
תאריך:
25.11.2015


רקע עובדתי

 • עובדת שהועסקה כעורכת המגזין של המהדורה הצרפתית בעיתון "המודיע" יצאה לחופשת לידה.
 • בעת ששהתה העובדת בחופשת לידה, הודיע לה עורך הדין של העיתון (המעסיק) שהוחלט לפטר אותה מעבודתה, שכן המעסיק (העיתון) מעדיף להמשיך ולהעסיק את העובדת המחליפה שמילאה את מקומה במהלך חופשת הלידה, וזאת מכיוון ששכרה נמוך יותר.
 • המעסיק הציב לעובדת שתי אפשרויות לגבי המשך העסקתה :
  • אפשרות א' - העובדת תתפטר מיוזמתה מיד עם תום חופשת הלידה וב"תמורה" ישלם לה המעסיק פיצויי פיטורים מלאים בנוסף לשכר עבור חודשיים.
  • אפשרות ב' - העובדת תחזור לעבודה בתפקיד אחר מזה שבו הועסקה לפני חופשת הלידה, וזאת למשך 45 ימים אשר בסיומם תפוטר. (בעבר התקופה, שבמהלכה אסור היה לפטר עובדת שחזרה מחושת לידה עמדה על 45 יום. כיום עומדת תקופה זו על 60 יום).
 • לאחר חופשת הלידה חזרה העובדת לעבודה בתפקיד כתבת במקום עורכת המהדורה בצרפתית. בנוסף, ובניגוד להבטחת המעסיק, שכרה הקבוע נפגע מכיוון שלא קיבלה תוספת בגין כתיבת כתבות, כפי שקיבלה בתפקידה הקודם לפני חופשת הלידה.
 • לאחר שחזרה לעבודה ולפני שחלפה התקופה שבה אסור פטר עובדת לאחר חופשת הלידה נמסרה לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • העובדת הגישה תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים והפרת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

איסור פיטורים ופגיעה בשכר עובדת שחזרה מחופשת לידה

 • שתי האפשרויות שניתנו לעובדת לפני חזרתה לעבודה מהוות הפרה של חוק עבודת נשים:
 • האפשרות הראשונה מהווה הפרה של ההלכה, שלפיה אין להתיר למעביד לפדות בכסף (כלומר לא להעסיק את העובד אך לשלם לו שכר עבור אותה תקופה) את התקופה של 60 יום שלאחר החזרה מחופשת הלידה שבמהלכם אסור לפטר את העובד/ת.
 • האפשרות השנייה מהווה הפרה של סעיף 9א לחוק עבודת נשים האוסר על פגיעה במשרתה ושכרה של עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, וזאת ללא היתר.
  • מתן ההודעה מוקדמת לפיטורים במהלך 60 היום בו מוגנת העובדת מפיטורים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, מהווה הפרה של חוק עבודת נשים האוסר על חפיפה של תקופת ההודעה המוקדמת עם 60 הימים שבתקופה המוגנת. יוצא מכך, שהמועד הראשון בו יכלו הפיטורים של העובדת להיכנס לתוקף היה 90 ימים לאחר תום חופשת הלידה.
  • בהתאם להוראות חוק עבודת נשים, היה על המעסיק לפנות אל הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה ולבקש היתר לפיטורי העובדת או היתר למשלוח ההודעה על פיטוריה בתוך התקופה המוגנת. המעסיק לא עשה כן ובכך הפר את הוראות החוק.
 • מאחר שחלה פגיעה בשכרה של העובדת בתקופה שלאחר שובה מחופשת הלידה, הרי שגם בעניין זה פעל המעסיק בניגוד לחוק עבודת נשים.
 • לאור הפרות אלו של המעסיק את חוק עבודת נשים פסק בית הדין לעובדת פיצויים בסך 27,480 ש"ח בשל הנזק שנגרם לה ועוד 15,000 ש"ח בגין נזק שאינו ממוני .

אפליית העובדת מטעמי הריון או הורות

 • המעסיק הפר את חובתו שלא להפלות את העובדת בשל הריון ולידה בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
  • אלמלא יצאה העובדת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך להעסיק במקומה עובדת אחרת ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה זה. כלומר לא ניתן לנתק את הקשר הסיבתי בין חופשת הלידה של העובדת לפיטוריה, גם אם למעסיק לא הייתה כוונה כזו.
   • מן הראיות עלה כי המעסיק היה מרוצה מעבודתה של העובדת ולא היו בעיות כלשהן בתפקודה המקצועי .
   • במצב דברים זה בו העובדת הראתה כי לא היה דופי בהתנהלותה הן במישור המקצועי והן במישור האישי, עובר הנטל אל כתפי המעסיק להוכיח כי פיטוריה לא נבעו מחמת הריונה ו/או הורותה.
   • המעסיק אמנם טען כי העילה לשינויים בהגדרת תפקידה של העובדת, ואשר הביאו בסופו של דבר לסיום העסקתה מקורם בצמצומים ובהקטנת העלויות של העיתון, אך לא הציג כל ראיה לכך כי הוא ערך רה-ארגון או נקט תכנית צמצומים. לא הוכח כי לבד מהעובדת פוטרו עובדים אחרים או בוצע קיצוץ בשכרם.
 • לאור האמור לעיל פסק בין הדין שהעובדת הופלתה מחמת הריונה או הורותה ופסק לטובתה פיצויים בסך 15,000 ש"ח על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

משמעות פסק הדין

 • אסור למעסיק לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך 60 היום לאחר חזרתה של עובדת מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
 • אסור למעסיק לפגוע במשרתה ושכרה של עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה.
 • אסור למעסיק לפדות בכסף את התקופה המוגנת מפיטורים במשך 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה, כלומר אסור לו לפטר את העובדת ולשלם לה שכר עבור 60 ימים אלה.
 • פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה עקב העדפת ממלאת המקום, עשויה להיחשב כאפליה מטעמי הורות או הריון המנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • ניתן לתבוע פיצויים נגד מעסיק המפר הוראות אלה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.