(הודעות לנושים)
(אסיפת הנושים)
שורה 55: שורה 55:
 
* באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 
* באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 
* ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
 
* ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
* נושה יכול להביע את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או אישור) באמצעות נוכחות באסיפה או על ידי שליחת [ [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/haskama-t14.doc עמדתו] לנאמן לפחות יום לפני קיום האסיפה.
+
* נושה יכול להביע את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) באמצעות נוכחות באסיפה או על ידי העברת [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/maindocs/haskama-t14.doc עמדתו] למנהל המיוחד לפחות יום לפני קיום האסיפה.
 
* ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.
 
* ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.
  

גרסה מ־14:49, 26 ביוני 2015

הקדמה:

חייב יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו גם לאחר מתן חדש:הכרזת פשיטת רגל
אם ההסדר יאושר ויבוצע, החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת צו הפטר
התנהלות תקינה של החייב, עמידתו בחובותיו (בעיקרן עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות וחובת תום הלב), מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חדש:חייב בפשיטת רגל יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו בשלושה שלבים שונים:

 1. בטרם נפתח ההליך, או, אם נפתח ההליך, בטרם ניתן צו כינוס נכסים.
 2. לאחר שניתן צו כינוס נכסים אך לפני שניתנה הכרזת פשיטת רגל.
 3. לאחר שהוכרזה פשיטת רגל, כמפורט בערך זה.
 • הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט מחייב אל כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיות, בדומה לתוצאה של מתן צו הפטר.
 • ביצוע הסדר מהווה דרך לסיים הליך פשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חדש:חייב בפשיטת רגל אשר כבר ניתן לו חדש:צו פשיטת רגל, המבקש לסיים את ההליך באמצעות הסדר עם נושיו.

למי ואיך פונים

 • על החייב לפנות אל הנאמן על מנת לקדם הסדר.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה לנאמן

 • על החייב להגיש לנאמן הצעת פשרה או הסדר עם נושיו.
 • על ההצעה לפרט את הבאים:
  1. שיעור (אחוז) החובות שישולמו במסגרת הפשרה.
  2. מועד התשלום המוצע. ניתן להציע תשלומים.
  3. ערובות שמציע החייב לצורך הבטחת התשלום.

החלטת הנושים

הודעות לנושים

 • הנאמן ישלח לנושים:
  • העתק מהצעת הפשרה.
  • תסקיר של הנאמן בו יפרט את חובות החייב, נכסיו, התנהלות החייב בהליך, פרטים על נכסים שמומשו ואת עמדת הנאמן על ההצעה.
  • זימון לאסיפת נושים לדון בהצעה.

אסיפת הנושים

 • באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 • ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
 • נושה יכול להביע את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) באמצעות נוכחות באסיפה או על ידי העברת עמדתו למנהל המיוחד לפחות יום לפני קיום האסיפה.
 • ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.

החלטת הנושים

 • הנושים יכולים להחליט לקבל את הצעת החייב ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה (לדוגמה ראו כאן).
 • הצעה שאושרה תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.

החלטת בית המשפט

 • לאחר אישור הנושים, מוגשת הצעת ההסדר לבית המשפט.
 • חדש:הכונס הרשמי יעביר את התייחסותו להצעת החייב.
 • אם אישר בית המשפט את הפשרה או ההסדר, הוא רשאי הוא לתת צו המבטל את פשיטת הרגל.
  • בית המשפט רשאי לקבוע בצו שנכסי החייב מוקנים חזרה לחייב או לאדם אחר שימנה בית המשפט. ההקניה יכולה להיות בתנאים.
  • אם בית המשפט לא הורה על הקניית הנכסים לחייב, הם יוקנו לו בחזרה מיד לאחר ששולם כל סכום הפשרה.

ביצוע ההסדר

חדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסיםחדש:פשרה או הסדר אחרי צו כינוס נכסים

ביטול פשרה או הסדר

 • בית המשפט רשאי לבטל את הפשרה ולהשיב את הכרזת פשיטת רגל במקרים הבאים:
  • תשלום המגיע לפי הפשרה לא שולם במועדו.,
  • בית המשפט נוכח שהפשרה או ההסדר לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • בית המשפט קבע שאישורו של ההסדר הושג במרמה.
 • ביטול ההסדר אינו פוגע במכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשה כשורה לפי הפשרה או ההסדר.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט שלא לאשר הצעת פשרה או הסדר יכול החייב להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • עמדת ותמיכת הנאמן בהצעת ההסדר היא בעלת משקל רב לצורך אישור ההצעה:
  • התנהלות תקינה של החייב, עמידת החייב בחובותיו (בעיקרן עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות וחובת תום הלב), משפיעה לחיוב על עמדת הנאמן.
  • לעומת זאת, במקרה של חייב שלא מגיש דו"חות ולא עומד בתשלומיו החודשיים, יתקשה הנאמן לתמוך בהצעת ההסדר.

חקיקה ונהלים

 • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיפים 41-33, 54-52.
 • חדש:תקנות פשיטת הרגל - סעיפים 37-26.

הרחבות ופרסומים