תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הקדמה:

בית המשפט יכול להטיל צו פיקוח המטיל מעקב על עבריין מין שמסוכנותו אינה נמוכה
הפרה של תנאי מצו הפיקוח על ידי עבריין המין הינה עבירה פלילית שהעונש בגינה הינו עד שנתיים מאסר
הצו נועד להגנה על כלל הציבור ואינו בא כתחליף לצו מגבלות על חזרתו של עבריין מין שנועד להגן על נפגע העבירה המסויים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


צו הפיקוח על עברייני מין, נועד להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות המבוצעות על ידי עברייני מין.

עבירות מין נמנות על החמורות שבעבירות המנויות בחוק העונשין, והן הקשות והפוגעניות ביותר מבחינת תוצאותיהן לנפגעי העבירה.

במקרים רבים, עברייני מין חוזרים לבצע את העבירות בהן הורשעו לאחר שחרורם ממאסר. מטרת הצו היא להפחית את הסיכון לכך על-ידי פיקוח ושיקום מתאים לעברייני מין שנמצא כי קיים סיכון כי ישובו לבצע עבירות מין.

הצו ניתן מכח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי רשאי לבקש את הצו?

 • בית המשפט יקיים דיון בהטלת צו פיקוח ביוזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה.
 • שלא כמו בהליך של צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין, נפגע העבירה אינו יכול לבקש מבית המשפט להטיל צו פיקוח על מי שפגע בו.

שלבי ההליך

 • הערכת מסוכנות:
  • יש לבצע הערכת מסוכות הבוחנת, בין היתר, את רמת הסיכון הנשקפת מאדם להישנות ביצוע עבירות מין על ידו, ולפי העניין, גם המלצות לצורך פיקוח ומעקב.
  • את הערכת המסוכנות עורך פסיכולוג/ פסיכיאטר/ עובד סוציאלי/ קרימינולוג קליני שהוסמך לכך.
 • לאחר שהתקבלה הערכת המסוכנות ונקבע כי רמת הסיכון שעבריין המין יבצע עבירת מין נוספת אינה נמוכה (כלומר: נמוכה-בינונית, בינונית, גבוהה וכיו"ב), יכול בית המשפט להטיל צו על פיקוח או מעקב על העבריין.
 • הצו יוטל סמוך למועד גזר הדין.
 • אם נגזר מאסר בפועל על העבריין, ץערך הערכת מסוכנות ודיון בהטלת הצו סמוך ליום שחרורו ממאסר.

רשימת המגבלות המנויות בחוק

החוק קובע רשימת מגבלות שניתן להטיל על עבריין שהוצא בעניינו צו פיקוח, ובהן מגבלות על:

 1. צריכת משקאות משכרים, או שימוש בסמים מסוכנים
 2. החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית
 3. נהיגה בכלי רכב או על נהיגה בכלי רכב בלא נוכחות אחר
 4. הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות
 5. הימצאות בסביבת מקומות מסוימים
 6. קיום קשר עם עברייני מין
 7. התחברות עם קטינים
 8. רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין
 9. פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו
 10. עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות
 11. מקום מגורים או עבודה
 12. שימוש בשירותי אינטרנט

הפיקוח על עברייני מין

 • יחידת צור בשב"ס ממונה על הפיקוח והמעקב אחר עברייני המין שהוטל עליהם צו פיקוח לפי חוק זה.
 • בין היתר, קצין הפיקוח מוסמך לפי החוק:
 1. לדרוש מעבריין המין להתייצב לפניו;
 2. לדרוש מעבריין המין ומבני משפחתו הבגירים מידע, וכן למסור מידע לבני משפחה אלה.
 3. לבקש מכל אדם, למסור לו מידע, ובלבד שאין באופן בקשת המידע כדי לגלות את זהותו של עבריין המין כמי שמצוי בפיקוח ובמעקב לפי חוק זה.
 4. להיכנס למקום מגוריו של עבריין המין בנוכחותו.
 5. לחפש על גופו של עבריין המין אם היה לו יסוד סביר להניח כי על גופו מצויים חפצים או ראיות, המצביעים על הפרת תנאי הפיקוח והמעקב.
 6. לחפש במקום מגוריו של עבריין המין וברכבו, והכל בנוכחותו.
 7. לחדור לחומר מחשב הנמצא בהחזקתו או בשליטתו של עבריין המין ולהפיק פלט תוך חדירה כאמור או להעתיקו, בתנאים מסוימים.

תוקף צו הפיקוח

 • צו הפיקוח יוטל לתקופה של עד חמש שנים
 • במקרה שבית המשפט מצא כי מסוכנותו של עבריין המין הינה גבוהה, יוכל להאריך מעת לעת את משך צו הפיקוח עד לתקופה של עשרים שנה.

חשוב לדעת

 • הצו נועד להגנה על כלל הציבור ואינו בא כתחליף לצו מגבלות על חזרתו של עבריין מין שנועד לסייע ולהגן על נפגע העבירה המסויים.
 • עם זאת, במקרה שעולה מסוכנות לנפגע העבירה הספציפי, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מאפשר הטלת מגבלות על עבריין המין לשם הגנה על הנפגע.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסיםתבנית:הליך/סיום טור שמאלי