תבנית:הליך/תחילת טור ימני

למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:
  1. הוצאת תעודת זכאות לדיור הציבורי.
  2. הגשת בקשה לדיור ציבורי.
  3. קבלת הדירה.
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • יחידים או משפחות אשר נמצאו זכאים לקבלת דיור בשיכון ציבורי.

למי ואיך פונים

 • במידה והבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת.


שלבי ההליך

סדר קדימויות

 • רשימת הממתינים משתנה רבות בשל צירוף זכאים חדשים והורדת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, המערכת הממוחשבת מבצעת מידי יום חישוב מחדש של סדר הקדימויות.
 • העדכון יכול להביא למצבים שבהם זכאים יעלו או ירדו בדירוג בתור ברשימת הקדימויות.
 • סדר קדימויות ראשי:
  • דיירי השיכון הציבורי הזכאים להחלפת דירה:
   • עקב מצוקה בריאותית המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
   • עקב צפיפות או עקב סיבה אחרת ובנוסף לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • עקב מגורים בתנאי צפיפות.
   • עקב סיבה אחרת.
  • חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי:
   • מצוקה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע על פי חוות דעת ועדה רפואית.
   • לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • עקב סיבה אחרת.
 • סדר קדימויות משני:
  • אם יש יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים ידורגו המועמדים הזהים ביניהם לפי:
   • מספר הנפשות במשפחה, עם עדיפות למשפחות גדולות יותר.
   • משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.
   • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור להם הם זכאים שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
  • זכאים הממתינים בתור לדירה בשכירות יותר משנתיים וזכאותם חודשה יהיה הטיפול בהם באופן הבא:
   • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 • רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות השיכון הציבורי ביישוב הזכאות. לבירור מיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.

תהליך האכלוס

 • ברגע בו מתפנה הדירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שמופיע בדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • עבור הזכאים יועמד פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) לצורך השבה על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • במידה שהזכאי מסכים להצעה הוא מוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 • אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 • במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב. ...מה זה פרוטוקול סירוב?...
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם אך לא ייחשב כסירוב.


ערעור

חשוב לדעת

 • בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך גם מספר שנים.
 • בתקופת ההמתנה מומלץ להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה. סיוע בשכר דירה (שאינו מוגדל) לא פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 • מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, זכאי להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה או בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה.
 • סיוע בשכר דירה (שאינו מוגדל) לא פוגע בזכאות לדיור ציבורי. ...את בטוחה שסיוע מוגדל פוגע בזכאות?...
 • ניתן להגיש בקשה להתקדמות בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים דרך החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס..
 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול זכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.


תבנית:הליך/סיום טור ימני

תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי