תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תקופת ההמתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי עשויה לארוך מספר שנים
תנאי מקדים לקבלת דירה בדיור הציבורי הוא אישור הבקשה לדיור ציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:
  1. הוצאת תעודת זכאות לדיור הציבורי.
  2. הגשת בקשה לדיור ציבורי.
  3. קבלת הדירה.
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • במידה והבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת.


שלבי ההליך

סדר קדימויות

 • רשימת הממתינים משתנה רבות בשל צירוף זכאים חדשים והורדת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, המערכת הממוחשבת מבצעת מידי יום חישוב מחדש של סדר הקדימויות.
 • העדכון יכול להביא למצבים שבהם זכאים יעלו או ירדו בדירוג בתור ברשימת הקדימויות.
 • סדר קדימויות ראשי:
  • דיירי השיכון הציבורי הזכאים להחלפת דירה:
   • עקב מצוקה בריאותית המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
   • עקב צפיפות או עקב סיבה אחרת ובנוסף לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • עקב מגורים בתנאי צפיפות.
   • עקב סיבה אחרת.
  • חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי:
   • מצוקה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע על פי חוות דעת ועדה רפואית.
   • לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • עקב סיבה אחרת.
 • סדר קדימויות משני:
  • אם יש יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים הזהים ביניהם לפי:
   • מספר הנפשות במשפחה, עם עדיפות למשפחות גדולות יותר.
   • משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.
   • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור להם הם זכאים שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
  • זכאים הממתינים בתור לדירה בשכירות יותר משנתיים וזכאותם חודשה יהיה הטיפול בהם באופן הבא:
   • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 • רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות השיכון הציבורי ביישוב הזכאות. לבירור מיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.

תהליך האכלוס

 • ברגע בו מתפנה הדירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שמופיע בדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • עבור הזכאים יועמד פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) לצורך השבה על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • במידה שהזכאי מסכים להצעה הוא מוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 • אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 • במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב. ...מה זה פרוטוקול סירוב?...
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם אך לא ייחשב כסירוב.

חשוב לדעת

 • בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך גם מספר שנים.
 • מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, זכאי להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה.
 • סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 • ניתן להגיש בקשה להתקדמות בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים דרך החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול זכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 • לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא שהדירה תקינה.

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.


תבנית:הליך/סיום טור ימני

תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי