שורה 78: שורה 78:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
# יש למלא טופס '''בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד ''' בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. ''[http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Mahlakot/ לפירוט הלשכות בפריסה ארצית]''.
+
# יש למלא טופס '''בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד ''' בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. :''[http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Mahlakot/ לפירוט הלשכות בפריסה ארצית]''.
 
# מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.  
 
# מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.  
 
#* הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.  
 
#* הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.  
שורה 84: שורה 84:
 
#* אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.  
 
#* אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.  
 
#* אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.  
 
#* אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.  
# לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך זמן סביר.  
+
# לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך זמן סביר - כ-30 ימים מיום הגשת הבקשה.  
  
==ערעור== <!--
+
==ערעור==  
החוק קובע כי אדם שרואה עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר (כלומר, אם לא ניתנה תשובה בתוך 30 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה) או על ידי תוכן ההחלטה עצמה – רשאי להגיש ערר בפני ועדת ערר.  
+
* ניתו לערער על החלטת הלשכה או על אי מתן תשובה תוך זמן סביר.
 
+
* את הערר יש להגיש בכתב לועדת הערר האחראית על הרשות המקומית שעל החלטת לשכת הרווחה שלה מעוניינים לערער.  
את הערר יש להגיש בכתב לועדת הערר שבתחום שיפוטה נמצאת הרשות המקומית שעל החלטת לשכת הרווחה שלה מוגש הערר.  
+
* בועדת הערר חברים עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. עובדי לשכת הרווחה המקומית שנגדה הוגש הערר אינם מורשים להיות חברים בועדת הערר.  
 
+
* לאחר הגשת הערר, תזמין הועדה את מגיש הערעור ואת מנהל לשכת הרווחה הרלוונטית, על-ידי משלוח הודעה בכתב בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.  
ועדת הערר מורכבת משלושה: עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. אסור למי שהינו עובד בלשכת הרווחה המקומית עליה מגישים את הערר להיות חבר בועדת הערר.  
+
* במהלך הדיון, יכולים שני הצדדים לטעון את טענותיהם - בעצמם או באמצעות באי כח. כמו כן, נרשם פרוטוקול של הדיון.
 
+
* דיון הועדה מתקיים בדלתיים סגורות ואינו פומבי, למעט מקרים חריגים.  
ועדת הערר מזמינה לדיון את העורר ואת מנהל לשכת הרווחה, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר על מועד הדיון. הדיון עצמו הוא בדלתיים סגורות ואינו פומבי (למעט חריגים).  
+
* החלטת הועדה צריכה להנתן בתוך 10 ימים מיום הדיון. ההחלטה המנומקת תימסר בכתב לשני הצדדים.  
 
 
הועדה אמורה להסביר לעורר את תפקידה ואופן ניהול הדיון, וכן מאפשרת לצדדים לטעון את טענותיהם בעצמם או באמצעות באי כוחם – ורושמת פרוטוקול של הדיון. ועדת הערר אינה כבולה לדיני ראיות או סדרי דין הנהוגים בבתי משפט והיא רשאית לדון ולגבות עדויות בדרך הטובה ביותר לגילוי האמת והצדק.  
 
 
 
החלטת הוועדה צריכה להינתן תוך זמן סביר ולא יאוחר מאשר 10 ימים מיום שנסתיים הדיון. ההחלטה צריכה להיות מנומקת ובכתב, והיא תימסר לצדדים.
 
 
 
לועדת הערר סמכויות נרחבות ביותר: מצד אחד היא מוסמכת לדחות את הערר ולאשר את ההחלטה שעליה הוגש הערר. מצד שני, היא מוסמכת לבטל את החלטת לשכת הרווחה, לשנות אותה, לקבוע את שיעור הסעד לו הנזקק יהיה זכאי, או לקבוע כי על לשכת הרווחה לבדוק שנית את הבקשה.
 
-->
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־23:24, 6 במרץ 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
 • כל אדם המוגדר נזקק, כלומר עונה על אחד התנאים הבאים:
  • נזקק מחמת מצב בריאות – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה בריאותית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא.
  • נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה רוחנית או גופנית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא; או אדם שהנו פסול דין או זקוק לאפוטרופוס.
  • נזקק מחמת עוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה.
  • נזקק מחמת אלמנות – אלמן/ה שהנו הורה לילד מתחת לגיל 16.
  • נזקק מחמת היותו חוסה – אדם שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זִקנה, אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו וששלומו הגופני או הנפשי עלול להיות בסכנה אם לא יהיה תחת השגחה.
  • נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.
  • נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד החליטה שהוא זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מכל סיבה אחרת.

תהליך מימוש הזכות

 1. יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. :לפירוט הלשכות בפריסה ארצית.
 2. מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.
  • הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.
  • לשכת הרווחה רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע לנזקק.
  • אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.
  • אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.
 3. לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך זמן סביר - כ-30 ימים מיום הגשת הבקשה.

ערעור

 • ניתו לערער על החלטת הלשכה או על אי מתן תשובה תוך זמן סביר.
 • את הערר יש להגיש בכתב לועדת הערר האחראית על הרשות המקומית שעל החלטת לשכת הרווחה שלה מעוניינים לערער.
 • בועדת הערר חברים עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. עובדי לשכת הרווחה המקומית שנגדה הוגש הערר אינם מורשים להיות חברים בועדת הערר.
 • לאחר הגשת הערר, תזמין הועדה את מגיש הערעור ואת מנהל לשכת הרווחה הרלוונטית, על-ידי משלוח הודעה בכתב בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.
 • במהלך הדיון, יכולים שני הצדדים לטעון את טענותיהם - בעצמם או באמצעות באי כח. כמו כן, נרשם פרוטוקול של הדיון.
 • דיון הועדה מתקיים בדלתיים סגורות ואינו פומבי, למעט מקרים חריגים.
 • החלטת הועדה צריכה להנתן בתוך 10 ימים מיום הדיון. ההחלטה המנומקת תימסר בכתב לשני הצדדים.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי