תבנית:זכות/תחילת טור ימני

כל זקן וכל אדם נזקק בישראל זכאים לבקש סיוע מלשכת הרווחה ברשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים
לשכת הרווחה רשאית לחדש את דרישתה לפרטים על הפונה מדי שנה ואם יסרב למסור פרטים אלה, היא רשאית להפסיק את הסיוע הניתן לו
אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובהעמדה לדין פלילי
גם אם לא מסר הפונה פרטים שקריים, אולם מצבו הכלכלי השתפר משמעותית בתוך שש שנים מקבלת הסיוע - יתכן שהוא ידרש להחזירו
ניתן לערער על החלטת לשכת הרווחה ולאחר הדיון בערעור, על ההחלטה להמסר בכתב לפונה בתוך עד 10 ימים
הרשויות המקומיות מעניקות סיוע מגוון ומשתנה; ראו פרטים נוספים בפורטל המידע הממשלתי ובאתר אשל

כל זקן וכל אדם נזקק בישראל זכאים לפנות לרשות המקומית שבתחום שיפוטה הם מתגוררים ולבקש סיוע ושירותים חברתיים מהמחלקות לשירותים חברתיים (לשכות הרווחה) ברשויות המקומיות. פקידי הסעד בלשכות הרווחה - עובדים סוציאליים מנוסים שהוסמכו כפקידי סעד - הם בעלי שיקול הדעת בעניין מתן הסיוע והתמיכה. רמת הסיוע משתנה מרשות מקומית אחת למשנה, בהתאם לתקופה ולמצבה הכלכלי של הרשות. תבנית:זכות/סיום הקדמה הסיוע ניתן בשני מישורים:

 1. טיפול סוציאלי - כל סוגי העזרה והשירותים הסוציאליים, הניתנים לנזקק במימון הרשות המקומית.
 2. סעד - עזרה חומרית, ישירה או עקיפה, לנזקק. עזרה זו אינה כוללת תמיכה כספית שמטרתה להבטיח הכנסה מספקת לצרכי מחיה. במקרים כאלה, יש לברר זכאות לקצבאות קיום קבועות כמו קצבת זיקנה, קצבת שאירים והשלמת הכנסה.

לצורך בירור הזכאות לסיוע, לפקיד הסעד סמכות חוקית לחקור את הנזקק וכל אדם אחר שיכול לספק מידע על מצבו של הנזקק. האדם הנחקר חייב למסור את המידע וחובה זו גוברת על חובת סודיות, תוך שפקיד הסעד מתחייב כמובן, לשמור בסוד את המידע הרגיש המועבר לו.

 • בעת החקירה, בסמכותו של פקיד הסעד לחקור כל אדם העשוי להיות חייב מבחינה חוקית לשלם מזונות לנזקק (כמו למשל נזקק זקן שזכאי בתנאים מסוימים לקבל מזונות מילדיו) ובמקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי פקיד הסעד לתבוע את המזונות בשם הנזקק, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפול הסוציאלי של לשכת הסעד.
 • בנוסף, רשאי פקיד הסעד לדרוש מהנזקק להחזיר את הסיוע הכלכלי שניתן לו במקרה שהסתבר כי בפועל היו לנזקק הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגש הסיוע.
 • גם אם מדובר בנזקק שמסר פרטים נכונים ולא הסתיר דבר, אולם בתוך עד שש שנים השתפר מצבו הכלכלי לרמה שבה הכנסותיו עלו או נמסרו לו נכסים המאפשרים לו לספק את צרכיו ואף להחזיר את הסיוע – הוא ידרש להחזיר את הסיוע שקיבל.

מי זכאי?

 • כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
 • כל אדם המוגדר נזקק, כלומר עונה על אחד התנאים הבאים:
  • נזקק מחמת מצב בריאות – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה בריאותית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא.
  • נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה רוחנית או גופנית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא; או אדם שהנו פסול דין או זקוק לאפוטרופוס.
  • נזקק מחמת עוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה.
  • נזקק מחמת אלמנות – אלמן/ה שהנו הורה לילד מתחת לגיל 16.
  • נזקק מחמת היותו חוסה – אדם שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זִקנה, אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו וששלומו הגופני או הנפשי עלול להיות בסכנה אם לא יהיה תחת השגחה.
  • נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.
  • נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד החליטה שהוא זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מכל סיבה אחרת.

תהליך מימוש הזכות

 1. יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. לפירוט הלשכות בפריסה ארצית
 2. מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.
  • הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.
  • לשכת הרווחה רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע לנזקק.
  • אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.
  • אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.
 3. לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת הלשכה או על אי מתן תשובה תוך זמן סביר.
 • את הערר יש להגיש בכתב לועדת הערר האחראית על הרשות המקומית שעל החלטת לשכת הרווחה שלה מעוניינים לערער.
 • בועדת הערר חברים עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. עובדי לשכת הרווחה המקומית שנגדה הוגש הערר אינם מורשים להיות חברים בועדת הערר.
 • לאחר הגשת הערר, תזמין הועדה את מגיש הערעור ואת מנהל לשכת הרווחה הרלוונטית, על-ידי משלוח הודעה בכתב בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.
 • במהלך הדיון, יכולים שני הצדדים לטעון את טענותיהם - בעצמם או באמצעות באי כח. כמו כן, נרשם פרוטוקול של הדיון.
 • דיון הועדה מתקיים בדלתיים סגורות ואינו פומבי, למעט מקרים חריגים.
 • החלטת הועדה צריכה להנתן בתוך 10 ימים מיום הדיון. ההחלטה המנומקת תימסר בכתב לשני הצדדים.

חשוב לדעת

מעבר לסעד ולטיפול הסוציאלי, מעניקות הרשויות המקומיות מגוון שירותים חברתיים נוספים לאוכלוסית הזקנים והקשישים.

אף שהיקף השירותים ותוכנם משתנים מרשות מקומית אחת למשנה, השירותים להלן מוענקים על-ידי מרבית הרשויות המקומיות:

 • מועדונים חברתיים ומועדוני תעסוקה לקשישים - מסגרות חברתיות ותעסוקתיות לצרכי פנאי ופעילות תרבותית וחברתית. מסגרות אלה כוללות חוגים, סרטים, הרצאות, הצגות, הפעלות חברתיות, טיולים, פעילויות יצרניות, עבודות יזומות ועוד.
 • מרכזי יום לקשיש - מרכזי היום מעניקים שירותים בעלי אופי בריאותי כמו טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפולים נוספים לזקנים התלויים בעזרת הזולת לצרכי פעילותם היומיומית. הטיפולים מלווים בארוחות בוקר וצהרים במרכז היום ובשירותי הסעה מהבית וחזרה.
 • ארוחות מוכנות - רשויות מקומיות רבות מספקות שירותי ארוחות מוכנות לזקנים שאינם יכולים לבשל ולדאוג לארוחותיהם בעצמם. לרב, השירות כולל אספקת ארוחות חמות לביתו של הזקן או מסגרות שבהן יכול הזקן לקבל ארוחה חמה.
 • קהילה תומכת (שכונה מוגנת) - ברחבי הארץ קיימים מקומות ישוב המאורגנים כקהילות תומכות. הקהילות מספקות לקשישים המתגוררים בהן סל שירותים המאפשר להם להמשיך ולגור בביתם תוך שמירה על תפקוד עצמאי יחסית ועל איכות חיים. בין השירותים: עזרה בתחזוקת הבית, לחצן מצוקה, מסגרות לשמירה על בטחון אישי, פעילות חברתית ושירותים רפואיים.
 • מרכזי מידע ויעוץ - רשויות מקומיות רבות מפעילות מרכזי מידע ויעוץ לזקנים ולבני משפחותיהם, בנושאים כגון: זכויות הקשיש, תנאי קבלה למוסדות, פנסיה ועוד. בנוסף, ניתן לפנות לשירותי היעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי המספקים שירות דומה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי