תבנית:זכות/תחילת טור ימני

המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות בישראל קצבה חודשית לסיוע בהוצאות גידול הילדים
יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הלידה, כניסת הילד לארץ או קבלתו לאימוץ בפועל
הורים המקבלים קצבאות קיום זכאים לקצבת ילדים מוגדלת
למחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים לחצו כאן
למידע נוסף ראו קצבת ילדים באתר המוסד לביטוח לאומי

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות החיות בישראל קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהואות גידול הילדים.
הערת עריכה
הערה כללית - אין צורך להוסיף קישור לערך על המוסד לביטוח לאומי בכל מקום שהוא מוזכר, ומספיקה פעם אחת. הורדתי את הקישורים.
הערה מאת עידו מירז 13:08, 8 באוגוסט 2012 (IDT)

מי זכאי?

 • לקצבת ילדים זכאי אדם שעונה על כל 4 התנאים הבאים:
 1. הוא אחד מאלה:
  • תושב ישראל שיש לו ילד אחד או יותר.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
  • מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו מינוי כאפוטרופוס.
  • מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו ואין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל הקצבה לילד. לשם כך עליו לפנות עם מסמכים מתאימים לסניף המוסד לביטוח הלאומי.
  • מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
 2. לילד עדיין לא מלאו 18 שנה.
 3. הילד לא נישא.
 4. הילד שוהה בישראל.
  • ילד הזכאי לקצבה ועבר לשהות בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על אחד התנאים הבאים:
   • אחד ההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
   • אחד ההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
   • אחד ההורים או אחד הילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
   • אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי.
  • ילדים השוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שעמה יש לישראל הסכם לבטחון סוציאלי) - זכאותם לקבלת הקצבה תיבדק על פי התנאים המופיעים באמנה שבין מדינת ישראל למדינה שבה הם שוהים. למידע נוסף ראו הזכויות הניתנות באמצעות האמנות באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • בדרך כלל משולמת הזכות באופן אוטמטי, הודות למידע שמועבר מבתי החולים אל המוסד לביטוח לאומי.
 • על היולדת למסור לבית החולים בלידה הראשונה את פרטי חשבון הבנק שלה או חשבון הבנק המשותף שלה ושל בן זוגה.
 • התשלום משולם ב-20 לחודש.

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

 • המקרים בהם יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:
  • ילד שנולד בחו"ל.
  • ילד שנולד בבית.
  • ילד מאומץ.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו (הקצבה משולמת למי שמונה לקבל את קצבת הילדים).
הערת עריכה
מה זה אומר מי שמונה לקבת את קצבת הילדים?
הערה מאת עידו מירז 13:08, 8 באוגוסט 2012 (IDT)
  • ילד שמונה לו אפוטרופוס, או שאינו נמצא אצל הוריו.
  • כל מקרה שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטמטי
 • אופן הגשת התביעה:
 • מסמכים שיש לצרף לתביעה:
  • במקרה של ילד שנולד בחו"ל - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.
  • במקרה של אימוץ בארץ - יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יצויין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
  • במקרה של אימוץ מחו"ל - יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד ובו יצויין תאריך כניסת הילד לארץ.
  • במקרה של הורים גרושים או פרודים אשר חלק מהילדים נמצאים ברשות אחד מהם וחלק ברשות האחר, יש למלא טופס בקשה לפיצול תיק.
  • במקרה של אפוטרופוס - יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.
  • במקרה של ילד שעבר לשהות בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים - יש להמציא מסמכים המעידים כי הוא או הוריועומדים בתנאים המזכים אותו בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
 • מועד הגשת התביעה:
  • יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות.
   • במקרה של לידה - 12 חודשים מיום הלידה.
   • במקרה של ילד שנולד בחו"ל או עלה לארץ ללא הוריו - 12 חודשים מיום עלייתו לארץ
   • במקרה של אימוץ בארץ - תוך 12 חודשים מיום קבלת הילד בפועל למשפחה לאומנה (אין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט).
   • במקרה של אימוץ מחו"ל - תוך 12 חודשים מיום כניסת הילד לארץ.
  • במקרה שהוגשה תביעה מאוחר יותר, תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

מועד תחילת הזכאות לקצבה

 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.

סיום הזכאות

 • הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה.
 • במקרה של ילד שנפטר, יימשך תשלום הקצבה שלושה חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.

הפסקת הזכאות לילדים השוהים בחו"ל

 • ילד השוהה בחו"ל תקופה העולה על שלושה חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה במשך שלושת החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל מהחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על התנאים המזכים בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
 • עם חזרת הילד מחו"ל יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך חידוש תשלום הקצבה.

למי משולמת הקצבה?

 • במשפחה, שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם, הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
 • במקרה של הורה מאמץ, תשולם הקצבה לחשבונו של אות הורה.
 • במקרה של הורים גרושים, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו על פי פסק הדין. אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולהגישו לסניף המוסד לביטוח ביטוח הלאומי.
 • במקרה של הורים החיים בנפרד, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.
 • במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים) יכולים יבחרו בני-הזוג במניינו של מי יובא הילד. להרחבה ראו: חדש:קצבת ילדים להורים מאותו מין.

שינוי מקום התשלום

 • במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש טופס בקשה לשינוי ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.

גובה קצבת הילדים

הגורמים המשפיעים על גובה הקצבה

 • סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:
  • מספר הילדים במשפחה
  • תאריך הלידה של הילדים
  • זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.
 • ניתן לחשב את גובה הקצבה באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי

גובה הקצבה לילדים שנולדו עד 31 במאי 2003

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 173 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד שני 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד שלישי 291 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד רביעי 453 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד חמישי 384 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)

גובה קצבה לילדים שנולדו לאחר יום 31.05.2003

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 173 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד שני 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד שלישי 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד רביעי 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
ילד חמישי 173 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)

תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום

 • הורה המקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה - יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 121 ש"ח (החל מיום 01.01.2012) לכל ילד.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 • יש לרשום ילד שנולד לאחר יום 01.07.2003 במרשם האוכלוסין תוך 30 יום מלידתו, אחרת תשולם הקצבה רק עבור שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • יש להגיש את התביעה לקצבה תוך 12 חודשים מיום הזכאות, אחרת תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • הורים מאמצים זכאים לקצבה מהרגע שבו קיבלו את הילד בפועל לאומנה ואין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט. יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום קבלתו למשפחה, אחרת תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • את הערעור יש להגיש לפני בית הדין לעבודה. את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.
 • להרחבה ראו בערך ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


גורמי ממשל

endarticle

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

מחשבון לחישוב גובה הקצבה

באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן לחשב את סכום הקצבה, לו אתם זכאים


תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי