תבנית:מושג/תחילת טור ימני

מטרת קביעת הקשר הסיבתי היא הטלת האחריות לנזק שנגרם לתובע על הנתבע
התובע הוא זה שחייב להוכיח את הקשר הסיבתי, וללא הוכחה זו תביעתו תידחה


  • קשר סיבתי הוא מונח בדיני נזיקין, שנעשה בו שימוש בתביעות רשלנות.
  • על התובע בתביעת רשלנות להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הרשלנות של הנתבע לנזק שנגרם לו.
  • הקשר הסיבתי מכיל שני יסודות: יסוד עובדתי' ויסוד משפטי, אשר שניהם צריכים להתקיים לצורך הוכחת הקשר בין התרשלות הנתבע לנזק שנגרם לתובע.
  • נטל ההוכחה בשאלת קיום קשר סיבתי רובץ תמיד על התובע. אם נכשל להוכיח קשר סיבתי, תידחה תביעתו.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

קשר סיבתי עובדתי

קיומו של קשר סיבתי עובדתי בין התנהלות רשלנית של הנתבע לנזק שנגרם לתובע נקבע באמצעות מבחן "הסיבה בלעדיה אין"- לפי מבחן זה, השאלה שבית המשפט שואל בבואו לקבוע אם התקיים הקשר הסיבתי, הוא- האם אלמלא ההתנהגות הרשלנית של המזיק, היה נגרם נזקו של הניזוק. רק אם התשובה על כך היא שלילית, ייקבע כי התקיים הקשר הסיבתי.

קשר סיבתי משפטי

רק משקבע ביהמ"ש כי קיים קשר סיבתי עובדתי, יעבור ויבדוק האם הקשר הסיבתי לא נשלל בשל שיקול של סיבתיות משפטית. מבחני הקשר הסיבתי נקבעים על פי אמות מידה משפטיות, על פי מבחן הצפיות, מבחן הסיכון, ומבחן השכל הישר. המבחן של הקשר הסיבתי-משפטי הוא מבחן הצפיות- האם המזיק, כאדם סביר, צריך היה לצפות מראש כי התרשלותו תביא לנזק.


תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

פקודת הנזיקין

הרחבות ופרסומים

מקורות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי