הקדמה:

בנוסף למרשם הפלילי של קטיניםהמשטרה מנהלת רישום משטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור
אסור לכלול במרשם המשטרתי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12
רישום של תיקים סגורים בעבירות שעונשם פחות מ 3 שנים מאסר (עבירות חטא ועוון ), ימחק אצל קטינים באופן אוטומטי בתום5 שנים מיום ביצוע העבירה
אדם רשאי להגיש בקשה למשטרה לביטול הרישום של תיקים סגורים בתום התקופה המפורטת במשך , והמשטרה תשקול את בקשתו בהתאם לקריטריונים הקבועים בדין

המשטרה מנהלת הרישום המשטרתי הכולל מידע לגבי תיקי חקירה אשר טרם התקבלה בעניינם החלטה וכן תיקי חקירה אשר נסגרו מסיבות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

 • כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישום משטרתי של תיקים סגורים.
 • ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתחשב, בין השאר, באלה:
  • הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.

ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים של קטינים

 • ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
  • הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:
   • רישום על חשד לביצוע פשע( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר) והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין - יבוטל לאחר 5 שנים מיום ביצוע העבירה
   • רישום על חשד לביצוע עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר)והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין - יבוטל לאחר 3 שנים מיום ביצוע העבירה
  • כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
  • מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן.
  • צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

חשוב לדעת

 • אם הביטול לא נעשה באופן אוטומטי, ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי בתום התקופה.
  • בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
  • יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.
  • את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:
   • ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי
   • המטה הארצי
   • דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
  • ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: 02-5429144
  • לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל.
 • עם ביטול הרישום המשטרת של תיק סגור, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי.
 • תיקים שנסגרו בעילת "היעדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים