מ (החלפת טקסט – " ." ב־". ")
מ (החלפת טקסט – " :" ב־": ")
שורה 90: שורה 90:
 
[[ קטגוריה: סיום יחסי עבודה]]
 
[[ קטגוריה: סיום יחסי עבודה]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
[[קטגוריה :חישוב פיצויי פיטורים]]
+
[[קטגוריה: חישוב פיצויי פיטורים]]

גרסה מ־14:42, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

רכיבי השכר הבאים בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית
תוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד אינה חלק משכר היסוד ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת
יש לבחון האם התוספת היא תוספת אמיתית או תוספת פקטיבית אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד של העובד
במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים

רכיבי שכר הנכללים בשכר הקובע לצורך הפרשה לפנסיה

 • צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קבע כי החל משנת 2008 חלה חובה על המעסיק להפריש עבור העובדים כספים לביטוח פנסיוני.
 • חובת ההפרשה היא עד התקרה של השכר הממוצע במשק, או עד השכר המשולם לעובד, לפי הנמוך מבין השניים.
 • השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני הנו אותו השכר ורכיבי השכר הנכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

רכיבי השכר הנכללים בחישוב פיצויי הפיטורים

 • תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים. רכיבים אלה הינם:
  • שכר יסוד-שכר היסוד הנו השכר הרגיל (הבסיסי) ברוטו המשתלם לעובד(לפני הניכויים השונים), עבור עבודתו הרגילה במסגרת מילוי תפקידו.
  • תוספת ותק
  • תוספת יוקר המחיה
  • תוספת משפחה
  • תוספת מחלקתית
  • תוספת מקצועית.

עמלות מכירה אישיות מהוות רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה

"תוספת" שאינה מהווה רכיב לפיצויים ופנסיה

 • תוספת- תוספת הנה תשלום שהעובד מקבל בנוסף לשכר היסוד, המותנה בתנאי או בגורם מיוחד. תוספת שאינה נזכרת בסעיף 1 לתקנות כמפורט למעלה, אשר מותנית בתנאי, אינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • אם בהסכם אישי או קיבוצי החל על הצדדים, הוסכם שאותה תוספת תהווה חלק מהשכר הקובע, אזי יש לקחת בחשבון את התשלום עבור התוספת בחישוב פיצויי הפיטורים וההפרשות לפנסיה.
 • לא ניתן ללמוד מהכינוי שניתן לאותו רכיב האם הוא תוספת או חלק מהשכר הרגיל, אלא יש לבחון האם התוספת היא תוספת אמיתית. אם מדובר בתוספת שהיא תוספת פקטיבית אשר למעשה מהווה חלק משכר הבסיס של העובד, הרי שתוספת זו תהווה חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשה לפנסיה.
דוגמה
 • שכרו החודשי של העובד מורכב משכר יסוד בסך 8,000 ש" לחודש, תוספת מקצועית בסך 1,000 ש"ח וגמול שעות נוספת בסך 2,000 ש"ח.
 • העובד עובד מדי חודש 40 שעות נוספות.
 • שכר היסוד והתוספת המקצועית נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • גמול השעות הנוספות הנה תוספת התלויה בכך שהעובד יעבוד שעות נוספות, כפי שאכן עשה בפועל, ולכן זוהי תוספת אמיתית אשר אינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • שכרו הקובע של העובד לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה הנו 9,000 ש"ח. (8,000+1,000)
דוגמה
 • שכרו החודשי של העובד מורכב משכר יסוד בסך 8,000 ש"ח לחודש, גמול שעות נוספת בסך 2,000 ש"ח בחודש והשתתפות בהוצאות רכב בסך 800 ש"ח לחודש.
 • העובד אכן מגיע עם רכבו לעבודה, אך הוא הוכיח כי לא עבד בשעות נוספות.
 • תוספות השכר עבור" שעות נוספות" הנה פיקטיבית ומהווה למעשה חלק משכר היסוד ולכן תילקח בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • תוספת השכר עבור הוצאות רכב, (התלויה בכך שלעובד יש הוצאות בגין שימוש ברכב לצורך העבודה), הנה אמיתית ומהווה החזר הוצאות ועל כן אינה נלקחת בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים והפרשות לפנסיה.
 • שכרו הקובע של העובד לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה הנו 10,000 ש"ח (8,000+2,000)

רכיבי שכר אשר אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה

 • החזר הוצאות - לרבות תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, החזר נסיעות לא נחשבים כחלק משכר היסוד ותשלומים אלה לא יובאו בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • גמול שעות נוספות- תשלום עבור שעות נוספות, לרבות שעות נוספות גלובליות, מהווה תוספת אשר אינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, בתנאי שהעובד עבד באמת שעות נוספות ואין המדובר בפיקציה. לפסק דין בסוגיה זו ראו בג"צ 5572/92 וכן ע"ע 76/99.
 • דמי הבראה- דמי הבראה נחשבים כהחזר הוצאות ולא כחלק מהשכר הרגיל של העובד, והם אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • משכורת 13 - משכורת 13 אינה נכללת ברשימת התוספת בסעיף 1 לתקנות ועל כן אינה באה בחשבון בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים. לפסק דין בסוגיה זו ראו דב"ע לב/21-3
 • קצובת ביגוד- נחשבים כזכות נלווית של העובד ולא כחלק מהשכר הרגיל של העובד ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • בונוס, פרמיה, שכר עידוד- בונוס מהווה תוספת שמותנית בתנאי או במצב (רווחי החברה ושיעורם). תשלום בונוס, פרמיה או שכר עידוד בסכום קבוע או מדורג, המשולם בגין עמידה ביעדים מעל לנורמה שנקבעה, אינו מהווה חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים, בתנאי שמדובר ברכיב אמיתי ולא פקטיבי. לפסק דין בסוגיה זו ראו ע"ע (ארצי) 76/06.
 • שווי שימוש -בדב"ע נב/3-19 נפסק כי הכנסה זקופה או שווי אינה שכר עבודה ואינה הכנסה בעין או בכוח ולכן הכנסה זקופה אינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
 • גילום- הגילום במהותו נגזר מהתשלום או מההטבה המגולמת. אם התוספת המגולמת היא אמיתית אז הגילום אינו מהווה רכיב לפיצויים ולפנסיה. אם התוספת המגולמת הינה פיקציה והיא מהווה למעשה חלק משכר היסוד, אז גם תשלום הגילום עבור תוספת זו ייחשב כרכיב בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה. לפסק דין בסוגיה זו ראו בג"צ 4838/03.
 • תוספת משמרת - תוספת תשלום עבור עבודה במשמרות הינה "תוספת" ולא חלק מהשכר הרגיל ועל כן, אין לכלול אותה בחישוב פיצויי הפיטורים ואין להפריש ממנה לפנסיה. זה הדין גם במקרה בו מועסק העובד באופן קבוע במשמרת מסוימת. בחישוב פיצויי הפיטורים יש להביא בחשבון את השכר ששולם לעובד בעד שעות העבודה במשמרת לילה, אולם יש להעמיד את השכר בעד אותן שעות על גובה שכר העבודה הרגיל, בנטרול התוספת ששולמה לעובד בעד עבודה במשמרת לילה. לפסקי דין בסוגיה זו ראו דב"ע (ארצי) נג/3-84 וכן עב 912684/99.
 • אם בהסכם העבודה האישי או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה החל על הצדדים, הוסכם בין הצדדים שאחד מרכיבים אלה מהווה רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים או הפרשות לפנסיה, יש לנהוג בהתאם להסכמת הצדדים.

פסקי דין

חקיקה ונהלים