הקדמה:

מי שגר בדירה ציבורית עשוי להיות זכאי לרכוש את הדירה בה הוא מתגורר אם הוא עומד בתנאים המפורטים בערך זה
הדיירים זכאים להלוואה בריבית נמוכה בסבסוד של המדינה לצורך רכישת הדירה
הדיירים זכאים למענק (הנחה במחיר הדירה) בהתאם לוותק ולמצבם המשפחתי והרפואי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) מאפשר, למי שזכאי, לרכוש את הדירה בדיור הציבורי שבה הוא מתגורר.

מי זכאי?

דייר המתגורר בדירה ציבורית על פי חוזה

 • מי שמתגורר בדירה בדיור הציבורי ועומד בחמשת התנאים הבאים:
 1. זכאי להתגורר בדירה (מתגורר בדירה כדין או על-פי חוזה), למידע נוסף ראו זכאות לדיור ציבורי.
 2. מתגורר בדיור הציבורי למשך חמש שנים רצופות לפחות -
  • אין חובה להתגורר באותה הדירה.
  • הפסקה ברציפות הדיור בעקבות המתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי לא תחשב כמנתקת את הרציפות, אך גם לא תחושב כחלק מתקופת המגורים בדיור הציבורי.
 3. אינו הבעלים של דירה או מקרקעין אחרים:
  • להגדרה של "בעלים" ראו חדש:בעלות על דירה או על מקרקעין לפי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה);
  • איסור הבעלות על הדירה או המקרקעין הוא החל מהתקופה שבה חתם על החוזה להשכרת הדירה בדיור הציבורי.
  • איסור הבעלות חל גם על בן/בת הזוג ועל ילדים עד גיל 18 (ובמקרים מסוימים הקשורים לשירות צבאי או שירות לאומי-אזרחי עד גיל 24).
  • שווי הדירה או המקרקעין עולה על 350,000 ש"ח (הסכום המדויק מתעדכן לפי עליית המדד החל מיום 01.01.2013 ועד ליום הגשת הבקשה בפועל).
 4. הוא אינו עונה על אף אחד מהתנאים הבאים:
  • הגיע לגיל פרישת חובה ואין לו ילד, וכן אין לו בן זוג או
  • הגיע לגיל פרישת חובה ואין לו ילד ובן זוגו הגיע לגיל פרישת חובה.
 5. לא הפר הפרה יסודית של תנאי חוזה השכירות ואין לו חוב כלשהו לחברה המאכלסת.

דייר ממשיך

 • דייר ממשיך, העונה על כל חמשת התנאים הבאים:
 1. הדייר הממשיך הוא אחד מאלה:
  • בן זוג של זכאי שנפטר או של זכאי שעבר להתגורר במוסד סיעודי.
  • קרוב משפחה אחר של הזכאי - ילדו, נכדו, הורהו או מי שהזכאי היה האפוטרופוס שלו.
 2. הדייר הממשיך התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית תקופה של שלוש שנים לפחות סמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד הסיעודי.
 3. לא היתה בבעלותו של הדייר הממשיך, או בבעלות קרובו (בן זוגו או ילדו), דירה או מקרקעין אחרים, בחמש השנים שקדמו למועד פטירת הזכאי או למועד שבו עבר הזכאי להתגורר במוסד סיעודי, וכל עוד אין בבעלותו, או בבעלות קרובו, דירה או מקרקעין אחרים.
 4. הזכאי עצמו נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי.
 • אם התגוררו בדירה הציבורית מספר דיירים ממשיכים, הזכאות לרכוש את הדירה תינתן באופן הבא:
 • אם היה בין הדיירים הממשיכים בן זוג של הזכאי, והוא ביקש לרכוש את הדירה הציבורית - תהיה לבן הזוג הזכאות הבלעדית לרכוש את הדירה, אם ביקש זאת;
 • אם לא היה בן זוג שביקש לרכוש את הדירה הציבורית, והיו בין הדיירים הממשיכים ילדים של הזכאי - יהיו הם זכאים לרכוש את הדירה, אם ביקשו זאת, והזכויות בדירה יחולקו ביניהם בחלקים שווים;
 • אם לא היו בן זוג או ילדים של הזכאי שביקשו לרכוש את הדירה אך ישנם דיירים ממשיכים אחרים (למשל נכדים או הורם של הזכאי) - הם יהיו זכאים לרכוש את הדירה, אם ביקשו זאת, והזכויות בדירה יחולקו ביניהם בחלקים שווים.
 1. לא הפר הפרה יסודית של תנאי חוזה השכירות ואין לו חוב כלשהו לחברה המאכלסת.

הפרה יסודית של חוזה השכירות

 • הפרה יסודית של חוזה השכירות היא כל אחד מהמקרים הבאים:
 • שימוש בדירה שלא למגורים בלבד, בכל שלב במהלך תקופת השכירות.
 • נטישת הדירה בכל שלב במהלך תקופת השכירות, למעט באחד מהמקרים הבאים ורק לתקופה של עד 6 חודשים -
 • חוב עקב אי תשלום שכר הדירה במשך 6 חודשים או יותר -
 • החוב יכול להיות של הדייר המקורי, של הדייר הממשיך או של שניהם.
 • חוב "מוקפא" (בעקבות הסדר עם החברה המאכלסת או בעקבות החלטה בין משרדית) ייחשב כחוב לעניין הפרה יסודית של חוזה השכירות.

תהליך מימוש הזכות

 • חשוב: נכון ליום 18.02.2014 טרם הותקנו התקנות המסדירות את תהליך רכישת הדירה. התהליך המפורט בפסקה זו מבוסס על הנחיות משרד הבינוי והשיכון לחברות המאכלסות מיום 16.01.2014 ומיום 16.02.2014.
 • יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור באמצעות פניה לאחת מהחברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה (הליך הוצאת תעודת הזכאות כרוך בעלות כספית).
 • לאחר הוצאת תעודת הזכאות יש לפנות לחברה המאכלסת (החברה האחראית על הדירה אותה מעוניינים לרכוש) ולמלא טופס בקשה לרכישת הדירה (בהתאם לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה)).
 • על-פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון, במקרה שייחקק תיקון לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) או במקרה שהתקנות המסדירות את רכישת הדירה בהתאם לחוק יקבעו תנאים שונים לצורך רכישת הדירה, תנאים אלה (גם אם הם מיטיבים עם רוכשי הדירה) לא יחולו על מי שכבר הגיש טופס בקשה לרכישת הדירה.
 • לא ניתן לרכוש דירות בדיור הציבורי שנבנו בבנייה כפרית ללא היתר.
 • ניתן לרכוש דירות נכסי רכישה (נ"ר) שנרכשו על-ידי משרד הבינוי והשיכון וטרם נרשמו על-שם המשרד. בהסכם המכר יצוין כי הדירה אינה רשומה על-שם המשרד וכי המשרד יפעל להסדרת הרישום.

הגשת בקשה לרכישה במקרה של הפרה יסודית או חוב

 • לא ניתן לרכוש דירה במקרה של הפרה יסודית של חוזה השכירות או במקרה שישנם חובות כלשהם לחברה המאכלסת:
 • דייר שיש לו חוב לחברה המאכלסת ומעוניין לרכוש את הדירה בה הוא מתגורר צריך לפנות לחברה המאכלסת כדי להסדיר את חובו.
 • במקרה שההפרה היסודית היא בגלל אי תשלום שכר דירה, ניתן להגיש בקשה לרכישת הדירה, אך לא ניתן יהיה להתחיל את הליך הרכישה בפועל אלא רק לאחר הסדרת החוב.
 • החברה המאכלסת תטפל בבקשה לרכישה ותשלח הודעה לדייר המפרטת את מחיר הדירה, תנאי הרכישה ומהו שיעור ההנחות להן הוא זכאי.
 • בהודעה יהיה פירוט של גובה החוב הפרדה בין הקרן (סכום החוב המקורי) לבין הריבית והפרשי ההצמדה.
 • למגיש הבקשה לרכישה ישנם 60 ימים מיום שההודעה הגיעה אליו כדי לפרוע את חוב שכר הדירה.
 • רק לאחר שהחוב ייפרע (בתוך 60 הימים) ההודעה על תנאי הרכישה תכנס לתוקף וניתן יהיה להמשיך בתהליך רכישת הדירה.

הגשת בקשה חדשה לרכישת דירה

 • לא ניתן להגיש בקשה חדשה לרכישת דירה לפני שחלפו 12 חודשים מהיום שנשלחה הודעה לגבי תנאי הרכישה ביחס לבקשה הקודמת.
 • מניין 12 החודשים יחל מרגע הגשת הבקשה במקרה שמגיש הבקשה ביטל את בקשתו לאחר שכבר נעשתה פניה לשמאי כדי להעריך את שווי הדירה, אך טרם בוצעה השומה וטרם נשלחה הודעה על תנאי הרכישה.


מחיר הדירה

 • מחיר הדירה נקבע על-ידי השמאי הממשלתי (או שמאי מטעמו), ונקרא גם "המחיר הבסיסי".
 • שר הבינוי רשאי לקבוע כללים בדבר חישוב הפחתה מהמחיר הבסיסי, בשל דמי מפתח ששילם הזכאי בעד מגוריו בדירה הציבורית, או בשל שיפוצים שביצע הזכאי על חשבונו בדירה הציבורית.
 • מהמחיר הבסיסי ניתן להפחית סכום המחושב באחוזים מהמחיר הבסיסי שיהפוך למענק (כלומר, אין צורך להחזירו) במקרה שיתקיימו התנאים המפורטים בהמשך. מענק זה נקרא "מענק מותנה".
 • לחישוב גובה המענק ראו חדש:מענק מותנה לרכישת דירה בדיור הציבורי.

הקלות והנחות לנכים

 • נכים זכאים להקלות בחישוב מחיר הדירה ובחישוב גובה המענק המותנה . למידע נוסף ראו חדש:מענק מותנה לרכישת דירה בדיור הציבורי.
 • בנוסף, נכים שאינם בעלי דרגת נכות רפואית 100% או נכים בעלי נכות רפואית 100% אך אינם רתוקים לכיסא גלגלים או אינם עיוורים בשתי עיניהם עשויים להיות זכאים להנחות נוספות במחיר הרכישה (בתנאי שהם עונים על תנאי הזכאות לרכישת דירה בדיור הציבורי).
 • ההנחות עצמן ייקבעו ע"י ועדת חריגים שיקימו שר האוצר ושר הבינוי בהתאם לאמות מידה שיתחשבו בין היתר במצבו הכלכלי של הנכה.

חשוב לדעת

משכון הדירה ורישום הערת אזהרה בשל המענק המותנה

 • המדינה זכאית לרשום, בכל רישום המתנהל לפי דין, בספרי רשות מקרקעי ישראל או אצל כל גוף אחר שבו מתנהל רישום של הזכויות בדירה, לפי הענין, משכנתא, משכון או הערת אזהרה, בשל המענק המותנה.

שיעור הריבית להלוואה שנוטל הזכאי לצורך רכישת הדירה

 • שיעור הריבית על הלוואה צמודה למדד שנטל הזכאי מהבנק לצורך מימוש זכאותו לרכישת הדירה בדיור הציבורי, לא יעלה על 4.5% לשנה במשך 15 השנים הראשונות של תקופת החזר ההלוואה.
 • המדינה תשלם לבנק שנתן את ההלוואה את ההפרש שבין הריבית שמשלם הזכאי לבין הריבית הנהוגה בבנק.

מניעת כפל הטבות

הערת עריכה
להשאיר את זה ככה? או להפנות לערך מסוים? זה בעיה כי רכישה לפי חוק הלוואתלדיור היא רלוונטית לכמה ערכים שונים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12.02.2014, 17:41 (IST)

פיצול הדירה

 • במקרה שהדירה הציבורית מורכבת ממספר דירות שאוחדו לדירה אחת, רשאית החברה לדיור ציבורי לפצל את הדירה בחזרה.
 • הפיצול יהיה אפשרי רק במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
 1. בדירה מתגוררים זכאי אחד בלבד או זכאי אחד וקרוב משפחה אחד (בן/בת זוג או ילד).
 2. החברה לדיור ציבורי ארגנה לזכאי דיור חלופי סביר באותו אזור שבו נמצאת הדירה למשך תקופת עבודות הפיצול בדירה.
 • על החברה לדיור ציבורי לסיים את פיצול הדירה בתוך שנה מהיום שהוגשה הבקשה לרכישת הדירה.
 • מספר הדירות שאליהן תפוצל הדירה לא יהיה גבוה יותר ממספר הדירות (שאוחדו לדירה אחת) המקורי.
 • על כל אחת מהדירות שיתקבלו בעקבות הפיצול להיות ראויה למגורים.
 • מגיש הבקשה לרכישת הדירה זכאי לבחור באיזו דירה מבין הדירות שהתקבלו הוא מעוניין לרכוש.

רכישת דירה שהחברה רוצה להרוס כדי לבנות בנין חדש במקומה

 • במקרה שהחברה לדיור ציבורי מעוניינת להרוס את הדירה הציבורית כדי לאפשר בניה מחדש על אותם מקרקעין, היא תוכל לסרב לבקשת הרכישה בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:
 1. החברה הגישה תכנית או בקשה להיתר בניה תוך שנה מהמועד שבו הגיש לה הזכאי בקשה לרכוש את הדירה הציבורית;
 2. תקופת הבניה לא תעלה על שלוש שנים מרגע הגשת התוכנית או הבקשה להיתר;
 3. במשך תקות הבניה הבטיחה לזכאי סידור מגורים חלופי סביר באותו אזור.
 • במקרה כזה הזכאי רשאי לרכוש אחת מהדירות החדשות שנבנו על אותם מקרקעין, שערכה וגודלה לא יפחתו מערך ומגודל הדירה הציבורית שבה התגורר, ומחיר הדירה החדשה, לצורך רכישתה, יהיה המחיר שהיה משלם הזכאי אילו היה רוכש את הדירה הציבורית (זו שנהרסה).

זכויות הבניה

 • זכויות הבניה בדירה ומבקרקעין שעליהם היא בנויה לא יעברו לזכאי שרוכש את הדירה, וייאשרו אצל בעל זכויות הבנייה המקורי.
 • בעל זכויות הבניה רשאי לנצל את זכויות הבניה ללא הסכמת הזכאי שרכש את הדירה, הזכאי שרכש את הדירה לא יהיה זכאי לשום פיצוי או כל תשלום אחר בשל מימוש זכות הבניה, וכן לא יהיה חייב בתשלום מסים, אגרות או תשלומי חובה אחרים בשל הבניה החדשה או או רישום הקשור אליה.
 • למרות זאת, רוכש הדירה (הזכאי או הדייר הממשיך) רשאי לעשות שימוש בזכויות בניה לצורך הגדלת הדירה הציבורית שרכש, בתנאי שההגדלה לא תעלה על 30% משטח הדירה שרכש, ולא יותר מ-40 מ"ר. (לשם כך עליו להגיש בקשה למוסדות התכנון והבניה ולעמוד בדרישות חוקי התכנון והבניה).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הערת עריכה
יש מקום להכניס לכאן את רשימת החברות עמידר וכו', אבל קודם לברר את נוהל הגשת הבקשה ולמי בדיוק צריך לפנות שם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12.02.2014, 15:30 (IST)

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים