הקדמה:

משרד הכלכלה מסייע להורים במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם - בהתאם לתנאי זכאות שונים
גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בכדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, משרד הכלכלה מסייע במימון מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידו.

 • גובה התמיכה נקבע בהתאם למספר דרגות השתתפות, המתבססות ברוב המקרים על רמת ההכנסה לנפש במשפחה.
 • במקרים מסוימים, המפורטים בערכים העוסקים בתנאי הזכאות, אין התניה במבחן ההכנסה.

חישוב רמת ההכנסה לנפש

                 100% שכר הברוטו של האב + 100% שכר הברוטו של האם 
הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים = _______________________________________________
                 מספר הנפשות במשפחה (הורים וילדים עד גיל 18)


                     50% משכר הברוטו של ההורה 
הכנסה לנפש במשפחה חד-הורית = ________________________________________________
                מספר הנפשות במשפחה (הורה וילדים עד גיל 18) + 1


 • חישוב גובה שכר הברוטו מבוסס על המרכיבים המובאים בחישוב שכר הברוטו לצורך חיוב מס הכנסה.
 • החישוב עבור ילדים של חברי קיבוץ (או מושב שיתופי) המתחנכים במעון המופעל על-ידי קיבוץ, יהיה בהתאם לרמת ההכנסה לנפש של חבר בקיבוץ, כפי שנקבעה בשומת המס לקיבוץ.
 • בחישוב רמת הכנסה לנפש במשפחת אומנה, סך הנפשות במשפחה יכלול גם את ילדי האומנה. מדובר בהשתתפות במימון עבור ילדי המשפחה שאינם ילדי אומנה (השתתפות במימון מעון לילדי אומנה נעשית באמצעות משרד הרווחה).
 • הכנסתו של אב שאינו עובד, בעל 50% נכות ומעלה, תחושב על-פי גובה קצבת הנכות שהוא מקבל. אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) המקבל קצבת נכות אינו זכאי להשתתפות מסוג זה.
 • לאב שאינו עובד, בעל נכות הנמוכה מ- 50%, תיקבע דרגת הזכאות על בסיס הכנסה לנפש המבוססת על הכנסת האם וקצבת הנכות של האב (ובתוספת דרגה אחת). אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) המקבל קצבת נכות אינו זכאי להשתתפות מסוג זה.
 • הכנסתם של אב או אם המקבלים דמי אבטלה, תחושב על-פי גובה דמי האבטלה שקיבלו. דרגת ההשתתפות שתיקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה, ואז תיקבע להם דרגה 12 (אלא אם המציאו אישורים עדכניים, לצורך בחינת המשך זכאותם).
 • לאב המקבל הבטחת הכנסה יחושבו גובה הקצבה אותה הוא מקבל וכן הכנסתו מעבודה, אם ישנה.
 • לאם עובדת, הזכאית להשלמת הכנסה, תחושב הכנסתה מעבודה והקצבה אותה היא מקבלת כהשלמת הכנסה.
 • הכנסתו של הורה הנמצא בשנת שבתון במהלך שנת הלימודים שעבורה מבוקשת התמיכה, תחושב על-פי תלוש השכר בשנת השבתון בניכוי ההחזר על הלימודים המפורט בתלוש השכר.
 • חישוב ההכנסות ביחס להורים לומדים, בזמן תקופת הלימודים:
  • עבור אם לומדת, מבחן ההכנסה יבוסס על הכנסת האם ממלגה ו/או מעבודה והכנסת האב.
  • עבור אב הלומד במסלול לתואר ראשון ולקורס להכשרה מקצועית בפיקוח ממשלתי, מבחן ההכנסה יבוסס על הכנסת האב ממלגה ו/או מעבודה והכנסת האם.
  • עבור אב הלומד בשנת שבתון מלאה, מבחן ההכנסה לנפש יבוסס על הכנסת האב בתלוש השכר של החודש שקדם למועד ההרשמה של שנת הלימודים הקודמת והכנסת האם.
  • עבור אב הלומד ב“כולל“, מבחן ההכנסה לנפש יבוסס על הכנסות האב, לרבות הכנסה ממלגה והכנסת האם.

חקיקה ונהלים


endarticle