הקדמה:

במקרים מסויימים, כאשר זכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שגר עימו בדירה הציבורית עשוי להיות זכאי להתגורר בדיור הציבורי כ"דייר ממשיך"
קרוב משפחה שלא נמצא זכאי להתגורר בדיור הציבורי יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו הודעה על כך ממשרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כאשר דייר בדיור הציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עימו אינו זכאי להמשיך לגור בדיור הציבורי באותם תנאים, מלבד במקרים שיפורטו להלן.

 • שכר הדירה למי שאושרה זכאותו לא יועלה בשנתיים הראשונות למגוריו כדייר ממשיך בדיור הציבורי.
 • קרוב משפחה שלא יימצא זכאי כדייר ממשיך, יידרש לפנות את הדירה בתוך 9 חודשים מהמועד שבו נמסרה לו על כך הודעה ממשרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

 • הזכאות לגור כדייר ממשיך בדיור הציבורי מותנית בקיומם של שני תנאים בסיסיים ותנאי נוסף, בהתאם לכל מקרה.
 • שני התנאים הבסיסיים שצריכים להתקיים:
  1. הדייר שהיה זכאי לדיור הציבורי התגורר בדירה הציבורית לפחות חמש שנים לפני שנפטר או עבר למוסד סיעודי.
  2. קרוב המשפחה המבקש להיות דייר ממשיך הוא אחד מאלה: בן זוג (כולל ידוע בציבור), ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לדיור הציבורי, או מי שהזכאי היה האפוטרופוס שלו.
 • בנוסף לשני התנאים הבסיסיים, צריך להתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  1. קרוב המשפחה עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי והוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית 3 שנים לפחות בסמוך למועד שבו הזכאי נפטר או עבר למוסד הסיעודי.
  2. ביום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה יחד עם הדייר הזכאי, והוא התגורר עמו בדירה לפחות 4 שנים רצופות בטרם הדייר הזכאי נפטר או עבר למוסד סיעודי.
  3. עד ליום 01.08.2009 קרוב המשפחה התגורר בדירה לפחות 4 שנים רצופות - עם הדייר הזכאי, או כדייר ממשיך.
 • שני המצבים האחרונים מאפשרים זכאות כדייר ממשיך גם אם קרוב המשפחה אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי.

זכויותיו של הדייר הממשיך

 • כללי הזכאות של דייר ממשיך מאפשרים לו:
  1. להמשיך להתגורר בדיור הציבורי (לא בהכרח באותה דירה).
  2. לחתום על חוזה שכירות עם החברה המאכלסת, בתנאים הזהים לחוזה המקורי של הזכאי.
  3. לשלם שכר דירה בשנתיים הראשונות למגורים בדירה כפי ששילם הדייר הזכאי (לאחר מכן ייקבע שכר הדירה בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון). אם לפי כללי משרד הבינוי והשיכון הדייר הממשיך זכאי לשלם שכר דירה נמוך יותר מששילם הדייר המקורי, הוא ישלם את שכר הדירה הנמוך גם בשנתיים הראשונות.

תהליך מימוש הזכות

 • קרוב משפחה שנדרש לענות בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יוציא תעודת זכאות באמצעות החברה שסיפקה את הדירה.
 • קרוב משפחה שנמצא זכאי כדייר ממשיך גם אינו עונה בעצמו על כללי הזכאות לדיור ציבורי, יפנה לחברה המאכלסת שסיפקה את הדירה הציבורית לזכאי המקורי ויחתום עמה על חוזה שכירות.
 • קביעת הזכאות לדיירים ממשיכים היא באחריות הוועדה המחוזית בחברה המאכלסת.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטות הוועדה המחוזית בעניין קביעת הזכאות.
 • יש להגיש במשרדי החברה המאכלסת ערעור מנומק בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
 • הערעור והמסמכים יועברו למשרד הבינוי והשיכון לדיון בוועדת אכלוס עליונה.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות אינה מחייבת את המשך מגוריו של הדייר הממשיך בדירתו של הדייר המקורי, אלא מורה על הקצאת דירת מגורים על פי כללי הזכאות לדיור ציבורי של משרד הבינוי והשיכון.
דוגמה
הזכאי שנפטר התגורר בדירה גדולה בשל המצב המשפחתי שהיה טרם פטירתו, אולם הדייר הממשיך זכאי לדירה קטנה יותר לפי תנאי הזכאות האישיים שלו. במקרה זה, רשאית החברה המאכלסת לדרוש מהדייר הממשיך לפנות את הדירה הקיימת ולעבור לדירה אחרת, המתאימה לתנאי זכאותו.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים