הקדמה:

אסור לעקל את מלוא השכר של חייב בהוצאה לפועל, וחובה להשאיר בידיו סכום מסויים הקבוע בחוק (אלא אם מדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב)
לא ניתן לחייב אדם שמתנהל נגדו הליך פשיטת רגל לשלם את חובותיו מתוך מלוא השכר שלו, וחובה להשאיר בידיו סכום מסויים הקבוע בחוק
גובה הסכום שיש להשאיר בידי החייב משתנה בהתאם לגובה השכר ולמצבו המשפחתי
ראו סעיף 8 לחוק הגנת השכר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במסגרת הוצאה לפועל וכן במסגרת פשיטת רגל, לא ניתן לפגוע במלוא שכרו של החייב, ויש להשאיר בידיו סכום מסויים:

 • כאשר מוטל עיקול על שכר עבודה של חייב בהוצאה לפועל, לא ניתן לעקל את כל שכרו.
  • עם זאת, במקרה שמדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב, ניתן לעקל את כל השכר.
 • כאשר ניתן צו תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל, לא ניתן לחייב אותו לשלם את חובותיו מתוך מלוא השכר שלו.
 • החוק קובע סכום מינימלי שאותו יש להשאיר בידי החייב ושאותו לא ניתן לעקל.
 • אם שכר העבודה משולם באמצעות הבנק או הדואר, הגבלת העיקול תחול עליו למשך חודש ימים מהיום שהופקד בהם (כלומר, אם החייב לא משך את הסכום בתוך חודש, יהיה ניתן לעקל אותו).
 • גובה הסכום נטו שיש להשאיר בידי העובד נקבע בהתאם למצבו המשפחתי, בדומה לאופן שבו מחושבת גמלת הבטחת הכנסה.
 • להלן טבלת המצבים והסכומים, נכון לשנת 2020:
מצב משפחתי הסכום שיש להשאיר לעובד מתוך שכר העבודה החודשי הסכום שיש להשאיר לעובד בשכר יומי מתוך שכר העבודה היומי
יחיד/ה 2,201 ש"ח 88.04 ש"ח
שני בני זוג 3,302 ש"ח 132.06 ש"ח
שני בני זוג עם ילד 3,830 ש"ח 153.19 ש"ח
שני בני זוג עם 2 ילדים ומעלה 4,358 ש"ח 174.32 ש"ח
הורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה וכו') + ילד 3,600 ש"ח 143.99 ש"ח
הורה עצמאי + 2 ילדים ומעלה 4,480 ש"ח 179.2 ש"ח
 • לעובד ששכרו משולם על בסיס שעתי יחושב סך כל השתכרותו של העובד ביום כשכר יומי.
 • לעובד ששכרו משולם על בסיס של תקופה הארוכה מיום וקצרה מחודש, או לפי כמות התוצרת, השכר שקיבל יחולק במספר הימים שעבד והתוצאה תיחשב כשכר יומי.
 • לעובד ששכרו משולם עבור ביצוע עבודה מסויימת, חישוב השכר היומי ייעשה לפי הזמן שנמשך ביצוע העבודה, בהתאם לכללים הקודמים.
 • הסכומים בטבלה מבוססים על חישוב מדויק. בפועל ייתכן שהסכומים יעוגלו אל השקל הקרוב ולפיכך ייתכנו הפרשים קטנים בין הסכומים המצוינים בטבלה והסכומים המוגנים בפועל.
 • אם הסכומים שצויינו בטבלה גבוהים מ-80% משכר הנטו של העובד, יושארו בידי העובד 80% משכר הנטו ולא סכומים אלה, כלומר במקרים אלה מותר לעקל 20% משכר הנטו של העובד.
 • שכר נטו הוא השכר הנקי לאחר ניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל ניכוי אחר שמעסיק חייב לנכות משכר העובד על פי חוק.
 • לפי החלטת רשם ההוצאה לפועל, לא ניתן להטיל עיקול על משכורת של עובד שסכומה נמוך מהסכום ה"מוגן מעיקול" (הסכומים שבטבלה).
דוגמה
 • רווק (יחיד) משתכר 2,000 ש"ח נטו בחודש.
 • הסכום שיש להשאיר ליחיד על פי הטבלה הוא 2,169 ש"ח.
 • לפי החלטת רשם ההוצאה לפועל, המשכורת נמוכה מהסכום בטבלה ולכן לא ניתן להטיל עיקול על המשכורת.
דוגמה
 • רווק (יחיד) משתכר 5,300 ש"ח נטו בחודש.
 • 80% משכר הנטו שלו הם 4,240 ש"ח.
 • הסכום שיש להשאיר ליחיד על פי הטבלה - 2,201 ש"ח, אינו גבוה מ-80% של שכר הנטו שלו ולכן יושארו לו 2,201 ש"ח לחודש.
דוגמה
 • אדם נשוי עם ילד משתכר 160 ש"ח נטו ליום.
 • 80% משכר הנטו היומי שלו הם 128 ש"ח.
 • הסכום היומי שעל פי הטבלה יש להשאיר לשני בני זוג עם ילד- 153.19 ש"ח, גבוה יותר מ-80% של שכר הנטו שלו ולכן יושארו לו 128 ש"ח ליום.

מי זכאי?

דוגמה
דוגמאות לסוגי חייבים שחלה הגבלה על סכום העיקול שניתן להטיל עליהם
 • חייב אשר יש לו הכנסה כשכיר,
 • עצמאי שיש לו הכנסה מעסק,
 • חייב בהוצאה לפועל שאינו עובד, והכנסותיו אינן מעבודה (למשל: מובטל המקבל דמי אבטלה, אדם המקבל קצבת נכות או כל הכנסה אחרת שאינה שכר עבודה).
בכל המקרים הנ"ל לא ניתן לעקל את מלוא הסכומים שהוא מקבל, אלא חובה להשאיר בידיו את הסכומים שצוינו בטבלה, וסכומים אלה לא יעוקלו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שמעסיק מעכב או מסרב להעביר לעובד את הסכום הקבוע בחוק שאותו אסור לעקל, רשאי העובד לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לשחרור הכספים.
הערת עריכה
נראה לי שזה בקשה של חייב אבל לא ברור לי מה הסעד ואיזה טופס? זה יכול להיות הטופס הזה אם כי לא ברור אם הסעד הוא "שינוי עיכוב כספים"? או אולי טופס אחר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10.04.2013, 17:24 (IDT)

חשוב לדעת

פסקי דין

 • [לא ניתן כלל לעקל משכורת של חייב שסכומה נמוך מסכום מסוים]]

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים