הקדמה:

עובדים המועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
למידע נוסף ראו סעיפים 3-2 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדים המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

  • החובה לשוויון חלה גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. במידה וישנה הפרה של הזכות ניתן לתבוע את המעסיק.

חשוב לדעת

  • גמול אחר- כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכול אף אם אינם שכר עבודה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/חדשות