הקדמה:

עובדות ועובדים המועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
למידע נוסף ראו שכר שווה לעובד ולעובדת באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


 • עובדות ועובדים המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך:
  • "עבודה שווה בעיקרה"- עבודה שהעיקר של התפקיד, החלק החשוב בו, הנו שווה.
  • "עבודה שוות ערך"- עבודה שאינה שווה לעבודה אחרת אך היא בעלות משקל שווה לעבודה אחרת, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוע העבודה ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהן מבוצעת העבודה.
 • החובה לשוויון חלה גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעסיק לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
  • גמול אחר - כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, וגם אם אינם שכר עבודה.
 • סעיף 6 (א) לחוק מפרט נסיבות המהוות הצדקה עניינית להפרש בשכר. מעסיק רשאי לשלם לעובדיו שכר בשיעורים שונים, אם הוא הוכיח קיומן של נסיבות שונות המתחייבות מאופייה או ממהותה של העבודה ובכלל זה תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, או מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה.
 • אסור למעסיק לקבוע שכר שונה לעובד ולעובדת המבצעים אותה עבודה, גם אם העובדת ביקשה לעצמה במהלך המשא ומתן שכר נמוך יותר מזה שדרש העובד לאותה משרה. למידע נוסף ראו פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה.
 • בתביעה לפי חוק שכר שווה נדרש רק להוכיח שיש פער בשכר בין עובדת לעובד המבצעים אותה עבודה (או עבודה שווה בעיקרה או שוות ערך) ושהמעסיק לא הצליח להוכיח שקיימת הצדקה עניינית לפער זה לפי סעיף 6(א) לחוק.
 • הוכחת תביעה מכוח חוק שכר שווה אינה מזכה בהכרח, באופן אוטומטי, את העובדת בפיצוי ללא הוכחת נזק מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. יחד עם זאת כשמוכח שיש פער משמעותי בשכר בין עובדת לעובד בניגוד לחוק שכר שווה, יעבור נטל ההוכחה בתביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אל המעסיק , להוכיח כי לא היה קשר סיבתי בין מינה של העובדת לבין פערי השכר. למידע נוסף ראו את פסק הדין של בית המשפט העליון.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדות והעובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכאות ניתן לתבוע את המעסיק.

פרסום דוחות

 • ביום 25.08.2020 פורסם תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד המטיל חובה על כל מי שמעסיק יותר מ-518 עובדים לערוך מדי שנה דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף, שבו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. בדו"ח יפרט המעסיק את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
 • בהתבסס על הדו"ח הפנימי, ימסור המעסיק לכל עובד פעם בשנה מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים,.
 • בנוסף, בהתבסס על הדו"ח השנתי, יפרסם המעסיק פעם בשנה דו"ח פומבי לציבור (לרבות באתר האינטרנט שלו אם יש כזה) . הדוח יכלול, בין היתר, את פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשרזיהוי של עובדים.
 • הדוח הראשון יתפרסם לא יאוחר מיום 01.06.2022.

חשוב לדעת

 • המעסיק מחויב למסור לעובד/ת שדרש/ה זאת מידע על רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים