תבנית:זכות/תחילת טור ימני

יש לשלם שכר שווה לעובדים המועסקים בעבודה זהה


עובדים המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

הוראה זו תחול גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. במידה וישנה הפרה של הזכות ניתן לתבוע את המעסיק.

חשוב לדעת

  • "גמול אחר" - כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכול אף אם אינם שכר עבודה.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות ידיד

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי