(שליחת התראה לנתבע בדואר רשום)
(למי ואיך פונים)
שורה 41: שורה 41:
 
* זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 
* זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 
* ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 
* ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
* אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור הוא מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית.
+
* אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור והוא מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית (במקום באמצעות הדואר).
 
====חייב שסרב לקבל את ההתראה====
 
====חייב שסרב לקבל את ההתראה====
 
* אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא יחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.
 
* אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא יחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.

גרסה מ־11:28, 13 באוקטובר 2015

הקדמה:

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח
זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב תחילה לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל
במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן ולא פחות מ- 100 ש"ח, ובנוסף אגרת פרוטוקול בסך 22 ש"ח (הסכומים מתעדכנים מעת לעת)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להגישה קודם לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח ביום הגשתה.

מהי תביעה על סכום קצוב?

 • תביעה על סכום קצוב היא אחת מאלה:
 • תביעה על סכום קצוב (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמא: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).
דוגמה
התחייבות בכתב של הנתבע לשלם למבקש סך של 20,000 ש"ח
דוגמה
חוזה הלוואה שבו המבקש מלווה לנתבע סכום כסף, והנתבע מתחייב להחזיר את ההלוואה בתוספת ריבית עד למועד מסוים
 • תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב מכוח עילה בחוק.
דוגמה
חיובי ארנונה של רשות מקומית, כאשר תושב לא משלם
דוגמה
אגרת טלוויזיה של רשות השידור


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב על פי חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.
 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי.

למי ואיך פונים

שליחת התראה לנתבע בדואר רשום

 • זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 • ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור והוא מיוצג על ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית (במקום באמצעות הדואר).

חייב שסרב לקבל את ההתראה

 • אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא יחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.

הגשת בקשה לביצוע התביעה

 • ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שבו נשלחה ההתראה לנתבע. שליחת ההתראה היא תנאי להגשת התביעה לביצוע.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 1. כתב תביעה, שבו מפורטות העובדות והטענות המשפטיות הרלוונטיות, שמכוחן עומדת לתובע עילת תביעה כלפי הנתבע.
 2. ראיה בכתב שעליה נסמכת התביעה (למשל חוזה בכתב או התחייבות בכתב של הנתבע לשלם).
 3. העתק מההתראה שנשלחה לנתבע.
 4. אישור על שליחת ההתראה בדואר רשום (אין צורך באישור מסירה, שכן המועד הקובע הוא מועד המשלוח ולא מועד הקבלה של ההתראה ע"י הנתבע).
 5. העתק תשובת הנתבע להתראה (אם השיב הנתבע להתראה).
 6. אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו לצרף יפוי כוח.
 7. אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
  • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט להלן:
   • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד;
   • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
   • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כפי שרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
   • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
 • ניתן להתחיל בביצוע התביעה רק לאחר שהמבקש המציא את האישור הנ"ל על פרטי החייב או שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר כי פרטי הנתבע (הרשומים בטופס הבקשה) תואמים את פרטיו במרשם האוכלוסין.
 • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 • תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ₪) בצירוף אגרת פרוטוקול בגובה 23 ₪ (נכון ליוני 2015).
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

ביצוע של מספר תביעות נגד אותו חייב

 • לפי תקנה 28ב' לתקנות ההוצאה לפועל, מי שמבקש להוציא לפועל מספר תביעות שונות על סכום קצוב נגד אותו חייב, רשאי לפתוח תיק אחד בלבד לביצוע כל התביעות יחד. (כל תביעה המוגשת בתיק הוצאה לפועל נפרד גוררת אחריה חיוב אוטומטי של החייב בשכר-טרחת עו"ד על אותו תיק בלבד. מטרת התקנה למנוע אפשרות של הגשת מספר רב של תיקים "וניפוח" מלאכותי של שכר הטרחה בו מזוכה עוה"ד של הזוכה).

שלבי ההליך

ערעור

 • ככל שאדם רואה עצמו נפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת תביעה על סכום קצוב, הוא יוכל לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק.
 • על החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל. למידע נוסף ראו ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל.
 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:

חשוב לדעת

 • לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות בכל שלב להעביר את התביעה לבית המשפט במקום להשאירה בלשכת ההוצאה לפועל, וזאת אם לא התקיימו בה התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו לעיל).
 • לאחר שהועברה התביעה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע בתוך 30 ימים אם ברצונו להמשיך בתביעה:
 • אם הודיע שהוא מעוניין בבירור התביעה - התביעה תתברר בבית המשפט, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
 • אם הודיע שאינו מעוניין בבירור התביעה או אם לא הודיע דבר במשך 30 ימים - התביעה תימחק.
 • החל מיום 13.10.2015 ניתן יהיה להגיש תביעות על סכום קצוב של עד 75,000 ש"ח.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל