הקדמה:

נפגע פעולת איבה זכאי לתגמולים בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי
יש להגיש את התביעה לתגמולים אל המוסד לביטוח לאומי תוך שנה מיום הפגיעה

נפגע פעולת איבה זכאי לקבל תגמולים מן המוסד לביטוח לאומי בגין אובדן הכנסותיו בתקופת הטיפול הרפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  1. מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  2. אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
  3. תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.
  4. אישורי הכנסה:
    • שכיר יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, כולל פירוט תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).
    • עצמאי יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.
  • את התביעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. לאיתור הסניף הכתובת ומספרי הפקס.
  • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים