הקדמה:

מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה
יש להגיש את התביעה לתגמולים בתוך שנה מיום הפגיעה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), אם אינם מסוגלים לעבוד בשל טיפול רפואי שניתן להם בעקבות הפגיעה, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

שיעורי התגמול

 • התשלום מחושב כתגמול חודשי. למי שנעדרו מעבודתם או מעיסוקם בחלק מהחודש או בחלק מהיום, ישולם החלק היחסי של התגמול החודשי בהתאם למספר ימי ההיעדרות או מספר שעות ההיעדרות.
 • לעובדים שכירים:
  • סכום התגמול יחושב לפי ממוצע ההכנסות שהיו להם (לאחר ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות), בשלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
  • סכום התגמול לא יעלה על 1,582.17 ש"ח ליום (נכון לשנת 2023), ולא יפחת מסכום התגמול המינימלי שמקבלים מי שלא עבדו לפני הפגיעה.
 • לעובדים עצמאים:
  • סכום התגמול יהיה כסכום התגמול המשולם למי שלא עבדו לפני הפגיעה.
  • עם זאת, מי שחלה הפחתה בהכנסותיהם בשנה שבה נפגעו לעומת הכנסותיהם בשנה שקדמה לפגיעה, יהיו זכאים להשלמות מהביטוח הלאומי אם ההפחתה בהכנסות עולה על סכום התגמול ששולם להם. סכום התשלום לא יעלה על 1,582.17 ש"ח ליום (נכון לשנת 2023).
 • למי שלא עבדו לפני הפגיעה:
  • מי שנקבעה להם נכות ואין להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 6,439.36 ש"ח לחודש (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שנקבעה להם נכות ויש להם ילדים מתחת לגיל 18 יקבלו תגמול בסך 8,341.9 ש"ח לחודש (נכון ל-01.01.2021).
  • מי שהיו מאושפזים בבית חולים 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול בשיעור של 75%.
 • לבני נוער בגיל 18-14:
  • נפגעים בגיל 18-14 שלא עבדו לפני הפגיעה יקבלו 3,219.68 ש"ח ליום (מחצית מהסכום שמקבלים מבוגרים מעל גיל 18 שלא עבדו לפני הפגיעה). מי ששהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות, יקבלו תגמול מופחת.
  • נפגעים בגיל 18-14 שעבדו לפני הפגיעה יקבלו תגמול על-פי הכנסתם, אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הפגיעה.

מי זכאי?

 • מי שהוכרו כנפגעי פעולת איבה (החל מגיל 14), שאינם מסוגלים לעבוד בשל הטיפול הרפואי, ולא משולם להם שכר או פיצוי אחר בתקופה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את התביעה בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכות לתגמולים.
 • לשם כך, יש למלא טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעת תגמול לטיפול רפואי, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודות מחלה מהגורם המטפל (רופא משפחה, בית החולים, רופא מומחה, וכדומה), המעידות על צורך רפואי במנוחה, ומפרטות את תקופת אישור המחלה.
  • אישורי הכנסה:
   • שכירים יצרפו העתקים של תלושי המשכורת משלושת החודשים שקדמו לתאריך הפגיעה או לתאריך שבו נזקקו לטיפול הרפואי.
   • עצמאים יצרפו שומות של מס ההכנסה בשנה שקדמה לפגיעתם ובשנה שבה נפגעו (התגמול הראשוני שישולם להם יהיה בשיעור תט"ר למי שלא עבדו ולאחר הוכחת הפגיעה בהכנסות יהיה ניתן לקבל את ההפרשים).
 • ניתן להגיש את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • התגמול יינתן רק לאחר שהפגיעה הוכרה כ"פגיעת איבה (פעולת איבה)" (התביעה תועבר תחילה אל הרשות המאשרת במשרד הביטחון ולאחר קבלת האישור ימשיך הטיפול בתביעה).
 • התשלום יועבר לחשבון הרשום על שם התובעים בלבד. מי שתלויים בגורם אחר (כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי), יכולים להגיש בקשה לתשלום התגמול לאותו גורם, על גבי טופס לשינוי פרטים אישיים.
 • שכירים שמעסיקם שילם להם דמי מחלה עבור תקופת הטיפול, לא יוכל לקבל גם תגמול טיפול רפואי (תט"ר). הביטוח הלאומי ישלם את התגמול ישירות למעסיק, והמעסיק יזכה את העובדים בימי המחלה שנוכו להם.

ניכויים מהתגמול

 • מי שמשולמות להם קצבאות אחרות עבור אותה תקופה, סכומי הקצבאות ינוכו מהתט"ר המגיע להם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים