{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | מידע2 = גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה). | פיצוי = שווי אחוז נכות הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור100% נכות | חשוב = אחת לחצי שנה (או לפני, במקרה של שינוי הנסיבות) ניתן להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לדון בהחמרה במחלות המוכרות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות יתכן ותהיו זכאים לתגמול גבוה יותר |חשוב2 = מקבלי תגמול זה זכאים להטבות נוספות | ממשל = למידע נוסף ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

}} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1= טופס תביעה מקוון לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | 2=טופס התביעה לקבלת תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים }}

{{Expansion depth limit exceeded| זכויות ניצולי שואה | ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר | החמרה במצב רפואי של ניצולי שואה | ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית }} {{Expansion depth limit exceeded}}

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך עשויים להיות זכאים לתגמול ממשרד האוצר.

Expansion depth limit exceeded

 • כדי להיות זכאי לתגמול, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. עלייה לישראל לפני יום 01.10.1953.
  2. אזרחות ותושבות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 -
   • ככלל, החוק דורש אזרחות ותושבות רציפה החל מיום 01.04.1957.
   • במקרים פרטניים בלבד, שייבדקו לגופם, ייתכן שיוכרו תובעים אשר אין באפשרותם להציג רצף תושבות לשהותם בארץ ממועד עלייתם ועד היום, וזאת, לאחר שימציאו מסמכים המעידים על זיקתם לארץ (כגון: שירות במילואים, מסמכים המעידים על ביקורים בארץ, משפחה, רכוש וכדומה).
  3. קיום עילת נרדפות, כגון -
   • שהות במחנה ריכוז, בגטו, במחנה שבו עבדו עבודות פרך, חיי סתר וזהות בדויה בשטח כבוש, גירוש, בריחה מחמת הפחד והגבלת חירות בשטח כבוש.
   • אירועי עוצר במדינות שלא היו תחת כיבוש נאצי ישיר, אך היו נתונות להשפעה גרמנית כגון רומניה ובולגריה.
   • בריחה מחמת הפחד מפני הגרמנים בלוב (בעקבות החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי משרד האוצר ב- 2010.
   • גם מי שהיה עובר ברחם אימו בעת שעברה נרדפות מוכרת עשוי להיות מוכר בעצמו לפי החוק. הכרה זו מותנית במועדי סיום המלחמה המשתנים ממדינה למדינה, ולעתים אף בין הערים השונות באותה מדינה.
  4. נכות עקב רדיפות הנאצים, בשיעור שאינו נמוך מ-25%, בגין מחלות שקיים לגביהן קשר סיבתי לרדיפות הנאצים.
  5. אינם מקבלים קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה ממדינת חוץ אחרת.
 • חשוב: אין מועד אחרון להגשת תביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אולם מומלץ לניצול שעדיין לא הגיש את התביעה, ועומד בכל התנאים, להגישה בהקדם האפשרי. זאת מכיוון שמועד התשלום של התגמול הנו החל ממועד השלמת כל המסמכים שיש להגיש במסגרת התביעה.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

 • ניצולי שואה שעלו ארצה ובעת עלייתם היו בעלי נתינות זרה, של מדינה שחתמה על הסכם שילומים עם גרמניה, אינם זכאים לתגמולים לפי חוק זה, ויכול שיהיו זכאים לתגמולים ממדינת נתינותם.

Expansion depth limit exceeded

 • התגמול החודשי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לניצול . כל אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, ומוכפל באחוזי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול.
 • החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות עומד על {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח, התגמול המינימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח עבור100% נכות.


ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.08.2019 {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
גובה התגמול מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.1972 ש"ח 2,357 ש"ח 5,919.72 ש"ח

{{Expansion depth limit exceeded| ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*55}} ש"ח (לפי החישוב: 55 X{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח)}}

 • גובה הקצבה על פי אחוזי נכות (החל מאוגוסט 2019)
! אחוזי נכות גובה התגמול בש"ח
25%-39% {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
40% {{Expansion depth limit exceeded}}*40}} ש"ח
50% {{Expansion depth limit exceeded}}*50}} ש"ח
60% {{Expansion depth limit exceeded}}*60}} ש"ח
70% {{Expansion depth limit exceeded}}*70}} ש"ח
80% {{Expansion depth limit exceeded}}*80}} ש"ח
90% {{Expansion depth limit exceeded}}*90}} ש"ח
100% {{Expansion depth limit exceeded}}*100}} ש"ח

Expansion depth limit exceeded

 • בין יום 01.06.2018 ליום 31.07.2019 עמד גובה התגמול על 59.1972 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,919.72 ש"ח לניצול שואה בעל 1005 נכות.
 • בין יום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 עמד גובה התגמול על 57.9635 ש"ח לכל אחוז נכות ובסה"כ 5,796.35 לניצול שואה בעל 100% נכות .
 • בין יום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 עמד גובה התגמול ל על 57.2234 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 לניצול שואה בעל 100% נכות.
 • בין יום 01.04.2016 ועד ליום 28.02.2017 עמד גובה התגמול על 56.4473 ש"ח לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,644.73 לניצול שואה בעל 100% נכות.

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded

 • למילוי טופס התביעה לקצבה לנכי רדיפות הנאצים, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום קריא של תעודת הזהות.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חרות" (FSB), ככל שיש.
  • עדויות כתובות, ככל שהוגש על ידכם וקיים ברשותכם.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • לאחר שהתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול (כולל ההצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים) ברשות לזכויות ניצולי השואה יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
 • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.

Expansion depth limit exceeded

 • יש להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי מבקש התגמול:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
 • עדכון פרטי חשבון בנק - על מבקש תגמול המשנה את פרטי חשבון בנק להודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.
 • הכתובת לשליחת עדכון בדואר:
הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

Expansion depth limit exceeded

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

{{Expansion depth limit exceeded}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#פסקי דין}}

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#ארגוני סיוע}}

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר#חקיקה ונהלים}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded